Försvarsförbundet

Liv- och hälsopaketet

Så hanterar vi dina personuppgifter

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av.

Liv- och hälsopaketet ansluts du och din make/maka eller registrerade partner till, om du inte tackar nej. Din sambo ansluts inte per automatik men du kan försäkra hen till samma kostnad.
 

Det här ersätter Liv- och hälsopaketet för dig

 • Arbetsoförmåga – månadsersättning, 2 000 kronor/mån efter karens med möjlighet att välja högre belopp: 3000 kronor/mån eller 4000 kronor/mån
 • Förebyggande vård – engångsbelopp, upp till 3 000 kronor
 • Vård av nära anhörig – månadsersättning, 2 000 kronor/mån med möjlighet att välja högre belopp: 3 000 kronor/mån eller 4 000 kronor/mån (samma belopp som valts för arbetsoförmåga gäller)
 • Vård av allvarligt sjukt barn - månadsersättning, 2 000 kronor/mån med möjlighet att välja högre belopp: 3 000 kronor/mån eller 4 000 kronor/mån (samma belopp som valts för arbetsoförmåga gäller)
* Fortsatt yrkesverksam medlem kan omfattas av försäkringen efter 65 år. Dock längst till 69 år.
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Liv- och hälsopaketet

Försäkringen innehåller det mesta du behöver i ditt medlemskap till ett förmånligt pris.

Vid minst en fjärdedels arbetsoförmåga efter uppnådd karenstid (90 dagar) kan ersättning lämnas månadsvis i högst 36 månader, längst till och med den månad du fyller 65 år.

Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan.

Ersättning vid förebyggande vård
Du kan få ersättning vid förebyggande vård om du har uppfyllt kvalifikationsreglerna och därefter under försäkringstiden

 • Får en behandlingsplan utfärdad av en legitimerad läkare (se definitionen av behandlingsplan i försäkringsvillkoren)
 • Fullföljer behandlingsplanen enligt läkarens ordination
 • Har fått förebyggande sjukpenning utbetalt från Försäkringskassan

Vi lämnar ersättning för förebyggande vård som ett engångsbelopp. Ersättningens storlek beror på behandlingsplanens omfattning:

 • 1-5 behandlingstillfällen - 1 000 kr i försäkringsbelopp
 • 6-10 behandlingstillfällen - 2 000 kr i försäkringsbelopp
 • Fler än tio behandlingstillfällen - 3 000 kr i försäkringsbelopp

Vård av nära anhörig
Du omfattas av momentet Vård av nära anhörig om försäkringen har varit i kraft i en sammanhängande period på minst 90 kalenderdagar och du under denna tid inte har varit berättigad till närståendepenning från Försäkringskassan.

Ersättning betalas ut om du efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av Vård av nära anhörig har fått närståendepenning till minst en fjärdedel från Försäkringskassan. Ersättning lämnas för högst 70 kalenderdagar.

Utbetalning sker månadsvis med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag som du har fått närståendepenning. Ersättningens storlek påverkas av graden av närståendepenningen.

 

Vård av allvarligt sjukt barn
Du omfattas av momentet Vård av allvarligt sjukt barn om försäkringen har varit i kraft i en sammanhängande period på minst 90 kalenderdagar och du under denna tid inte har varit berättigad till tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan.

Ersättning betalas ut om du efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av Vård av allvarligt sjukt barn har fått tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn till minst en fjärdedel från Försäkringskassan. Ersättning lämnas för högst 365 kalenderdagar.

Utbetalning sker månadsvis med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag som du har fått tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn. Ersättningens storlek påverkas av graden av tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Se diagnoser här >

Ersättning vid vissa diagnoser lämnas med ett engångsbelopp som utbetalas tidigast 30 dagar (karenstid) efter att en diagnos är fastställd.

Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser.

Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp till efterlevande. Förmånstagare till dödsfallsbeloppet är i den här ordningen:

 • 1) Make, registrerad partner eller sambo
 • 2) Arvingar

Ändra förmånstagare

Vill du ändra förmånstagare måste du skriftligen meddela Folksam.

Ingår i grupplivförsäkringen i Liv- och hälsopaketet.

Barngruppliv är en livförsäkring för barn där en summa betalas ut om ditt barn skulle avlida. Försäkringen gäller fram till och med det år barnet fyller 18 år.

Barngrupplivförsäkringen betalar ut 35 000 kr till barnets dödsbo. Försäkringen gäller för ditt eget barn och barn till din make, registrerade partner eller sambo om barnet är folkbokfört på din adress.

Försäkringen täcker adopterat barn och dödfött barn som fötts efter graviditetsvecka 22.

Här kan du läsa om rätt till ersättning och begränsningar.

Diagnoser på grund av sjukdom som är fastställda innan försäkringen har gällt 90 dagar omfattas inte av försäkringen.

För att du ska få ersättning vid arbetsoförmåga krävs att du är fullt arbetsför 90 dagar i en följd innan du blir arbetsoförmögen. Du kan inte tillgodoräkna dig tid som du är fullt arbetsför och som infaller mer än 90 dagar innan försäkringen börjar gälla för dig. Uppfyller du inte detta krav kan du ändå kvalificera dig genom att vara fullt arbetsför 90 dagar i en följd någon gång efter att försäkringen börjat gälla.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Gruppförsäkringsvillkor Liv- och hälsopaketet