Sjukförsäkring

Har du frågor? Ring 0771–950 950 så hjälper vi dig

Sjukförsäkring hos Folksam
Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart.

Vår sjukförsäkring erbjuds endast till dig som är egenföretagare och ger möjlighet att försäkra inkomstbortfall upp till 90 procent av inkomsten.

Vi erbjuder inte längre sjukförsäkring till privatpersoner, däremot kan du som tecknat vår skattefria K-klassade sjukförsäkring hitta information om din försäkring nedan.
Med vår sjukförsäkring kan du som är egenföretagare försäkra dig mot inkomstbortfall upp till 90 procent av inkomsten.

Behöver jag en sjukförsäkring?

Den allmänna sjukförsäkringen ger dig cirka 80 procent av lönen upp till 336 000 kronor om du blir sjuk och inte kan arbeta. Om du är sjuk så länge att du får sjuk- eller aktivitetsersättning får du bara cirka 65 procent av din normala lön.

Avdragsregler

 • Avdragsrätten för privat pensionsförsäkring slopades den 1 januari 2016. Egenföretagare kan dock även fortsättningsvis göra avdrag för pensionssparande med 35 % av inkomsten från näringsverksamhet. Avdraget kan uppgå till högst 448 000 kronor.

Vad gäller för sjukförsäkringen?

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Du ska vara egenföretagare, lägst 16 och högst 54 år samt uppfylla hälsokraven, vara inskriven hos Försäkringskassan och bo i Sverige.

Du får inte vara arbetslös och din årsinkomst får inte vara lägre än 89 600 kronor. Dessutom ska du ha ett sparande hos oss, till exempel i kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring. 


När du ansöker om försäkringen måste du lämna en hälsodeklaration. Det är en blankett med frågor om din hälsa som du ska svara på.

Du kan få ersättning från försäkringen när du har varit arbetsförmögen minst 50 procent under en viss tid, som kallas karenstid. När du tecknar försäkringen väljer du hur lång karenstiden ska vara, antingen 90 eller 180 dagar.

Ersättningen betalas ut månadsvis i högst tio år, inklusive karenstiden, dock längst till slutåldern 65 år.

Försäkringsbeloppet, tillsammans med annan ersättning (till exempel sjukpenning), kan uppgå till högst 90 procent av din lön upp till 1 230 000 kronor. För lönedel mellan 1 230 000 och 1 845 000 kronor kan du få högst 70 procent. Ersättningen som vi betalar ut till dig beror på hur stor din arbetsoförmåga är: 50, 75 eller 100 procent. Om du till exempel är arbetsoförmögen till 50 procent, får du 50 procent av försäkringsbeloppet.

Blir du arbetsoförmögen inom två år från det att du tecknat sjukförsäkringen, gäller den med reducerat försäkringsbelopp, se försäkringsvillkoren.

När ersättning betalas ut från försäkringen omfattas du av premiebefrielse och behöver därför inte betala premie.

Du kan under vissa förutsättningar höja försäkringsbeloppet, se försäkringsvillkoren.

Försäkringen gäller inte i vissa fall, till exempel om du ägnar dig åt riskfylld verksamhet, se försäkringsvillkoren.

Hämta villkor

Här kan du ladda ned försäkringsvillkoret. Där kan du läsa vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen.

Förköpsinformation

Försäkringsvillkor sjukförsäkring för egenföretagare

Med anledning av att avdragsrätten för privat pensionsförsäkring sänktes 2015 har vi erbjudit privatpersoner med skattepliktig (P-klassad) sjukförsäkring enligt Folksams/SalusAnsvars försäkringsvillkor att i stället teckna en skattefri (K-klassad) sjukförsäkring hos oss. Erbjudandet gällde endast under perioden 1 december 2014 - 31 december 2015.

Den skattefria sjukförsäkringen kunde endast tecknas

 • Av privatperson som hade P-klassad (skattepliktig) sjukförsäkring enligt Folksams/SalusAnsvars försäkringsvillkor
 • Under erbjudandetiden 2014-12-01 – 2015-12-31

Vad ersätter sjukförsäkringen?

 • Du kan få ersättning från försäkringen om din arbetsförmåga är nedsatt med minst 50 procent på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.
 • Försäkringsbeloppet kan uppgå till högst 90 procent av din lön, inklusive ersättning från annan förmån (till exempel sjukpenning).
 • Ersättningen fastställs utifrån graden av arbetsoförmåga. Om din arbetsförmåga är nedsatt med till exempel 50 procent får du 50 procent av försäkringsbeloppet.

Vad gäller för mig som tecknat?

Här nedan beskriver vi i korthet vad den K-klassade (skattefria) sjukförsäkringen innebär för dig. För detaljinformation om försäkringen se försäkringsvillkoren.
 • Försäkringen började gälla den första i månaden efter att din ansökan inkom till Folksam.
 • Försäkringen gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt vid årsförfallodagen.
 • Försäkringen gäller som längst till 65 års ålder.
 • Du kan när som helst säga upp försäkringen. Den upphör då vid nästa månadsskifte, eller vid en framtida tidpunkt.
 • Folksam kan säga upp försäkringen om du inte betalar premien i tid, om du lämnat felaktiga uppgifter, om du grovt åsidosatt dina förpliktelser gentemot Folksam, om du flyttar till annat land och inte längre är folkbokförd i Sverige eller vid andra synnerliga skäl.
 • Om du är under 60 år och fullt arbetsför sedan minst 180 dagar har du rätt att utan hälsoprövning höja försäkringsbeloppet upp till 90 procent av din lön (inklusive annan förmån). Höjningen får dock inte överstiga den nivå som en inkomstökning på högst 10 procent ger upphov till. Naturligtvis får du även sänka försäkringsbeloppet. Dessutom kan du ändra karenstiden, men om du vill förkorta den krävs godkänd hälsoprövning.
 • Folksam har rätt att ändra villkoren och premien på årsförfallodagen och har även rätt att ändra villkoren under försäkringstiden, om det är nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning. Dessutom har Folksam rätt att sätta ned ditt försäkringsbelopp om du får mer i ersättning än vad du är berättigad till (om du är överkompenserad).
 • Ersättningen börjar betalas ut när du har uppfyllt den karenstid som gäller för dig (tre månader, tolv månader eller/och R-karens)
 • Ersättningen som betalas ut är skattefri
 • Om du får ersättning från annan förmån, och den höjs, måste du meddela oss detta. Annars kan du bli överkompenserad och måste betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning.
 • Utbetalningen pågår så länge din arbetsförmåga är nedsatt med minst 50 procent, dock längst till dess att du fyller 65 år.

När din arbetsförmåga har varit nedsatt med minst 50 procent i tre månader blir du premiebefriad. Om din arbetsförmåga är nedsatt med till exempel 50 procent betalar du bara 50 procent av premien. Om din arbetsförmåga är helt nedsatt, betalar du ingen premie alls. Premiebefrielsen gäller fortsättningsvis, så länge du får ersättning från försäkringen.

 • Hur mycket du ska betala i premie för försäkringen beror bland annat på försäkringsbeloppet, din ålder och karenstiden.
 • Om din lön ändras, eller om du byter kollektivavtalsområde, måste du meddela oss detta. Annars kan försäkringsbeloppet samt premien, som du betalar, bli fel.
 • Du kan inte göra avdrag för premien i din inkomstdeklaration.

Försäkringen gäller inte i några fall, till exempel om du drabbas av vissa sjukdomar under de första 24 månaderna, om du drabbas av nedsatt arbetsförmåga efter sex månaders vistelse utanför Norden, om du har riskfyllt yrke eller om du drabbas av nedsatt arbetsförmåga på grund av missbruk eller kriminell handling.

Se ”Inskränkningar i försäkringens giltighet” i försäkringsvillkoren, som du hittar nedan.

Vad kostar det?

Hur mycket du ska betala i premie för sjukförsäkringen beror bland annat på försäkringsbeloppet, din ålder och karenstiden. Premien fastställdes första gången när du tecknade försäkringen.

Ändrad lön eller byte av kollektivavtalsområde

Om din lön ändras, eller om du byter kollektivavtalsområde, måste du meddela oss detta. Annars kan försäkringsbeloppet, och därmed också premien, bli fel.

Hämta villkor

Här kan du ladda ner förköpsinformationen och försäkringsvillkoren för den skattefria sjukförsäkringen

Förköpsinformation K-klassad sjukförsäkring

Försäkringsvillkor K-klassad sjukförsäkring

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfullt ägande