Vad händer med försäkringarna vid dödsfall?

Mitt uppe i sorgen när en närstående har avlidit finns det många praktiska saker att ta hand om. Det kan vara svårt att känna till allt som behöver göras vid ett dödsfall och i vilken ordning.

Här får du veta hur vi i Folksam hanterar försäkringar i ett dödsbo, vilka dokument och intyg vi behöver när någon avlidit och när du kan ändra eller säga upp försäkringarna.

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo uppstår när någon avlider. Dödsboet är en juridisk person och består av den avlidnas tillgångar och skulder.

Dödsboet representeras av alla dödsbodelägare. Dödsbodelägare kan vara efterlevande maka, sambo, barn, andra arvingar enligt lag eller på grund av testamente.

Bouppteckning behövs för att hantera försäkringar

När en person avlider ska en bouppteckning göras på den avlidnas tillgångar och skulder och för att visa vem eller vilka som är dödsbodelägare. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader från dödsfallet för att sedan skickas till Skatteverket som granskar och registrerar den.

Bouppteckningen är den behörighetshandling som dödsboet behöver för att hantera de försäkringar som den avlidna hade.

Mer information om dödsbon finns på Skatteverket.

Skatteverkets information för dig som har mist en närstående

I Efterlevandeguiden, ett samarbete mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, hittar du också bra information som gör det enklare för dig som har förlorat någon nära.

Efterlevandeguiden - checklista och praktiska råd

Så här hanterar vi försäkringar i ett dödsbo

Vi hanterar sakförsäkringar (till exempel hem-, fordon- och djurförsäkringar) och personförsäkringar (gruppliv- och livförsäkringar) i dödsboet på olika sätt. Mer information om hur det går till finns här nedan.
Vad som händer med sakförsäkringarna vid ett dödsfall beror på vilken slags försäkring det handlar om.

Hem-, villa- och fritidshusförsäkringar övergår till dödsboet eftersom det fortfarande finns ett försäkringsbehov för bostaden om det till exempel skulle ske ett inbrott eller en brand.

Fordonsförsäkringar löper däremot på tills fordonen byter ägare, vilket oftast händer först när bouppteckningen är klar.

Nödvändiga dokument

Innan och efter bouppteckningen är klar behövs olika dokument för att hantera försäkringarna åt dödsboet.

Innan bouppteckningen är klar:

Information om försäkringar och avtal

För att vi ska kunna informera dig om vilka försäkringar och avtal den avlidna personen har hos oss behöver vi först ha ett Dödsfallsintyg med släktutredning. Det är ett dokument som visar när personen avled och vilka efterlevande som finns, till exempel make/maka och barn.

Vi kan hjälpa dig att hämta dödsfallsintyget direkt från Skatteverket om du kontaktar oss via vår chatt eller på telefon 0771-950 950.

Du kan också beställa det själv hos Skatteverket på telefon 0771-567 567 och skicka till oss med post:

Folksam Partnerservice
Lokalt D 7
106 60 Stockholm

Det tar vanligtvis 2 - 3 dagar innan vi har möjlighet att se intyget hos oss.

När vi har fått dödsfallsintyget med släktutredning

Nu kan du ringa oss på 0771-950 950 eller kontakta oss via vår chatt.

Först behöver du identifiera dig. Om ditt namn finns med i dödsfallsintyget vi har fått kan vi lämna ut information om försäkringar, avtal och betalningar.

För att få hantera avtal, till exempel ändra och annullera, behöver bouppteckningen vara klar.

Begravningsbyrå eller andra juridiska ombud som företräder dödsboet

I de fall dödsboet anlitar en begravningsbyrå, boutredningsman eller andra juridiska ombud som företräder dödsboet måste de skicka in en fullmakt, eller fullmakter från samtliga dödsbodelägare om det finns flera, till:

Folksam
Partnerservice Lokalt D 7
106 60 Stockholm

Om fullmakten/fullmakterna inte skickas in i original ska de vidimeras av två personer. Det innebär att de skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet.

När bouppteckningen är klar:

När bouppteckning är klar och registrerad hos Skatteverket

För att kunna hantera försäkringar och avtal behöver vi först ha en hos Skatteverket registrerad bouppteckning.

Om du kontaktar oss på telefon 0771-950 950 eller via vår chatt kan vi hjälpa dig att hämta den direkt från Skatteverket.

Om du själv vill beställa bouppteckningen ringer du Skatteverket på telefon 0771-567 567 och skicka sen in den till oss post:

Folksam
Partnerservice Lokalt D 7
106 60 Stockholm

Det tar cirka 2 - 3 dagar innan vi har möjlighet att se bouppteckningen.

Är du ensam dödsbodelägare kan du nu ringa oss på 0771-950 950 eller kontakta oss via chatten.

Är ni flera dödsbodelägare kompletterar ni med fullmakt.

Fullmakt för dödsbo

Om bouppteckningen visar att det finns flera dödsbodelägare behöver vi få fullmakt på att du har rätt att företräda samtliga dödsbodelägare innan vi kan hjälpa dig att hantera avtalen.

Ring oss på 0771-950 950 eller kontakta oss via vår chatt så kan vi antingen skicka dig en digital fullmakt som samtliga dödsbodelägare kan underteckna eller pappersfullmakter som varje dödsbodelägare får underteckna och skicka till:

Folksam
Partnerservice Lokalt D 7
106 60 Stockholm

Om fullmakten/fullmakterna inte skickas in i original ska de vidimeras av två personer. Det innebär att de skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet.

Hantera försäkringar och avtal

Om du har frågor om att säga upp eller överta försäkring eller vill anmäla en skada kontaktar du oss på 0771-950 950.

• Säga upp försäkring: Det kan vara klokt att inte säga upp en försäkring för tidigt eftersom det i vissa försäkringar ingår rättskydd och att försäkringar skyddar dödsboets tillgångar till dess att arvskifte skett.
• Överta försäkring: Om du är den avlidnas make, maka, sambo eller registrerade partner och vill ta över någon försäkring när bouppteckningen är klar kontaktar du oss för att få hjälp.
• Återbetalning: Om del av premie ska återbetalas efter att en försäkring har avslutats kommer pengarna betalas tillbaka till dödsboet.
• Eventuella skador: Om du vill anmäla en skada på den avlidna personens försäkringar till exempel en fordon-, hem- eller fastighetsskada kontaktar du vår skadeservice på 0771-950 950.

I de flesta fall får vi automatisk information från Skatteverket om att ett dödsfall har inträffat och du som anhörig behöver inte anmäla det till oss. Om den avlidna personen har en livförsäkring eller grupplivförsäkring hos oss kommer vi att skicka ut ett brev till dödsboet.

I brevet informerar vi om dödsfallet och vad vi behöver för att kunna börja med livförsäkringsärendet. När vi är klara skickar vi ett brev till livförsäkringens förmånstagare med information om utbetalningen och bouppteckningsintyg om försäkringen kräver det.

Livförsäkringen betalas ut direkt till den eller de som är förmånstagare som ett skattefritt engångsbelopp och ingår inte i dödsboets tillgångar.

Vill du veta mer kan du kontakta oss på telefonnummer 0771–950 950 eller via vår chatt.

Om dödsfallet inträffade utomlands

Om dödsfallet inträffade utomlands kan det dröja innan Skatteverket får information om det. Då kan det vara bra att göra en manuell dödsfallsanmälan för att skynda på vår hantering. Kontakta oss på telefonnummer +46 (0)771–950 950 för att anmäla dödsfallet.

I de flesta fall behöver du inte anmäla dödsfall till oss. Vi får automatisk information om dödsfallet från Skatteverket. Sen skickar vi ut ett brev till dödsboet. Om dödsfallet inträffade utomlands kan det vara bra att anmäla dödsfallet till oss på telefonnummer +46 (0)771–950 950.

Dödsfallsintyget visar när personen avled och släktutredningen kan visa vilka efterlevande som finns, till exempel make/maka och barn.

Dokument utfärdas av Skatteverket och används för att fastställa vem som har rätt att ärva en person som har avlidit. Intyget fungerar som underlag vid arvskifte och bodelning.

Dödsfallsintyg med släktutredning behövs i kontakt med försäkringsbolag för att få ut information om vilka försäkringar och avtal den avlidna personen har.

En bouppteckning är något man enligt lag måste upprätta när någon avlidit. Det är en skriftlig sammanställning av dödsboet som tar upp den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Bouppteckningen innehåller vanligtvis uppgifter om den avlidnas fastigheter, bankkonton, försäkringar, fordon, värdepapper och andra tillgångar.

Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket för registrering. En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vilka som är dödsbodelägare.

När bouppteckningen är klar så ska du skicka in den till oss på Folksam om den avlidna har försäkringar hos oss.

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om den avlidnas tillgångar inte räcker för att täcka begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

När det finns flera dödsbodelägare kan det vara praktiskt att en person sköter alla frågor som rör dödsboet. Den som sköter dödsboet behöver då en skriftlig fullmakt från alla delägare i dödsboet.

Fullmakten kan till exempel ge en person rätt att företräda dödsbodelägarna för att hantera försäkringar och avtal hos oss i Folksam till dess att dödsboet är upplöst.

Ring oss på 0771-950 950 eller kontakta oss via vår chatt för att få nödvändiga fullmaktsdokument.

När du skickar in bouppteckningen till Skatteverket ska du bifoga de handlingar du har fått från oss i Folksam. Det kan vara bouppteckningsintyg på försäkringar och/eller brev med information om utbetalning till berörda förmånstagare.

Det är inte alla försäkringar som kräver ett bouppteckningsintyg, till exempel behövs det inget för tjänstepensioner.

Försäkringstagare är den som ingått avtalet med försäkringsgivaren. Det kan vara en privat person som tecknat försäkring åt sig själv eller åt någon annan eller en arbetsgivare som tecknat en försäkring åt en anställd.

Försäkrad är den person som försäkringen skyddar.

Kundservice