Mina sidor

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos oss på Folksam. Du loggar in via bank-id.

På Mina sidor visas:

 • Allt om din försäkringar
 • Ditt privata sparande och tjänstepension
 • Anmälda skador
 • Betalningar – både genomförda och kommande
 • Dina dokument skickade från oss, till exempel fakturor, värdebesked och försäkringsbesked

Gör vissa ändringar själv:

 • Uppdatera kontaktuppgifter
 • Hantera ditt sparande och genomför fondbyte
 • Skapa resebevis
 • Beställa grönt kort, ett försäkringsbevis för bilen
Du kan bara ta del av dina egna försäkringar och inte de som tillhör andra personer i ditt hushåll. Som målsman har du tillgång till barnförsäkringar och barnets sparande fram till dess att barnet är 18 år.
Bank-id skaffar du genom din bank. Tänk på att du kan använda ett mobilt bank-id även när du loggar in via en dator. Här läser du mer om bank-id.

Allmänna villkor

§1 Inledande bestämmelser

På Mina sidor presenteras de tjänster hos Folksam som du som privatperson, inklusive enskild firma, kan nå via Internet. För att få tillgång till självbetjäning genom Mina sidor måste du dock kunna identifiera dig. Den metod som används för identifiering är BankID.

§2 Utrustning och säkerhet

Du ansvarar själv för att på egen bekostnad anskaffa och underhålla den utrustning som krävs och de säkerhetslösningar du anser dig behöva för att använda Mina sidor. Detta gäller även i händelse av förändrade tekniska krav som orsakas av tekniska ändringar hos Folksam.

§3 Identifiering och säkerhet

Ditt lösenord för inloggning genom BankID är personligt och du får inte låta någon annan använda det eller på annat sätt ta del av det. Folksam äger rätt att utgå från att de transaktioner som utförs efter inloggning är utförda av dig.

Du åtar dig att hålla ditt lösenord till BankID hemligt och att svara för att lösenordet inte kan åtkommas av någon annan, bland annat genom att förvara det på ett säkert sätt och att inte anteckna lösenordet på sådant sätt att dess samband med BankID framgår.

Om du misstänker att någon annan kan ha fått del av lösenordet ansvarar du för att omgående ändra lösenordet eller spärra BankID. Du ska omgående underrätta Folksam vid misstanke om att någon kan ha fått kännedom om lösenordet.

§4 Ansvar - tillgänglighet

Mina sidor är ett av många sätt att kontakta Folksam. Om Mina sidor inte skulle vara tillgängligt får du kontakta Folksam per telefon eller brev.

 • Folksam garanterar inte tillgänglighet till Mina sidor. Tillgängligheten kan försvåras eller hindras genom exempelvis driftstörningar, planerat eller akut underhåll eller allmän oframkomlighet på Internet.
 • Folksam äger rätt att av säkerhetsskäl och vid misskötsel spärra inloggning. Sådan rätt att spärra föreligger redan vid misstanke om oegentligheter eller säkerhetsrisk.
 • Folksam ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av driftstörning, planerat eller akut underhåll eller sådan allmän oframkomlighet på Internet eller störningar i BankId-tjänsten som försvårar eller omöjliggör tillgång till Mina sidor.
 • Folksam ansvarar inte heller för skada som beror på omständighet som ligger utanför Folksams kontroll, såsom lagbud, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, brand, översvämning, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan liknande händelse. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Folksam själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.
 • Skada som uppkommit i andra fall än som avses ovan ska inte ersättas om Folksam förfarit normalt aktsamt.
 • Folksam ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
 • Folksam ansvarar inte heller för riktigheten av uppgifter som visas på Internet. Felaktigheter kan exempelvis uppstå på grund av brister i kommunikationen mellan Folksam och Internet. För information om till exempel aktuellt värde på försäkringsinnehav måste vid behov uppgiften kontrolleras genom att Folksam kontaktas på annat sätt. Korrekt värde är alltid det som beräknats enligt Folksams försäkringstekniska regler för personförsäkring.
 • Motsvarande gäller för exempelvis premier, försäkringsbelopp och objektsuppgifter inom skadeförsäkring.
 • Du måste själv kontrollera att dina förändringar (till exempel fondbyten) har genomförts på det sätt du önskar. Folksam ansvarar inte för felaktigheter på grund av tekniska fel.
 • För fondbyten och andra ändringar avseende fondförsäkring gäller även särskilda regler som framgår i anslutning till att du genomför förändringen.

§5 Förändringar i Mina sidor

Folksam har rätt att besluta om ändring av villkoren i detta avtal. Sådan ändring kan exempelvis ske på grund av ny lagstiftning, ny utformning av tjänster på Mina sidor eller den tekniska utvecklingen.

Eventuella ändringar träder i kraft trettio dagar efter det att du mottagit Folksams meddelande om förändringen. Folksam äger dock rätt att omgående ändra villkoren om det föranleds av säkerhetsskäl, lagstiftning, myndighetspåbud eller liknande synnerliga skäl.

§6 Begränsningar och spärr av tillgänglighet

Folksam förbehåller sig rätten att vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller om risk för obehörigt utnyttjande enligt Folksam bedömning föreligger, omedelbart och utan föregående avisering helt eller delvis spärra din åtkomst till Folksams Mina sidor. Folksam har rätt att när som helst spärra din tillgång till Mina sidor om du:

 • kan antas åsidosätta eller komma att åsidosätta bestämmelserna i Villkoren eller i användarinstruktioner i tjänsten.
 • på annat sätt kan antas handla på sätt som kan orsaka Folksam, eller bolag i Folksam-koncernen, skada.

Du har då inte längre tillgång till Folksams Mina sidor.

Du har inte rätt till ersättning från Folksam vid ovan nämnda åtgärder.