Mina Sidor

Logga in med Mobilt BankID eller personnummer

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos oss. Här kan du se dina försäkringar, anmälda skador samt flera av dina försäkringsbrev och handlingar. Du får även en sammanställning över ditt sparande hos Folksam och kan göra omplaceringar av dina fonder. Enkelt, smidigt och kostnadsfritt.

Logga in med:
För att logga in på Mina sidor använder du Mobilt BankID eller ett lösenord. För att logga in till din kooperativa tjänstepension använder du ett lösenord.

BankID för att logga in på Mina sidor fr.o.m. 3 maj

 • För att öka din och vår säkerhet kommer vi från den 3 maj enbart att erbjuda påloggning med BankID när du ska använda Folksams Mina Sidor.

  Detta gäller ej vid inloggning till din kooperativa tjänstepension.
§1 Inledande bestämmelser

På Mina sidor presenteras de tjänster hos Folksam som du som privatperson, ditt företag eller din organisation kan nå via Internet. För att få tillgång till självbetjäning genom Mina sidor måste du dock kunna identifiera dig. En metod för identifiering som Folksam tillhandahåller är användande av lösenord.

Den som inte fyllt 18 år företräds av förmyndare. Vid gemensam vårdnad är båda föräldrarna förmyndare och kan gemensamt beställa lösenord. En förälder kan ensam företräda barnet endast om det finns fullmakt från den andra föräldern. En förälder som är ensam vårdnadshavare är också ensam förmyndare och kan företräda barnet ensam. Allmänna villkoren för Mina Sidor gäller förmyndare som företräder barnet.

Lösenordet kan användas för identifiering hos samtliga de bolag som är anslutna till och tillhandahåller tjänster via Mina sidor. Folksam ömsesidig sakförsäkring är ansvarig för utgivning av lösenord enligt dessa allmänna villkor, dels för egen räkning och dels så som ombud för de bolag som är anslutna till Mina sidor. Åtaganden enligt detta avtal gäller gentemot de anslutna bolagen.

Observera att vissa tjänster på Mina sidor kan komma att kräva andra metoder för identifiering.

Observera också att delvis skilda regler gäller för å ena sidan privatpersoner och å andra sidan företag och organisationer.

§2 Tilldelning av lösenord

Lösenord beställs på Mina sidor. Du erhåller då med posten en kod med begränsad giltighetstid. Du ska därefter välja ett eget lösenord. Om du är bosatt i Sverige sänds koden alltid till den adress Folksam hämtar från Statens Person- och Adressregister (SPAR). Om du är bosatt i annat land får du lämna din adress till Mina sidor.

För Folksams lösenord/kod tillämpas vid var tid gällande allmänna villkor samt instruktioner och anvisningar som presenteras på Mina sidor. Innan du kan få tillgång till lösenord måste du åta dig att följa de allmänna villkoren. Godkännande av villkoren sker på Mina sidor i samband med att du aktiverar ditt lösenord.

Lösenordet är till för att styrka din identitet. Ditt lösenord är personligt och du får inte ansöka om lösenord i annans namn. För att beställa lösenord måste du ha fyllt 18 år.

§3 När du behöver nytt lösenord

Det är alltid möjligt för dig att när som helst byta ditt lösenord via Mina sidor. Om du glömt ditt lösenord eller om lösenordet av annan anledning inte kan användas, kan du också via Mina sidor beställa ett nytt lösenord.

En ny kod skickas då till dig på det sätt som anges ovan, § 2. Den nya koden kan också skickas till dig via sms, om du tidigare med användande av ditt ursprungliga lösenord har angivit ditt mobiltelefonnummer.

Tänk på att hantera sådant sms i enlighet med de säkerhetsrutiner som gäller för koden.

§4 Utrustning och säkerhet

Du ansvarar själv för att på egen bekostnad anskaffa och underhålla den utrustning som krävs och de säkerhetslösningar du anser dig behöva för att använda lösenordet på Mina sidor. Detta gäller även i händelse av förändrade tekniska krav som orsakas av tekniska ändringar hos Folksam.

§5 Identifiering och säkerhet

Ditt lösenord är personligt och du får inte låta någon annan använda det eller på annat sätt ta del av det. Folksam äger rätt att utgå från att de transaktioner som utförs med ditt lösenord är utförda av dig. Du åtar dig att hålla lösenordet hemligt och att svara för att lösenordet inte kan åtkommas av någon annan, bland annat genom att förvara det på ett säkert sätt och att inte anteckna lösenordet på sådant sätt att dess förbindelse med Folksam framgår.

Du ansvarar för att omgående via Internet ändra eller spärra lösenordet om du misstänker att någon annan kan ha fått del av lösenordet. Om du inte har tillgång till Internet när sådan misstanke uppstår, ska du istället kontakta Folksam och be om hjälp med spärr.

Den kod du får i samband med beställning av lösenord har en begränsad giltighetstid, som du får information om vid beställningen. Du åtar dig att kontakta Folksam om koden inte kommit till din adress inom giltighetstiden. I övrigt gäller samma säkerhetsregler för koden som för lösenordet.

Aktuell information om hantering av lösenord och säkerhet finns på Mina sidor.

§6 Personuppgifter

När du beställer lösenord registreras de uppgifter du lämnar och ditt innehav av lösenord hos Folksam. Registreringen görs för att du ska kunna identifiera dig med lösenordet när du beställer tjänster via Mina sidor. Folksam hämtar uppgift om folkbokföringsadress från statens person- och adressregister (SPAR) eller, om du är bosatt utomlands, registrerar den adress du själv lämnar, och kommer att sända dig erforderlig information för lösenordshantering till den adressen. Dina personuppgifter registreras i Folksambolagens gemensamma kund- och adressregister.

Om du inte har avtal om försäkring eller sparande hos Folksam, används uppgifterna enbart för hanteringen av lösenord enligt dessa allmänna villkor. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter för lösenord är Folksam ömsesidig sakförsäkring.

Om du vill ha utdrag över registrerade personuppgifter skriver du till Folksam, Registerutdrag, 106 60 Stockholm. För rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vänder du dig till ditt närmaste Folksamkontor.

Se även gemensamma bestämmelser nedan.

§7 Inledande bestämmelser

För kunder som är företag och organisationer gäller i huvudsak samma villkor som ovan för privatpersoner. Här nedan anges dock de särskilda villkor och rutiner som ska gälla för ditt företag eller din organisation.

Observera att du som har enskild firma ansöker om lösenord helt enligt villkoren för privatpersoner ovan. Det innebär att du som har enskild firma inte får lämna ditt lösenord till anställda för hantering av ditt företags försäkringar eller sparande på Mina sidor.

§8 Tilldelning av lösenord

Istället för vad som anges i § 2 om tilldelning av lösenord, gäller följande för kunder som är företag eller organisationer. Lösenordet är till för att styrka ditt företags eller din organisations identitet. Lösenord kan beställas av företag eller organisationer som är kunder i Folksam. Lösenord beställs på Mina sidor. Ditt företag eller din organisation erhåller då en kod med begränsad giltighetstid. Ditt företag eller din organisation skall därefter välja ett eget lösenord. Koden skickas till den i beställningen angivna kontaktpersonen, på den aktuella adress Folksam har registrerad för ditt företag eller din organisation. För Folksams lösenord/kod tillämpas vid var tid gällande allmänna villkor samt instruktioner och anvisningar som presenteras på Mina sidor. Innan ditt företag eller din organisation kan få tillgång till lösenord måste åtagande göras att följa de allmänna villkoren. Godkännande av villkoren sker på Mina sidor i samband med att ditt företag eller din organisation aktiverar lösenordet.

§9 Identifiering och säkerhet

I stället för vad som anges i första meningen i § 4 gäller att lösenordet är avsett för ditt företag eller din organisation och får endast hanteras av behöriga personer inom företaget eller organisationen. Lösenordet ska hanteras så att det inte kan åtkommas av någon obehörig och ska därför också bytas i takt med att personal i företaget eller organisationen slutar sin anställning. Folksam äger rätt att utgå från att de transaktioner som utförs med lösenordet är utförda av ditt företag eller din organisation.

De säkerhetsregler som därutöver anges i § 4 gäller även ditt företags eller din organisations lösenord.

§10 Personuppgifter

När du beställer lösenord registreras de uppgifter du lämnar och ditt företags eller din organisations innehav av lösenord hos Folksam. Registreringen görs för att du ska kunna identifiera ditt företag eller din organisation för åtkomst till Mina sidor.

De personuppgifter som registreras är namnet på den kontaktperson lösenordet ska skickas till. Gemensamma bestämmelser

§11 Ansvar - tillgänglighet

Mina sidor är ett av många sätt att kontakta Folksam. Om Mina sidor inte skulle vara tillgängligt eller om lösenordet inte kan användas får du kontakta Folksam per telefon eller brev. Folksam garanterar inte tillgänglighet till Mina sidor eller att lösenordet alltid kan användas. Tillgängligheten och användningen av lösenordet kan försvåras eller hindras genom exempelvis driftstörningar, planerat eller akut underhåll eller allmän oframkomlighet på Internet.

Folksam äger rätt att av säkerhetsskäl och vid misskötsel spärra lösenordet. Sådan rätt att spärra föreligger redan vid misstanke om oegentligheter eller säkerhetsrisk.

Folksam ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av driftstörning, planerat eller akut underhåll eller sådan allmän oframkomlighet på Internet som försvårar eller omöjliggör tillgång till Mina sidor eller användning av lösenordet. Folksam ansvarar inte heller för skada som beror på omständighet som ligger utanför Folksams kontroll, såsom lagbud, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, brand, översvämning, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan liknande händelse. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Folksam själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall än som avses ovan ska inte ersättas om Folksam förfarit normalt aktsamt. Folksam ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Folksam ansvarar inte heller för riktigheten av uppgifter som visas på Internet. Felaktigheter kan exempelvis uppstå på grund av brister i kommunikationen mellan Folksam och Internet. För information om till exempel aktuellt värde på försäkringsinnehav måste vid behov uppgiften kontrolleras genom att Folksam kontaktas på annat sätt. Korrekt värde är alltid det som beräknats enligt Folksams försäkringstekniska regler för personförsäkring.

Motsvarande gäller för exempelvis premier, försäkringsbelopp och objektsuppgifter inom skadeförsäkring.

§12 Villkorsändringar

Folksam har rätt att besluta om ändring av villkoren i detta avtal. Sådan ändring kan exempelvis ske på grund av ny lagstiftning, ny utformning av tjänster på Mina sidor eller den tekniska utvecklingen. Eventuella ändringar träder i kraft trettio dagar efter det att du mottagit Folksams meddelande om förändringen. Folksam äger dock rätt att omgående ändra villkoren om det föranleds av säkerhetsskäl, lagstiftning, myndighetspåbud eller liknande synnerliga skäl.

§13 Avtalstid

Detta avtal om lösenord börjar att löpa när du godkänt villkoren och Folksam har bekräftat din beställning av lösenord. Bekräftelsen får du direkt via Internet i samband med beställningen. Om du får besked att tillgång till lösenord nekats, kan du kontakta Folksams kundservice för närmare information. Avtalet gäller tillsvidare, men kan sägas upp av dig att upphöra med omedelbar verkan. Din uppsägning kan göras på Mina sidor eller per telefon hos Folksams kundservice.

Folksam har rätt att säga upp avtalet att upphöra inom trettio dagar från det att du mottagit meddelande om uppsägningen. Om du inte fullgör dina åtaganden enligt detta avtal eller annat åtagande enligt avtal om försäkring eller sparande hos bolagen i Folksamgruppen äger dock Folksam rätt att säga upp avtalet att upphöra omedelbart och spärra lösenordet. Folksam äger rätt att spärra lösenordet för att kunna säkerställa att föräldrabalkens och annan lags regler kan efterföljas. Folksam äger exempelvis rätt att säga upp avtalet omedelbart om du försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kapitlet föräldrabalken.

Folksams uppsägning ska göras skriftligen.

Om du under en period om tre år inte har använt ditt lösenord kommer det att avregistreras och detta avtal upphör då att gälla. Du måste i sådant fall beställa ett nytt lösenord för att kunna identifiera dig hos Mina sidor.

Folksam ansvarar inte för felaktigheter p.g.a. tekniska fel eller för riktigheten av visade värden. Vid tveksamhet angående riktigheten av ett värde, kontakta Folksam.

Allmänt

Du måste själv kontrollera att dina förändringar har genomförts på det sätt du önskar. Folksam ansvarar inte för felaktigheter p.g.a. tekniska fel eller för riktigheten av visade värden. Vid tveksamhet angående riktigheten av ett värde, kontakta Folksam.

Omplacera fondinnehav

Begärd förändring utförs så snart som möjligt och senast inom fem bankdagar. Om du begär omplacering en bankdag eller en dag som inte är bankdag, kan förändringen tidigast genomföras till den slutkurs som sätts nästkommande bankdag. Du kan efter några bankdagar själv kontrollera att omplaceringen har genomförts. Begärd omplacering är alltid bindande. Om du ångrar en omplaceringsorder kan du ta bort den före kl 06:00 bankdagen efter ordern gjorts (observera Internetkontorets öppettider). Du måste själv kontrollera att borttagandet har registrerats. Om du har fler än tio fonder i ditt innehav går det inte att omplacera hela innehavet. Du får då göra det genom att omplacera enstaka fond.

Ändra inbetalningarnas fördelning

När du ändrat inbetalningarnas fördelning syns ändringen omgående under fliken "Aktuellt värde".

Avtal som inte visas kan bero på:
 • Att avtalet är annullerat
 • Att avtalet är återköpt
 • Att avtalet är under behandling
 • Att avtalet har ett värde som understiger 150 kronor

Om det råder oklarheter om varför ett avtal inte visas - kontakta Folksam.

Pantsatt avtal

För ett pantsatt avtal går det inte att göra förändringar. Undantag från detta gäller för pantsatta avtal på grund av direktpension.

Allmänt

Du måste själv kontrollera att dina förändringar har genomförts på det sätt du önskar. Folksam ansvarar inte för felaktigheter p.g.a. tekniska fel eller för riktigheten av visade värden. Vid tveksamhet angående riktigheten av ett värde, kontakta Folksam.

Omplacera mellan med och utan garanti

Begärd förändring utförs så snart som möjligt och senast inom fem bankdagar.

Om du begär omplacering en bankdag eller en dag som inte är bankdag, kan förändringen tidigast genomföras till den slutkurs som sätts nästkommande bankdag. Du kan efter två bankdagar själv kontrollera att omplaceringen har genomförts.

Begärd omplacering är alltid bindande.

Avtal som inte visas kan bero på:
 • Att avtalet är annullerat
 • Att avtalet är återköpt
 • Att avtalet är under behandling
 • Att avtalet har ett värde som understiger 150 kronor

Om det råder oklarheter om varför ett avtal inte visas - kontakta Folksam.

Pantsatt avtal

För ett pantsatt avtal går det inte att göra förändringar. Undantag från detta gäller för pantsatta avtal på grund av direktpension.

Allmänt

Folksam ansvarar inte för felaktigheter på grund av tekniska fel eller för riktigheten av visade värden. Vid tveksamhet angående riktigheten av ett värde, kontakta Folksam.

Visa värde

Värde på din försäkring är årsskiftesvärde enligt värdebesked föregående år eller året dessförinnan.

Avtal som inte visas kan bero på:
 • Att avtalet är annullerat
 • Att avtalet är återköpt
 • Att avtalet är under behandling
 • Att avtalet har pågående premiebefrielse
 • Att avtalet är obetalt

Om det råder oklarheter om varför ett avtal inte visas - kontakta Folksam.

BankID

 • BankID skaffar du enkelt genom din internetbank. Du kan även använda ett Mobilt BankID när du loggar in på en dator. På så sätt kan du använda ditt BankID oavsett var du befinner dig. Här kan du läsa mer om BankID.
På Min Kooperativa tjänstepension finns en sammanställning över tjänstepension KTP eller KTPK för dig som är eller har varit anställd i ett kooperativt företag.

Du som har så kallad KAP (Kooperationens avtalspension) ser det som är intjänat före 2011 på Min Kooperativa tjänstepension. Om du valt Folksam för det som är intjänat efter 2011 ser du den delen på Mina sidor.