Till innehållTill navigering
Sök
Sök
Mamma och barn ligger i en säng och vilar.

Anmäl sjukdom hos barn

Om ditt barn blivit sjuk eller fått en funktionsnedsättning.

Innan du gör din anmälan

  • Se om du kan få ersättning

    Vår barnförsäkring ger ersättning med vissa villkor, och med avdrag för självrisk.

    Så gäller din försäkring

  • Samla ihop vårdinformation

    Information som när och var ni har sökt vård, från första symtom till idag. I vissa fall krävs journalkopior och läkarintyg, så det skadar inte att ha det till hands.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Om barnet har barnförsäkring och drabbas av sjukdom, olycka eller funktionsnedsättning kan ni få ersättning för vård, läkemedel, resor och hjälpmedel. Även funktionsnedsättningar som adhd och autism omfattas av försäkringen.

Du kan söka och få ersättning i upp till tre år från det att skadan uppstått. Du kan inte få ersättning för skador där ni sökt vård för symtom på sjukdomen eller funktionsnedsättningen innan barnförsäkringen började gälla.

Du hittar mer information i ditt försäkringsvillkor.

Så här ersätter vi barnets skada

Självrisken är tre procent av ett prisbasbelopp. I år är prisbasbeloppet 57 300 kronor, vilket innebär att självrisken är 1 719 kronor.

Sjukhusvård

Om ditt barn blir inskriven på sjukhus över natt får du ersättning på 500 kronor per natt, från första natten i upp till 365 dagar. Detta gäller även om barnet ordineras vård i hemmet.

Akut sjukhusvård

Om ditt barn blir inskriven för akut vård på sjukhus över natt får du en engångsersättning på 600 kronor, upp till två gånger per år.

Vård i hemmet

Om ditt barn har varit inskriven på sjukhus och ordineras vård i hemmet får du ersättning på 500 kronor per dag. Detta ska stärkas av läkarintyg, och gäller bara om barnet är yngre än 16 år och har vårdats hemma i minst 14 dagar och som mest 30 dagar.

Omvårdnadsbidrag

Om du blivit beviljad omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Du kan få ersättning med upp till 143 250 kronor per år, till och med det år barnet fyller 19 år.

Om ditt barn drabbas av en diagnos som till exempel cancer, MS eller hjärnskada kan du få en engångsersättning på tio procent av det valda försäkringsbeloppet. Vilka diagnoser som ger ersättning hittar du i ditt försäkringsvillkor. Diagnosen måste vara fastställd av en specialistläkare.

Om ditt barn skulle få en bestående funktionsnedsättning så att barnet inte kan använda kroppen fullt ut. Vi lämnar ersättning som baseras på den fastställda invaliditetsgraden och ditt valda försäkringsbelopp.

Ekonomisk invaliditet

Om ditt barn skulle få nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid på grund av sin funktionsnedsättning. Vi lämnar ersättning utifrån arbetsoförmåga och ditt valda försäkringsbelopp.

Aktivitetskapital

Om ditt barn inte har förmåga att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall och beviljas aktivitetsersättning kan barnet få ersättning. Detta gäller om barnet beviljats minst halv aktivitetsersättning, minst ett år innan barnet fyllt 30 år.

Om ditt barn får ett ärr efter en sjukdom som krävt läkarvård får du ersättning, baserat på det valda försäkringsbeloppet samt ärrets storlek och placering på kroppen.

Om ditt barns sjukdom förväntas leda till en varaktig invaliditet kan du få ersättning för att hyra eller köpa hjälpmedel. Du kan få ersättning på upp till 286 500 kronor, som längst i fem år.

Om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli, fastställd av en specialistläkare, logoped eller psykolog, kan du få upp till 3 000 kronor i ersättning för hjälpmedel.

Om ditt barn eller någon i familjen drabbas av psykisk ohälsa till följd av barnets sjukdom eller olycka hjälper vi er att komma i kontakt med psykolog. Alla i familjen har rätt till möjlighet att få upp till tio behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut. Vi ersätter även skäliga kostnader för resor och tolk, upp till 4 000 kronor.

Om ditt barn skulle avlida lämnar vi ersättning på 57 300 kronor, oavsett dödsorsak.

Om du sökt vård för symtom på sjukdomen eller funktionsnedsättningen innan barnförsäkringen började gälla.

Vissa diagnoser har begränsningar och villkor för att du ska få ersättning. Se ditt försäkringsvillkor för mer information.