Mina sidor Företag

Se och administrera företagets FolksamPlan

Mina sidor Företag är en digital tjänst för dig som är företagskund och som har tecknat FolksamPlan-avtal med oss efter 2014.
  • Med tjänsten får du koll på företagets FolksamPlan-avtal
  • Du får en tydlig bild av dina och anställdas försäkringar
  • Det är lätt att komplettera och göra ändringar digitalt
När du är ansluten till Mina sidor Företag loggar du lätt in med mobilt BankID. Det är företagets firmatecknare som ansöker om vilken person som ska ha behörighet till tjänsten.
Mina sidor Företag är en digital tjänst för dig som är företagskund och som har tecknat FolksamPlan-avtal med oss efter 2014.

Om du saknar inloggningsmöjlighet behöver företagets firmatecknare ansluta företaget till Mina sidor Företag genom att fylla i och skriva under en anslutningsblankett. Tillsvidare behöver vi alltså en fysisk underskrift.

Firmatecknaren anmäler eller ändrar vem som ska vara huvudadministratör genom att skicka in blanketten till oss. Huvudadministratören har behörighet att lägga till, ta bort och ändra uppgifter om andra användare av Mina sidor Företag direkt i tjänsten.

Anslutningsblankett Mina sidor Företag

Blanketten skickas till:
Frisvar
Folksam Ömsesidig Livförsäkring
LIV1010, 2057020, 120 20 STOCKHOLM

Efter att vi har tagit emot blanketten tar det drygt en vecka innan det går att logga in på tjänsten med mobilt BankID.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 020-336 336.
§1 Allmänt

Folksam erbjuder en företagstjänst där arbetsgivare kan administrera anställdas tjänstepensionsförsäkringar och se de kapitalförsäkringar som företaget har tecknat i Folksam (”Mina sidor Företag”). För Mina sidor Företag gäller aktuella allmänna villkor (”Villkoren”), tillämpliga försäkringsvillkor och det innehåll och de användarinstruktioner som gäller vid varje tidpunkt. Allmänna villkor och användarinstruktioner kan ändras och variera över tiden.

§2 Behörighet

En huvudadministratör och en eller flera användare (administratörer) företräder kunden (försäkringstagaren). Administratörerna är alla fysiska personer och kan vara anställda hos kunden eller vara kundens externa uppdragstagare.

Kunden anmäler huvudadministratören till Folksam. Huvudadministratören har behörighet att lägga till, ta bort och ändra uppgifter om andra användare av Mina sidor Företag direkt i tjänsten.

Om någon användare inte längre arbetar kvar på företaget eller en extern uppdragstagare inte längre ska företräda kunden, ansvarar kunden för att ta bort användaren på Mina sidor Företag.

§3 Tjänstens omfattning

På Mina sidor Företag kan kunden anmäla anställda som ska försäkras för tjänstepension och personriskförsäkring och göra val av försäkringsskydd samt anmäla förändringar som är av betydelse för pensionsutfästelsen, till exempel ny pensionsgrundande lön, den premie som gäller för nämnda lön och upphörd anställning.

Kunden får tillgång till allmän information om sin pensionsplan liksom individuell information om försäkring och försäkringsunderlaget för de som är försäkrade i planen och om företagsägd kapitalförsäkring.

§4 Förändringar i tjänsten

Folksam förbehåller sig rätten att utöka, inskränka eller i övrigt förändra Mina sidor Företag och villkoren för tjänsten.

§5 Intygande om full arbetsförhet

Folksam kan under vissa förutsättningar bevilja nytt eller utökat försäkringsskydd genom att kunden intygar att den anställda är fullt arbetsför. Det gör kunden direkt på Mina sidor Företag genom att anmäla den anställda till nytt försäkringsskydd och ändring som innebär utökning av försäkringsskydd. Genom att anmäla den anställda lämnar kunden ett intygande om att den anställda är fullt arbetsför. Kunden ansvarar för att den som lämnar uppgifterna, oavsett om personen är anställd hos kunden eller är en extern uppdragstagare, har fullständig kunskap om anmälda anställdas arbetsförhet.

Med begreppet fullt arbetsför gäller det som står i respektive försäkringsprodukts tillämpade allmänna försäkringsvillkor och riskbedömningsregler vid den aktuella tidpunkten.

§6 Anslutning och användning

För att få tillgång till Mina sidor Företag behöver användaren identifiera sig med sitt eget personliga BankID.

Det är varje användares ansvar att hålla sitt lösenord till BankID hemligt och förvara det på ett säkert sätt så att ingen annan kommer åt lösenordet. Bland annat ska lösenordet inte antecknas så att dess samband med BankID framgår. Användaren ansvarar för att omgående ändra lösenordet eller spärra BankID om det finns misstanke att någon annan tagit det av det. Användaren ska också omgående underrätta Folksam vid misstanke om att någon kan ha fått kännedom om lösenordet.

§7 Säkerhet

Kunden har inte rätt till ersättning från Folksam vid skada som beror på användaren inte följer kraven för att använda Mina sidor Företag eller om Folksam ändrar säkerhetslösning. Folksam förbehåller sig rätten att ändra säkerhetslösning med omedelbar verkan utan att meddela kunden i förväg.

Folksam har rätt att säga upp avtalet att upphöra inom trettio dagar från det att du mottagit meddelande om uppsägningen. Om du inte fullgör dina åtaganden enligt detta avtal eller annat åtagande enligt avtal om försäkring eller sparande hos bolagen i Folksamgruppen äger dock Folksam rätt att säga upp avtalet att upphöra omedelbart. Folksam äger exempelvis rätt att säga upp avtalet omedelbart om du försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kapitlet föräldrabalken.

Folksams uppsägning ska göras skriftligen.

§8 Ansvar

Kunden är införstådd med:

  • att uppdrag och instruktioner som lämnats till Folksam, där kunden har identifierats och verifierats enligt villkoren, är bindande för kunden oavsett vem som lämnat uppdraget/instruktionen.
  • att Folksam har rätt att, utan att först meddela kunden, låta bli att verkställa uppdrag eller instruktion som kunden lämnar vid fel eller brister i tele-, dator- eller annan kommunikationsförbindelse, datorut- rustning eller datasystem. Likaså om Folksam anser att det behövs för att skydda Folksams, kundens eller andra kunders intressen, eller för Folksam annan skälig anledning därtill.
  • att Folksam har rätt att spärra kundens användarnamn och lösenord vid fel eller brister i tele-, dator- eller annan kommunikationsförbin- delse, datorutrustning eller datasystem. Likaså om Folksam anser att det behövs för att skydda Folksams, kundens eller andra kunders intressen, eller för Folksam annan skälig anledning därtill.
  • Kunden har inte rätt till ersättning för skada som kunden orsakats till följd av att Folksam utnyttjat sin rätt att inte verkställa kundens uppdrag/ instruktion eller att spärra kundens användarnamn och/eller lösenord.
  • Folksam är inte ansvarigt för skada eller olägenhet som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem som används för att utföra den tjänst som omfattas av dessa villkor, om inte grov oaktsamhet föreligger från Folksams sida.
  • Folksam ansvarar inte i något fall för kundens direkta eller indirekta skada som grundar sig på hur kunden använt den information som finns på Mina sidor företag och Folksams övriga webbsidor. För information om till exempel aktuellt värde på försäkringsinnehav måste vid behov uppgiften kontrolleras genom att ta kontakt med Folksam på annat sätt. Korrekt värde är alltid det som beräknats enligt Folksams försäkringstekniska regler. Motsvarande gäller för exempelvis premier.
§9 Begränsningar och spärr av tillgänglighet

Folksam förbehåller sig rätten att vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller om risk för obehörigt utnyttjande föreligger, omedelbart och utan föregående avisering helt eller delvis spärra användares åtkomst till Mina sidor Företag. Kunden har inte rätt till ersättning vid ovan nämnda åtgärder. Folksam har rätt att när som helst spärra en användaridentitet om användaren kan antas åsidosätta eller komma att åsidosätta bestämmelserna i villkoren eller i användarinstruktioner i tjänsten eller på annat sätt kan antas handla på sätt som kan orsaka Folksam, eller bolag i Folksamgruppen som inte är part i detta avtal, skada.

Om användaridentiteten spärras har kunden inte längre tillgång till Mina sidor företag eller den tjänst som tillhandahålls inom ramen för detta via den aktuella användaren.

Kunden har inte rätt till ersättning från Folksam vid ovan nämnda åtgärder.

§10 Reklamation

Kunden ska själv eller via sina användare reklamera fel i tjänsten Mina sidor Företag inom skälig tid efter det att kunden eller användare märkt eller borde ha märkt felet. Med fel avses att en tjänst har utförts på fel sätt eller inte alls. Reklamation sker till Folksam. Om kunden inte reklamerar inom två år från det att kunden eller användare märkt eller borde ha märkt felet upphör rätten att åberopa felet.

§11 Behandling av personuppgifter

Folksam är personuppgiftsansvarig för användningen av de person uppgifter som behövs för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster. Den som vill läsa mer om hur Folksam använder personuppgifter eller om den registrerades rättigheter hittar fullständig information på folksam.se/personuppgifter.

§12 Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Innehållet på Folksams webbsidor är upphovsrättsligt skyddat. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Folksam Företagstjänst och de tjänster och funktioner som ingår där tillhör Folksam, bolag i Folksamgruppen som inte är part i detta avtal, eller av någon av dessa bolag anlitade tjänste- eller underleverantörer. Kunden eller användare får inte upplåta, sälja, sprida, förändra eller på annat sätt förfoga över dessa immateriella rättigheter eller tekniska lösningar.

§13 Begränsning av ansvar - Force majeure

Folksam ansvarar inte heller för skada som beror på omständighet som ligger utanför Folksams kontroll som lagbud, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, brand, översvämning, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan liknande händelse. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Folksam själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.