Gravidförsäkring

Gravidförsäkring hos Folksam
Att bli förälder är ett äventyr med glädje och förväntan. Gör starten på äventyret tryggare med vår gravidförsäkring som finns i två varianter; ett där du får ett gratis grundskydd och ett där du kan välja en utökad gravidförsäkring.

Vi rekommenderar alltid den utökade varianten av vår gravidförsäkring som ger dig och barnet ett mer omfattande skydd.
 • Ersättning för vissa medfödda diagnoser
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Tillgång till Familjestöd Direkt – samtalsstöd om graviditet, barn och familjeliv

Viktig och samlad information om försäkringen

Försäkringen ger i första hand ett skydd till barnet i magen, men det ingår även ett skydd för dig som är gravid. Du som är gravid omfattas av försäkringen från graviditetsvecka 10, och barnet från graviditetsvecka 23. Försäkringen gäller till och med barnets sexmånadersdag.

Grundskyddet är kostnadsfritt och börjar gälla dagen efter att du anmält dig till försäkringen. Vi rekommenderar alltid att välja den utökade gravidförsäkringen som ger ett mer omfattande skydd, framförallt till barnet. Den börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald.

Är du osäker på vad just du behöver - kontakta oss, så berättar vi mer.
Utökad Gravidförsäkring Barnet Den gravida Partner
Medicinsk invaliditet
Ersättning för ärr
Ersättning vid vårdbidrag
Ersättning vissa diagnoser
Ersättning vid tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn
Ersättning vid vissa förlossningskomplikationer
Dödsfall
Läke- och resekostnader
Tandskador
Sjukhusvistelse
Hjälpmedel
Ersättning vid vissa graviditetskomplikationer
Krisbehandling
Gratis gravidförsäkring med grundskydd Barnet Den gravida Partner
Medicinsk invaliditet
Ersättning för ärr
Dödsfall
Läke- och resekostnader
Tandskador
Krisbehandling
Vår gravidförsäkring som är gratis, har ett grundskydd som ger dig ett visst skydd – men vi rekommenderar alltid att köpa vår utökade Gravidförsäkring. I den ingår det kostnadsfria grundskyddet men även kompletterande ersättningar som ger ett mer omfattande skydd framförallt till barnet, men även till dig som är gravid.

Utökat skydd för barnet

Ersättning upp till 600 000 kronor om barnet blir invalidiserat. Gäller både vid invaliditet på grund av olycksfallsskada och sjukdom, till exempel om barnet får en syn- eller hörselnedsättning

Ersättning även om orsaken är sjukdom.

Högst 40 000 kronor per år i längst tre år, om du blir berättigad till vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Om ditt barn skulle födas med en diagnos kan du få en engångsersättning på 50 000 kronor. Ersättningen avser de diagnoser som listas här nedan:

 • Cancer
 • Cerebral pares (CP)
 • Hydrocefalus (vattenskalle)
 • Ryggmärgsbråck
 • Allvarliga hjärtfel som kräver operation före 6 månaders ålder
 • Läpp-, käk- och gomspalt
 • Allvarliga missbildningar i bukvägg och diafragma
 • Downs syndrom

Ersättning 200 kronor per dag i längst 180 dagar.

Ersättning högst 50 000 kronor, inom fem år från olyckstillfället.

Utökat skydd för den gravida

Om komplikationer skulle tillstöta utbetalas en ersättning på 2.000 kronor om den gravida drabbas av något av följande:

 • Svår blodförlust
 • Svår bristning
 • Akut kejsarsnitt

Ersättning kan betalas ut för en av komplikationerna ovan.

Om komplikationer skulle tillstöta utbetalas en ersättning på 2.000 kronor om den gravida drabbas av något av följande:

 • Spontan abort (missfall) före graviditetsvecka 23
 • Havandeskapsförgiftning
 • Foglossning

Ersättning kan betalas ut för en av komplikationerna ovan.

Om den gravida blir inskriven för vård på sjukhus på grund av graviditets- eller förlossningskomplikation i minst 3 dygn ges ersättning från dag 1 med 200 kronor per dag i längst 30 dagar.

Utökat skydd för den gravida och partner

Ersättningen är 20 000 kronor om partnern avlider, oavsett dödsorsak. Ersättningen för den gravida vid dödsfall genom olycksfall är 50 000 kronor och vid dödsfall på grund av sjukdom 20 000 kronor.

Gratis gravidförsäkring med grundskydd

Familjestöd Direkt är en exklusiv telefonlinje för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring. Du är välkommen att ringa med frågor om graviditet, barn och familjeliv och får svar direkt från barnmorskor och barnsjuksköterskor.

Du får ringa obegränsat antal gånger helt kostnadsfritt.

Familjestöd

0200-21 50 55


Öppet alla dagar 8.00–20.00 för både barn- och gravidförsäkringskunder

Ersättning upp till 400 000 kronor om barnet eller den gravida invalidiseras på grund av olycksfallsskada. Om du tecknar utökat skydd gäller barnets försäkring även vid invaliditet orsakad av sjukdom, till exempel om barnet får en syn- eller hörselnedsättning, och ersättningen höjs upp till 600 000 kronor.

Ersättning enligt fastställd tabell om barnet eller den gravida får ärr på grund av olycksfallsskada. Om du tecknar utökat skydd gäller barnets försäkring även för ärr orsakade av sjukdom.

Ersättning ges i form av en fastställd procentsats av försäkringsbeloppet och baseras på var och hur stort ärret är på kroppen. Du kan läsa mer i villkoret och i vår tabell för ärrersättning.

Tabell för ärrersättning

Ersättningen om barnet avlider är 20 000 kronor oavsett dödsorsak. Ersättningen om den gravida avlider genom olycksfall är 50 000 kronor. Om du tecknar utökat skydd gäller försäkringen för den gravida och partnern även vid dödsfall orsakat av sjukdom.

Försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för barnets eller den gravida olycksfallsskada, inom tre år från skadetillfället.

Försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för tandskada genom olycksfall, inom fem år från skadetillfället.

Gäller både för barnet och den gravida.

Högst tio behandlingar per familjemedlem.

Har du frågor om graviditet, barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från experter som barnmorskor och barnsjuksköterskor.

Telefonlinjen är exklusiv för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart kostar det inte heller någonting.

I Familjestöd Direkt ingår:

 • Rådgivning av barnmorska om du har frågor kring graviditet
 • För frågor om barn; barnsjuksköterska eller socionom
 • Ring så ofta du vill

Familjestöd Direkt

 • 0200–21 50 55

  Alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barn- eller gravidförsäkring

  Tjänsten är kostnadsfri, den sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal.

Det finns undantag i gravidförsäkringen, när försäkringsskyddet inte gäller. Det kan handla om vissa sjukdomar, diagnoser, tillstånd eller följder av dessa – som inte omfattas av försäkringen. 

Begränsningar och undantag som inte ger rätt till ersättning:
(Nedanstående undantag tillämpas inte vid Dödsfall och Krisbehandling.)

 • Ämnesomsättningssjukdomar
 • Missbildningar avseende yttre eller inre organ, kromosomavvikelser
 • Sjukdom, kroppsfel, psykisk utvecklingsstörning eller följder av detta – om det enligt medicinsk erfarenhet är sannolikt att åkomman eller anlag till åkomman funnits före födseln

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Det är viktigt att du läser villkoret innan du köper försäkringen för att få en tydlig bild av vad försäkringen omfattar.

Läs mer i villkoret som du hittar här

Det är viktigt att du betalar premien för den utökade gravidförsäkringen så fort som möjligt, eftersom det utökade skyddet börjar gälla först dagen efter premien är betald. Under tiden fram till betalning gäller grundskyddet.

Tänk på att gravidförsäkringen inte automatiskt övergår i en barnförsäkring, den måste du ansöka om själv.

Tänk på!

 • Det är viktigt att du betalar premien för den utökade gravidförsäkringen så fort som möjligt
 • Tänk på att gravidförsäkringen inte automatiskt övergår i en barnförsäkring
 • När barnet har kommit behövs ett annat, mer omfattande skydd. Därför bör du teckna en barnförsäkring så snart som möjligt efter födseln

En gravidförsäkring är det enda skydd som går att teckna för det ofödda barnet och eftersom det ekonomiska stödet från samhället är ganska litet om något allvarligt drabbar ett ofött barn, så är gravidförsäkringen viktig. Den kan ge ekonomisk hjälp vid skador som orsakats av till exempel för tidig födsel eller komplikationer i samband med förlossningen.

Och eftersom en barnförsäkring inte täcker det som visat sig innan försäkringen tecknades, kan man få viss hjälp via gravidförsäkringen istället.

Folksam erbjuder två varianter av gravidförsäkring: ett kostnadsfritt grundskydd och ett utökat skydd som man betalar en engångskostnad för.

Grundskyddet ger endast ersättning vid olycksfall, kristerapi och dödsfall på grund av olycksfall.

I det utökade skyddet ingår grundskyddet, men den ger också ersättning om barnet drabbas av sjukdom eller måste vårdas på sjukhus samt om den gravida drabbas av vissa graviditets- eller förlossningskomplikationer och måste vårdas på sjukhus. Vi rekommenderar alltid att välja den utökade gravidförsäkringen eftersom den ger barnet och den gravida ett mer omfattande skydd.

I våra gravidförsäkringar ingår dessutom tjänsten Familjestöd Direkt, ett samtalsstöd du kan ringa om du har frågor kring graviditet, barn eller familjeliv och få prata med experter som barnmorskor, barnsjuksköterskor och socionomer. Tjänsten är öppen 8-20 årets alla dagar och samtalet är kostnadsfritt.

Folksams gravidförsäkringar går att teckna redan tidigt i graviditeten. Den gravida omfattas av försäkringen från graviditetsvecka 10, och barnet från graviditetsvecka 23.

Grundskyddet börjar gälla dagen efter man anmält sig till försäkringen medan det utökade skyddet börjar gälla först dagen efter försäkringen är betald. Därför bör man betala den utökade försäkringen så snart som möjligt. Under tiden omfattas man av grundskyddet.

Gravidförsäkringen gäller tills barnet är sex månader gammalt och en vanlig missuppfattning är att gravidförsäkringen senare övergår i en barnförsäkring, men det stämmer inte. Föräldrarna måste teckna en ny försäkring när barnet är fött, gärna så fort som möjligt för att den ska ge ett så bra och omfattande skydd som möjligt.

Gravidförsäkringar ger först och främst trygghet till barnet och det ingår ingen ersättning vid sjukdom för dig som gravid. Den ersättning som skulle kunna bli aktuell är om du måste vårdas på sjukhus på grund av eventuella graviditets- eller förlossningskomplikationer som följer av graviditetsdiabetes.

Försäkringen kan då ge ersättning med ett dagbelopp under förutsättning att du är inskriven för vård i minst tre dygn samt att du har tecknat en gravidförsäkring med utökat skydd – dvs. den variant man betalar en engångskostnad för.

En annan möjlighet att få ersättning kan vara om du har kompletterat ditt skydd med en sjukförsäkring (antingen via facket eller privat tecknad).

Även om gravidförsäkringen gäller tills barnet är sex månader, behövs ett annat mer omfattande skydd när barnet är fött. Därför bör man inte vänta med att teckna en barnförsäkring även om man har en gravidförsäkring.

Vi brukar rekommendera att man tecknar barnförsäkringen tidigt i barnets liv för att få ett så omfattande skydd som möjligt, eftersom barnförsäkringen inte ersätter skador eller sjukdomar som visar sig innan du tecknat din försäkring, och inte heller följder av dessa.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor gravidförsäkring 2017

Villkor gravidförsäkring 2016

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Ingår alltid med våra försäkringar - dina förmåner

Vi ger dig noggrant utvalda förmåner genom våra försäkringar som du får tillgång till som kund hos oss.

Dina förmåner