Barnförsäkring

Folksams barnförsäkring är topprankad hos konsumenternas försäkringsbyrå. Vår barnförsäkring ger det viktigaste du har ett omfattande skydd, dygnet runt. Hos oss kan du och ditt barn känna dig trygg.
 • Försäkringen gäller både vid sjukdom och olycksfall
 • 50 procents rabatt på första årspremien för barn under ett år
 • Tillgång till Familjestöd Direkt – ett samtalsstöd om barn och familjeliv

Viktig och samlad information om försäkringen

Vissa fackförbund och organisationer erbjuder dig en extra förmånlig barnförsäkring. Se här vad som gäller för dig.
Nedan får du en överblick av vad som ingår.

Vår barnförsäkring

Du får mycket försäkring till ett bra pris med vår barnförsäkring. Läs mer om vad som ingår i de olika momenten.

Familjestöd Direkt är en exklusiv telefonlinje för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring. Du är välkommen att ringa med frågor om graviditet, barn och familjeliv och får svar direkt från barnmorskor och barnsjuksköterskor.

Du får ringa obegränsat antal gånger — gratis. Tjänsten är öppen varje dag 8–20. Välkommen!

Familjestöd

0200-21 50 55

Öppet alla dagar 8–20 för både barn- och gravidförsäkringskunder

Vi kan betala ersättning om ditt barn skulle få en funktionsnedsättning eller få problem med att komma ut i arbetslivet. Vi skiljer på medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas en bestående funktionsnedsättning – om barnet inte kan använda kroppen fullt ut på grund av skadan. Vi och alla andra försäkringsbolag har en gemensam tabell för att fastställa ersättningen. Ersättningen baseras på den fastställda invaliditetsgraden och valt försäkringsbelopp. Medicinsk invaliditet betalas ut med ett engångsbelopp.

Ekonomisk invaliditet
Ekonomisk invaliditet innebär att barnet får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid på grund av sin funktionsnedsättning. Ersättningen baseras på graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp.

Om barnet drabbas av en bestående arbetsoförmåga och blir beviljad aktivitetsersättning enligt Socialförsäkringsbalken, kan ersättning lämnas i form av en månadsersättning. För rätt till ersättning ska minst halv aktivitetsersättning beviljas under minst ett år innan barnet fyllt 30 år.

Vi kan också ersätta glasögon och kläder som skadas om ditt barn råkar ut för ett olycksfall. Du kan få ersättning på som högst 11 200 kronor och gäller endast vid olycksfall.

Om du blir berättigad till vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn enligt bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken kan du få viss ersättning. Du kan få ersättning upp till 112 000 kronor per år längst till och med juni det år barnet fyller 19 år.

Om ditt barn drabbas av vissa diagnoser, till exempel cancer, MS eller vissa hjärnskador, kan vi lämna ersättning i form av ett engångsbelopp på tio procent av valt försäkringsbelopp.

Diagnoserna anges i försäkringsvillkoret. Rätt till ersättning uppkommer när diagnosen är fastställd av läkare med specialistkompetens.

Om ditt barn behöver vårdas akut på sjukhus över natten lämnar vi ersättning med ett engångsbelopp på 600 kronor. Om ditt barn blir inskriven för vård på sjukhus över natt lämnar vi ersättning med 500 kronor från första dagen i som längst 365 dagar – vård i hemmet inkluderat.

Om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli fastställd av specialistläkare, logoped eller psykolog kan schablonersättning för hjälpmedelskostnader lämnas med 3 000 kronor.

Om ditt barn varit inskriven för vård på sjukhus över natt och du som förälder behöver vara fortsatt hemma med ditt barn kan vi lämna ersättning med 500 kronor per dag för den tiden, om vistelsen på sjukhuset och i hemmet är minst 14 dagar (men längst 30 dagar) och styrks av läkarintyg.

Om ditt barn får ett ärr efter en olycka eller sjukdom som innebär läkarbehandling kan vi betala ersättning. Det kan till exempel vara ett synligt ärr efter en olyckshändelse eller ett operationsärr. Ersättning ges i form av en fastställd procentsats av det försäkringsbelopp du väljer och baseras på var och hur stort ärret är på kroppen. Du kan läsa mer i villkoret och i vår tabell för ärrersättning.

Ett räkneexempel

Lisa sex år ramlar av sin cykel och får ett djupt sår på underbenet. Efter två år har hon kvar ett nio centimeter långt ärr som är en centimeter brett.

Lisa är försäkrad med 25 prisbasbelopp, 1 120 000 kronor. Enligt villkoret ger hennes ärr rätt till 0,50 procent av försäkringsbeloppet. I år motsvarar 25 prisbasbelopp 1 120 000 kronor. 0,50 procent x 1 120 000 kronor = 5 600 kronor betalas ut i ersättning. 


Har Lisa istället en försäkring med försäkringsbeloppet 50 prisbasbelopp, 2 240 000 kronor, blir ersättningen för samma skada 11 200 kronor.

Du kan få ersättning för kostnader för organiserad aktivitet utanför hemmet (till exempel sportutövande), vid skada som medför minst 20 procents medicinsk invaliditet.

Ersättningen är upp till 4 000 kronor per år under som längst tre år. Gäller barn som fyllt 6 år.

Om sjukdom eller olycksfallsskada förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för att hyra eller köpa hjälpmedel. Kan ge ersättning upp till 224 000 kronor i som längst fem år.

Ditt barn kan drabbas av psykisk ohälsa på grund av exempelvis ett överfall. Vi hjälper er då att komma i kontakt med psykolog och bekostar upp till tio behandlingstillfällen.

När ett barn råkar ut för ett olycksfall eller får en allvarlig sjukdom drabbas hela familjen. Därför utökar vi nu krisstödet så att alla familjemedlemmar har möjlighet att få stöd av en psykolog eller psykoterapeut med upp till tio behandlingstillfällen.

Om ditt barn behöver läkarvård kan vi betala ersättning för bland annat medicin, resekostnader och hjälpmedel.

Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader i upp till tre år från det att olycksfallet inträffat eller sjukdomen visat sig. Vid sjukdom gäller en självrisk som är tre procent av ett prisbasbelopp, 1 344 kronor.

Om ditt barn till exempel cyklar omkull och slår ut en tand, kan det få följder längre fram i livet när tandvården inte längre är gratis. Då kan vi hjälpa till att betala. Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader under som längst fem år.

Ungdomar som fyllt 16 år kan få en extra ersättning om de råkar ut för en olycksfallsskada som leder till vård hos legitimerad läkare och minst åtta dagars akut sjuktid. Det är till exempel 1 500 kronor vid benbrott och 2 000 kronor vid hjärnskakning. Mer information finns i villkoren.

Vi betalar ersättning om ditt barn skulle avlida. Ersättningen är 44 800 kronor oavsett dödsorsak.

Vad betyder prisbasbelopp?

 • Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av pensioner och andra sociala förmåner. Beloppets storlek bestäms av regeringen ett år i taget och baseras på hur mycket priserna ökat eller minskat i samhället. I år är ett prisbasbelopp 44 800 kronor.
Har du frågor om graviditet, barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från experter som barnmorskor och barnsjuksköterskor.

Telefonlinjen är exklusiv för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart kostar det inte heller någonting.

I Familjestöd Direkt ingår:

 • Rådgivning av barnmorska om du har frågor kring graviditet
 • För frågor om barn; barnsjuksköterska eller socionom
 • Ring så ofta du vill

Familjestöd Direkt

 • 0200–21 50 55

  Alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barn- eller gravidförsäkring

  Tjänsten är kostnadsfri, den sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal.
Det finns vissa begränsningar i försäkringen som kan vara bra att känna till innan du tecknar.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen visat sig före försäkringens teckningsdag.

Exempel

Niklas tecknar barnförsäkring för sin 3-åriga dotter Lisa. Lisa har innan Niklas tecknar försäkringen fått diagnosen diabetes. Ersättning kan inte lämnas från barnförsäkringen eftersom sjukdomen fanns före tecknandet.

Har försäkringen tecknats efter fyllda sex år gäller försäkringen inte för neuropsykiatrisk störning (till exempel utvecklingsförsening) oavsett när symtom på sjukdomen visade sig, och inte för nedanstående sjukdomar om symtomen visat sig innan försäkringen varit gällande minst ett år i en följd.

Om försäkringen gäller för nedanstående sjukdomar lämnas ersättning vid medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet men ersättning lämnas inte för ekonomisk invaliditet, vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn.

Psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse samt obesitas.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet. Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.

En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid till exempel vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas vårdbidrag för att hand om barnet.

Ja, men med begränsad omfattning vid vissa sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är autism, Aspergers syndrom, epilepsi och ADHD. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Det finns också regler för vid vilken ålder försäkringen tecknades. Om försäkringen tecknas efter barnets 6-årsdag gäller den inte för exempelvis utvecklingsförsening. Inte heller för vissa sjukdomar som visar sig under det första försäkringsåret.

Försäkringen täcker skador som uppstår genom olycksfall och i vår försäkring ingår dessutom skador vid idrottsutövning. Din sons ersättning beräknas bland annat för sjukhusvistelse, ärr och eventuell medicinsk invaliditet.

Prata även med fotbollsklubben, de kanske också har en försäkring. Om den är i ett annat bolag än Folksam, löser vi ersättningsfrågorna tillsammans med dem.

Ja, du kan teckna försäkring för henne innan hon fyller 18 år. Den gäller sedan till och med det avtalsår då hon fyller 25 år.

Ja, när barnet fått ett födelsenummer börjar olycksfallsdelen gälla dagen efter att vi fått in din ansökan. Sex månader senare börjar även sjukdomsdelen gälla.

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor barnförsäkring 2017

Försäkringsvillkor barnförsäkring 2016

Viktig och samlad information om försäkringen

Barnförsäkring med kvalificeringstid

Dessa villkor gäller för barnförsäkring med kvalificeringstid.

Försäkringsvillkor barnförsäkring med kvalificeringstid 2017

Försäkringsvillkor barnförsäkring kvalificeringstid 2016

Viktig och samlad information om försäkringen

Pappa, jag är törstig!

När lilla Morton började kissa och dricka allt oftare anade pappa Calle oråd och efter undersökningen visade det sig att Morton hade fått diabetes. En stor omställning följde för familjen och det var inte bara i början som barnförsäkringen hjälpte till ekonomiskt.

Ersättning i första skedet:

Akutersättning för sjukhusvistelse över natt 600 kr
Sjukhusvistelse 14 dagar 7 000 kr
Ersättning på kort sikt 7 600 kr
Ersättning på längre sikt:  
Vårdbidrag 112 000 kr
Bestående nedsättning av funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) 336 000 kr
Total ersättning 455 600 kr

Snedsteg på studsmattan

Matilda och hennes två kompisar hade jättekul på studsmattan tills Matilda ramlade av och landade med hela sin kroppstyngd på högra armen. Det blev ilfart med ambulansen och operation redan samma dag.

Familjen fick följande ersättning:

Skadade kläder (tröja som klipptes upp) 400 kr
Akutersättning för sjukhusvistelse över natt 600 kr
Sjukhusvistelse 4 dagar 2 000 kr
Bestående minskad rörlighet i armen (medicinsk invaliditet) 44 800 kr
Ärr 4 480 kr
Summa ersättning 52 280 kr

Alla våra barnförsäkringar

Vi har fler barnförsäkringar. Är du exempelvis medlem i ett fackförbund eller organisation kan du ha möjlighet att teckna Medlemsbarn.

Alla våra barnförsäkringar

Små barn bör åka bakåtvänt

I Sverige är vi bra på att skydda våra barn i bilen bland annat tack vare våra bakåtvända bilbarnstolar. Se film och tips om barnsäkerhet.

Tips om barnsäkerhet i bil