Till innehållTill navigering
Sök
Sök
son som lutar huvudet mot sin mamma

Anmäl olycksfall

Om du har skadat dig i samband med ett olycksfall.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Vi ger ersättning för nödvändiga kostnader som du haft i samband med din olycka. Du kan bara få ersättning om du har sökt vård för skadan.

  Se vad din försäkring ersätter

 • Samla ihop information om olyckan

  Information som datum och vem som skadades. Om det hände under en idrottsaktivitet, skriv vilken klubb du tillhör.

 • Samla ihop vårdinformation

  Information om vad på kroppen som skadats, första gången du sökte vård och vilken behandling du kommer få.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Så definierar vi olycksfall

En fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkat ut för genom en plötslig, yttre händelse. Beroende på när olycksfallet skedde kan du vara skyddad av olika typer av försäkringar.

Du som har olycksfallsförsäkring kan få ersättning om du ofrivilligt drabbats av en kroppsskada genom en oförutsedd och plötslig yttre händelse.,

Vissa skador räknas som olycksfall även utan plötslig yttre händelse: kroppsskador på grund av solsting, värmeslag, förfrysning, vridvåld på knä, avsliten hälsena samt borreliainfektion eller TBE till följd av fästingbett.

Beroende på var olycksfallet hände kan du vara skyddad av lite olika försäkringar. Lite längre ner på sidan kan du läsa mer om detta.

Tandskador som uppstår vid tuggning eller bitning räknas inte som olycksfall.

Så här ersätter vi din skada

Vi lämnar fast ersättning för nödvändiga kostnader som du haft i samband med din olycka, till exempel för vård, behandling och resor. Försäkringen gäller endast om du har sökt läkarvård för din skada. Du betalar ingen självrisk.

Om du vill veta mer exakt vad du kan få ersättning för kan du läsa mer om det i försäkringsvillkoren.

Vårdkostnader

Om skadan medför vård hos läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut får du en engångsersättning på 700 kronor. Har du sökt läkarvård och sen haft en akut sjuktid på minst åtta dagar får du en akutersättning.

Behandling

Om skadan gör att du måste få läkarvård och stå under behandling i minst åtta dagar kan du få en engångsersättning. Ersättningen beräknas efter vilken skada du har.

Sjukhusvård över natt

Om skadan gör att du blir inskriven för vård på sjukhus, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende över natt får du en fast ersättning för kostnader i samband med vistelsen.

Tandskada

Om din skada kräver tandläkarvård som en följd av olycksfallet får du ersättning för kostnader för nödvändig behandling av skadad tand eller tandprotes. Vi ersätter endast en slutbehandling (permanent behandling) per skada.

Behandling och kostnader måste vara godkända av oss innan behandlingen påbörjas, annars kan du nekas ersättning.

Bestående besvär

Om din skada leder till bestående nedsättning av kroppsfunktionen eller bestående ärr kan du få ersättning.

Du får ersättning när invaliditetstillståndet har uppstått och den framtida medicinska invaliditeten fastställts. Detta görs tidigast ett år efter att olyckan inträffade.

Vi lämnar ersättning för dina faktiska kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel och resor. Du betalar ingen självrisk.

Om du vill veta mer exakt vad du kan få ersättning för kan du läsa mer om det i försäkringsvillkoren.

Tandskada

Om skadan kräver tandläkarvård som en följd av olycksfallet får du ersättning för kostnader för nödvändig behandling av skadad tand eller tandprotes, men om barnet har rätt till fri tandvård ersätter vi endast den akuta behandlingen. Vi ersätter endast en slutbehandling (permanent behandling) per skada. Om slutbehandlingen behöver senareläggas på grund av barnets ålder ska den senast påbörjas innan barnet fyller 25 år och avslutas innan det fyller 26 år, för att du ska få ersättning. Behandling och kostnader måste vara godkända av oss innan behandlingen påbörjas, annars kan du nekas ersättning.

Akut sjukhusvård över natt

Om barnet på grund av olycksfallet blir inskriven för akut vård på sjukhus över natt får du en engångsersättning på 600 kronor. Dessutom ger vi ersättning på 500 kronor för varje dag som barnet är inskriven på sjukhuset, in- och utskrivningsdag inräknade.

Bestående besvär

Om skadan leder till bestående nedsättning av barnets kroppsfunktion eller bestående ärr kan du få hjälp av försäkringen.

Vi lämnar ersättning när invaliditets-tillståndet har uppstått och den framtida medicinska invaliditeten fastställts. Detta görs tidigast ett år efter att olyckan inträffade.

Ersättningen från en idrottsförsäkring varierar mellan olika idrottsförbund. Anmäl din skada här så kontaktar vi dig.

Om du inte har sökt vård för ditt olycksfall kan du inte få ersättning.

Om olycksfallet skedde under arbetstid eller på väg till eller från arbetet ska du i första hand göra en anmälan till din arbetsgivarens försäkring.

Om du har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt och inte bara på fritiden ska du anmäla till både arbetsgivaren och Folksam. För att se vilken olycksfallsförsäkring du har kan du logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

När skedde olycksfallet?

Om olycksfallet skedde under arbetstid eller på väg till eller från arbetet ska du i första hand göra en anmälan till din arbetsgivarens försäkring.

Om du har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt och inte bara på fritiden ska du anmäla till både arbetsgivaren och Folksam. På Mina sidor kan du se vilken olycksfallsförsäkring du har.

Logga in på Mina sidor

Om du skadat dig i en trafikolycka ska du även göra en anmälan till fordonets försäkringsbolag.

Är fordonet oförsäkrat, okänt eller utländskt ska du anmäla skadan till Trafikförsäkringsföreningen.

Anmäl skada till Trafikförsäkringsföreningen

Om skadan inträffat under skoltid eller på väg till eller från skolan ska du även göra en anmälan till skolans olycksfallsförsäkring.

Om du skadat dig under en resa ska du även göra en anmälan till din reseförsäkring.

På Mina sidor kan du se vilka försäkringar du har och vilka villkor som gäller. Observera att du inte alltid kan se alla dina försäkringar, exempelvis om du är försäkrad via idrottsförening eller är medförsäkrad via annan person.

Logga in på Mina sidor