Pappers

Sjukförsäkring

Sjukdom eller olycka kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om det blir långvarigt kan det bli mer kännbart.

Vissa avdelningar inom Pappers har tecknat en sjukförsäkring för medlemmarna. Kontakta din avdelning för att se om den ingår för dig.

Den gäller till och med månaden innan 66-årsdagen. Vid fortsatt anställning gäller den längst till och med månaden innan 69-årsdagen.

Ersättning vid arbetsoförmåga

Om du drabbas av bestående arbetsoförmåga kan du få ersättning i form av: 

Månadsersättning: betalas ut vid minst en fjärdedels arbetsoförmåga efter uppnådd karenstid (90 dagar). Ersättning kan lämnas månadsvis i högst 18 månader, längst till och med den månad du fyller 66 år.

Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan.

Har du behov av högre försäkringsbelopp än de som finns i starterbjudandet?

Du kan höja ersättningen vid arbetsoförmåga med 3 000 kronor, höja diagnosersättning med 50 000 kronor och höja ersättning vid dödsfall med 1 500 000 kronor.

För att du ska få ersättning vid arbetsoförmåga krävs att du är fullt arbetsför 90 dagar i en följd innan du blir arbetsoförmögen. Du kan inte tillgodoräkna dig tid som du är fullt arbetsför och som infaller mer än 90 dagar innan försäkringen börjar gälla för dig. Uppfyller du inte detta krav kan du ändå kvalificera dig genom att vara fullt arbetsför 90 dagar i en följd någon gång efter att försäkringen börjat gälla.

För att få rätt till ersättning för försäkringsfall som är en följd av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada som har visat sig eller inträffat före försäkringens ikraftträdande eller utökning av försäkringen, gäller att försäkringsfallet har inträffat tidigast efter det att försäkringen eller utökningen av försäkringen har varit i kraft i minst tolv månader.

För följder av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada – både direkta och indirekta– gäller tidsgränsen, tolv månader, grundsjukdomen eller symtom på denna. Sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada anses ha visat sig vid den tidpunkt första sjukvårdskontakten togs med anledning av symtomen för sjukdomen, den sjukliga förändringen eller kroppsskadan. Begränsningen tillämpas inte om du har anslutit dig till försäkringen i samband med inträdet i den försäkringsberättigade gruppen eller i samband med annat starterbjudande.

Begränsningen tillämpas inte heller om försäkringen har tecknats med särskild hälsoprövning.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Gruppförsäkringsvillkor Sjuk- och efterlevandeförsäkring