Gäller från 25 maj 2018

Så behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som kund. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter.

Du ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Folksam bedriver försäkringsverksamhet och den verksamheten är i stor utsträckning reglerad i lag. Exempelvis får vi inte bedriva annan rörelse än försäkringsrörelse och verksamhet som hänger samman med försäkringsrörelsen.

Dessa lagar och regler styr också hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår fullständiga information om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR kommer du att hitta här från den 25 maj 2018.

Folksam är ett varumärke som representerar verksamheten i följande bolag (Folksambolagen);

 • Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619
 • Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006 -1585
 • Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, organisationsnummer 516401-8607

Folksambolagen har gemensamma kontaktuppgifter enligt nedan. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det Folksambolag som du har avtal med och uppgift om detta hittar du i ditt försäkringsbesked.

Dina adressuppgifter och grundläggande uppgifter om ditt avtal behandlas också i ett för Folksambolagen gemensamt kundregister för bland annat automatiskt adressuppdatering och samordning av bolagens information och marknadsföring till dig.

Folksambolagen har ett gemensamt ansvar för personuppgiftsbehandlingen i detta register. Även i frågor som rör den gemensamma behandlingen kan du kontakta oss som framgår nedan.

Vi inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga i försäkringsverksamheten, som t.ex. uppgift om ditt namn och din adress, ekonomisk situation, eller hälsa. Vi inhämtar också personuppgifter om medförsäkrade. I samband med försäkringsfall registreras också uppgifter om det som du ska få ersättning för.

Dina personuppgifter är viktiga att behandla för att vi ska kunna tillhandahålla dig försäkring och tillhörande tjänster samt för att anpassa vår rådgivning till dina behov. Vilka uppgifter vi inhämtar beror på vilken försäkring eller tjänst vi avtalar om.

Personuppgifterna samlas in från dig men vi kan även samla in uppgifterna från en tredje part, som exempelvis vid gruppförsäkring där vi får uppgifter från den organisation som ingår gruppförsäkringsavtal med oss eller som vid trafikskador där vi kan få uppgifter från en annan försäkringsgivare vars kund också är involverad i samma skada.

Vi inhämtar också personuppgifter från offentliga källor, såsom Folkbokföringsregistret och Fastighetsregistret. Vi kan inhämta information om hur du använder våra hemsidor genom så kallade. cookies.

Så använder vi oss av cookies på folksam.se

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra försäkringar och tillhörande tjänster på ett tryggt och säkert sätt. Därför behöver vi exempelvis behandla uppgifter om ditt personnummer så att vi säkert kan identifiera dig och dina försäkringar.

Personnumret behöver vi också registrera för att kunna lämna kontrolluppgifter avseende dina försäkringar.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att

 • Förbereda försäljning och rådgivning till dig om försäkringar och tillhörande tjänster
 • Ingå och fullgöra avtal om försäkring och andra tillhörande tjänster
 • Göra riskbedömningar och beräkningar av premier och avgifter
 • Hantera ärenden, till exempel om du anmäler en skada eller vill ändra en tjänst
 • Ge råd och tips om skadeförebyggande åtgärder
 • Följa lagar och regler, bland annat försäkringsrörelsereglerna
 • Utföra tester för att förbättra våra tjänster
 • Genomföra marknadsföring
 • Bedriva forskning i skadeförebyggande syfte inom trafiksäkerhet och idrottsskador samt därutöver ta fram skadeförebyggande åtgärder i allmänhet
 • Återförsäkra

I ovanstående ändamål ingår också att ta fram den statistik som vi behöver i verksamheten.

Folksam behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för kunna uppfylla de åtaganden vi har enligt det avtal vi ingått. Vi behöver också behandla uppgifterna för att vi är skyldiga att göra det enligt lag, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller när vi har ett berättigat intresse av att hantera dina uppgifter. Vi hanterar alltid dina uppgifter på ett säkert sätt och med sekretess enligt Folksams etiska regler.

För att förenkla och förbättra vår service, kan vi erbjuda tjänster som ger automatiska svar, exempelvis vad en försäkring kostar eller besked om att du får ersättning för en skada.

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid. Vi behöver alltid spara uppgifterna så länge som det är nödvändigt för bevisning om vårt avtal med dig.

För att kunna leverera våra tjänster och för att följa lagar och regler, behöver vi ibland dela dina uppgifter med andra försäkringsbolag eller med myndigheter samt när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Vi ansvarar för och ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra underleverantörer som när vi själva behandlar dina uppgifter.

Om dina uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi använder oss också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skade-anmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering.

Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter.

Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se GSR:s webbplats för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Vi kan också lämna uppgifter om bland annat stölder och eftersökt gods till Larmtjänst AB, en branschgemensam organisation som arbetar för att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet.

Du har rätt att få veta om hur dina uppgifter behandlas av Folksam och få ett utdrag om detta (registerutdrag). Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall. Du kan även begära att hanteringen begränsas eller invända mot hanteringen av dina uppgifter samt begära att de uppgifter du själv har lämnat till oss flyttas till någon annan (s.k. dataportabilitet).

Om du anser att vi hanterat dina uppgifter fel, kan du klaga hos oss eller till ansvarig tillsynsmyndighet - Datainspektionen.

Om du vill utnyttja dina rättigheter eller har frågor om hanteringen av dina uppgifter kan du kontakta oss via kundtjänst på telefonnumret nedan. Om du vill ha registerutdrag kan du kontakta oss via post på adressen nedanför.

0771-950 950

Vardag 7.30–21, helg 9–19
Adress: Registerutdrag Folksam, 106 60 Stockholm

Dataskyddsombud

Folksams dataskyddsombud har till uppgift att kontrollera att Folksam behandlar personuppgifter i enlighet med lagar och regler. Om du har synpunkter som du vill att Dataskyddsombudet får kännedom om så kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter kommer att finnas tillgängliga 25 maj 2018.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det bolag i Folksam* som du har ingått avtal om försäkring och sparande med.

Personuppgifterna används för det första för att kunna administrera och fullgöra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med bolag i Folksam. Vidare används personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag och andra författningar, till exempel Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens författningar och skattelagstiftningen. Personuppgifterna används också för exempelvis premieberäkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och förebyggande av skador.

Dina adressuppgifter och grundläggande sparande- och försäkringsuppgifter hanteras i ett för bolagen i Folksam gemensamt kundregister för administration av bland annat automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig samt för marknadsföring. För sådan gemensam behandling är bolagen i Folksam gemensamt ansvariga. Uppgifterna lämnar du huvudsakligen själv, men de kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokföringsregister, fastighetsregister och kreditupplysningsregister. Om du upptäcker fel i registrerade uppgifter, vänd dig till ditt närmaste Folksamkontor eller ring oss.

*Med bolag i Folksam menas Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam ömsesidig livförsäkring, Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) och Folksam Lo Fondförsäkringsaktiebolag (publ). Förenade Liv Grupplivförsäkring AB har adressuppdatering gemensamt med bolagen i Folksam.

För utdrag ur Folksams register

 • Skriver till:
  Registerutdrag Folksam
  106 60 Stockholm.