Livs

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ring 0771-950 950 för att medförsäkra din partner

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av.

Därför är det bra att skaffa sig den trygghet som sjuk- och efterlevandeförsäkringen kan erbjuda.

Försäkringen ansluts du till om du inte tackar nej. Du kan även medförsäkra din make/maka, registrerade partner eller sambo till samma kostnad som du själv betalar.
Vill du veta mer om den extra trygghet du har tillgång till? Titta gärna på vår film.

Det här ersätter försäkringen

  • Arbetsoförmåga – engångsersättning, 1 400 kronor (efter 90 dagars karens)
  • Arbetsoförmåga – månadsersättning, max 1 400 kronor/mån efter karens
  • Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande, 250 000 kronor
  • Vissa diagnoser – engångsersättning, 50 000 kronor

Så mycket kostar det

Priset är det samma både för dig som medlem så väl som din parter om du väljer att medförsäkra denne.

Ålder Pris
Alla åldrar 66 kronor/mån
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Försäkringen innehåller det mesta du behöver i ditt medlemskap till ett förmånligt pris.

Ersättning vid arbetsoförmåga delas upp i två delar, beroende på under hur lång tid som löper.

  • Kostnadsersättning (engångsersättning), betalas ut efter minst en fjärdedels arbetsoförmåga i 90 dagar karenstid.
  • Vid fortsatt minst en fjärdedels arbetsoförmåga efter uppnådd karenstid (90 dagar) kan ersättning lämnas månadsvis i högst 18 månader, längst till och med den månad du fyller 65 år. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan.

Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Se diagnoser här

Ersättning vid vissa diagnoser lämnas med ett engångsbelopp som utbetalas tidigast 30 dagar karenstid efter att en diagnos är fastställd.

Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser.

Försäkringsbeloppet för gruppmedlem är 50 000 kronor. Försäkringsbeloppet för medförsäkrad är 50 000 kronor till och med 64 år. Därefter sjunker försäkringsbeloppet i takt med medförsäkrads stigande ålder.

Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp till efterlevande. Förmånstagare till dödsfallsbeloppet är i den här ordningen:

  • 1) Make, registrerad partner eller sambo
  • 2) Arvingar

Ändra förmånstagare

Vill du ändra förmånstagare måste du skriftligen meddela Folksam.

Här kan du läsa om rätt till ersättning och begränsningar.

Diagnoser på grund av sjukdom som är fastställda innan försäkringen har gällt 90 dagar omfattas inte av försäkringen.

För att kunna få rätt till ersättning vid arbetsoförmåga måste du vara fullt arbetsför den dag försäkringen börjar gälla för dig och samt i 90 dagar i en följd dessförinnan. Du kan också kvalificera dig senare genom att vara fullt arbetsför 90 dagar i en följd.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Gruppförsäkringsvillkor Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Du tecknar försäkringen genom att kontakta oss på Kundservice. Vi ger dig ett förmånligt pris som medlem i ditt förbund. 

Ring
0771–950 950
Måndag - fredag 7.30-21, lördag - söndag 9-19.