Villkor

En ikon som visar en spargris
Här har vi sammanställt samtliga:

- förköpsinformationer
- försäkringsvillkor
- aktuella regler och avgifter
- faktablad

samt övriga blanketter som finns för dig som är kooperativt anställd. Du kan ladda hem eller skriva ut som PDF genom att klicka på respektive länk.
Här hittar du de försäkringsvillkor som gäller för just ditt tjänstepensionsavtal.

Om du är osäker på vilket avtal du tillhör, ring vår kundservice eller tala med din arbetsgivare. Vill du veta mer om övriga försäkringar du har genom din anställning hittar du information och villkor på sidan Ditt försäkringsskydd.

Ditt försäkringsskydd

Premiebefrielseförsäkring

Har du blivit sjukskriven i mer än 14 dagar, varit föräldraledig eller fått tillfällig föräldrapenning? Inom KTP1 finns en premiebefrielseförsäkring som träder in och betalar din ålderspensionspremie.

Faktablad premiebefrielseförsäkring

Avtal Förköps­information Villkor
Fremia-Handels
Fremia-Handels folkrörelse
   
- Traditionell försäkring - pdf
- Fondförsäkring - pdf
Fremia-Forena/Handels/
Akademikerförbunden*
   
- Traditionell försäkring pdf pdf
- Fondförsäkring pdf pdf
AFO-Handels    
- Traditionell försäkring pdf pdf
- Fondförsäkring pdf pdf
ABF-Handels    
- Traditionell försäkring - pdf
- Fondförsäkring - pdf
Du kan läsa mer om din tjänstepension och förmånerna för just ditt kollektivavtal i villkor och faktablad.

Särskilt försäkringsvillkor gäller för KTPK-egenpension som är tecknad efter:

2019-01-01 för dig som omfattas av Fremia-PTK.
2021-01-01 för dig som omfattas av Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden.

Försäkringsvillkor för KTPK-egenpension tecknad före 2019-01-01 respektive 2021-01-01 finns under försäkringsvillkor för KTP 2.
Om du är osäker på vilket avtal du tillhör kan du antingen fråga din arbetsgivare eller ringa till oss på kundservice, 0771-485 485.

Försäkringsvillkor

KTP 2 AFO-Handels

KTP 2 Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden

KTP 2 Fremia-PTK

KTPK-egenpension tecknad efter 2019-01-01/2021-01-01

Faktablad

AFO-Handels

Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden

Fremia-PTK

Här hittar du förköpsinformation och försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring inom GTP.
Avtal Förköps­information Villkor
Traditionell försäkring med premiegaranti
Försäkringsgivare Folksam Tjänstepension AB
Försäkring tecknad från och med 1 januari 2011
pdf pdf
Fondförsäkring
Försäkringsgivare Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag
Försäkring tecknad från och med 1 januari 2011
pdf pdf
Nedan hittar du villkor för traditionella försäkring med premiegaranti. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för traditionell försäkring med premiegaranti.

Försäkringsvillkor traditionell försäkring

Förköpsinformation

Här kan du hämta den senaste versionen av aktuell förköpsinformation för Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP.

Förköpsinformation

Vad kostar det?

Inga dolda avgifter. Du som är kund är en av våra många ägare – eftersom vi är kundägda. Därför tycker vi det är viktigt att du vet vad du betalar för. Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara låg och inte äta upp det förvaltade beloppet.

Avgifter traditionell pensionsförsäkring

Försäkringsavgift
0,12 %
Kapitalförvaltningskostnad
0,05 %

Ordförklaringar

  • Försäkringsavgift betyder att en avgift årligen dras från den sparade totalsumman

    Kapitalförvaltningskostnad innebär att en kostnad för själva förvaltningen dras från den årliga avkastningen innan den betalas in till sparandet
Här hittar du förköpsinformation, försäkringsvillkor och aktuella regler och avgifter för traditionell försäkring och fondförsäkring i Pensionsplan för ombudsmän och funktionärer.
Avtal Aktuella
regler/avgifter
Förköps­information Villkor
Traditionell försäkring med premiegaranti

pdf

pdf

pdf

Fondförsäkring

pdf

pdf

pdf

Vid dödsfall kan dina efterlevande få olika former av stöd, dels från socialförsäkringen, dels från det kollektivavtal du omfattas av. Stödet kan dels komma från ditt pensionsavtal, dels från en avtalsgrupplivförsäkring eller en tjänstegrupplivförsäkring beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.
Mer information om ditt avtal hittar du nedan. Om du är osäker på vilket avtal du omfattas av kan du fråga din arbetsgivare eller ringa kundservice på 0771-485 485.

Faktablad

Klicka på länkarna för att öppna som PDF.

AFO-Handels

Fremia-LO

Fremia-PTK

Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden inom Fremia-området

Tjänstegrupplivförsäkring gäller:

- KTP2 och KTP1 (Fremia-PTK)
- KTP2 och KTP1 (Fremia-Handels)
- KTP2 och KTP1 (Fremia-FTF/Handels/Akademikerförbunden inom Fremia-området)
Klicka på länkarna för att öppna som PDF.

Försäkringsvillkor tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring fortsättningsförsäkring

Förmånstagarförordnande tjänstegrupplivförsäkring

Avtalsgrupplivförsäkring gäller:

- KTP2 och KTP1 (AFO-Handels)
- GTP (Fremia-LO)
Klicka på länkarna för att öppna som PDF.

Försäkringsvillkor avtalsgrupplivförsäkring AFO-Handels

Försäkringsvillkor avtalsgrupplivförsäkring Fremia-LO

Förmånstagarförordnande avtalsgrupplivförsäkring

Förmånstagarförordnande

Klicka på länkarna för att öppna som PDF.

Ändrat förmånstagarförordnande för individuell försäkring

Ändrat förmånstagarförordnande för familjeskydd

Ändrat förmånstagarförordnande KTPK m återbetalningsskydd

Förmånstagarförordnande för avtalsgrupplivförsäkring (AGL)

Förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Förmånstagarförordnande, KTP-familjepension

Återbetalningsskydd eller familjepension

Klicka på länkarna för att öppna som PDF.

Ändringsansökan Tillägg/borttag av återbetalningsskydd

Avstående från framtida inbetalningar till familjepension

Om du blir sjuk kan du få ersättning från arbetsgivaren och Försäkringskassan. Är du kooperativt anställd kan du också få ersättning enligt avtal i form av KTP-sjukpension från Folksam.

KTP-sjukpension

Du omfattas av KTP-sjukpension från 18 års ålder. Sjukpensionen betalas ut när sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning har beviljats av Försäkringskassan. Sjukpensionens storlek beror på din lön och i vilken grad din arbetsförmåga är nedsatt.

Om du omfattas av KTP2 kan du se din ersättning på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner.

Sjukanmälan och ersättning

Du behöver inte själv fylla i en ansökan för att få KTP-sjukpension. Det är din arbetsgivare som gör sjukanmälan till Folksam. Efter prövning kan Folksam bevilja och betala ut sjukpension. Och när du blir frisk är det arbetsgivaren som friskanmäler dig.

Ersättningen beräknas på basbeloppen och är också beroende av hur hög lön du har. Sjukpensionen är skattepliktig inkomst. Mer information om just ditt avtal* hittar du nedan. Om du är osäker på vilket avtal du omfattas av kan du fråga din arbetsgivare eller ringa kundservice på 0771-485 485.

* Om du omfattas av GTP (Fremia-LO) kan du läsa mer om ditt försäkringsskydd på afaforsakring.se.

Faktablad

Sjukdom för dig inom kooperationen

Försäkringsvillkor premiebefrielseförsäkring sjukpension

Premiebefrielseförsäkring

Har du blivit sjukskriven i mer än 14 dagar, varit föräldraledig eller fått tillfällig föräldrapenning? Inom KTP1 finns en premiebefrielseförsäkring som träder in och betalar din ålderspensionspremie.

Faktablad premiebefrielseförsäkring

Om du blir arbetslös kan du få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det är arbetslöshetskassan, a-kassan, som betalar ut ersättningen.

Utöver a-kassa kan du få ersättningar vid arbetslöshet från dina avtalsförsäkringar, till exempel Trygghetsfonden. Ersättningen är beroende av vilket kollektivavtal du är ansluten till och benämns också olika i de olika avtalen.

Tjänsten Rådgivning till uppsagda ska övergripande syfta till att uppsagda personer ska hitta ett nytt arbete, påbörja studier eller starta företag.

Tjänsten förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa syftar till övergripande hjälp med att hitta ett nytt arbete, påbörja studier eller starta företag. Men även ge ett intensifierat stöd, hjälp med myndighetskontakter eller annat extra stöd.

Arbetsgivare kan även söka bidrag för vissa typer av kompetensutveckling utan att någon risk för uppsägningar behöver föreligga, men som syftar till att minska risken för framtida uppsägningar.

Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd och kan sökas av dig som vill bredda sin kompetens mitt i arbetslivet. Vi kan hjälpa dig med studie- och yrkesvägledning, samt ett sk.”yttrande” i ett led att stärka din ansökan till CSN.


Är du osäker på om du omfattas av ett sådant avtal är du välkommen att kontakta trygghetsfond@folksam.se.

Nedan hittar du:

Information om ersättning från AGB för dig som är tjänsteman inom AFO-Handels eller funktionär/ombudsman inom LO och LO-förbund.

Information om bidrag från AFO-Handels trygghetsfond för dig som är tjänsteman inom AFO-Handels.

Information om tjänsterna: Rådgivning till uppsagda, Förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa och Vägledning till anställda (Omställningsstudiestöd). Denna information är avsedd för dig som tjänsteman inom AFO-Handels.

Faktablad

Arbetslöshet AGB (AFO-Handels)

Arbetslöshet Trygghetsfonden (AFO-Handels)

Rådgivning till uppsagda (AFO-Handels)

Förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa (AFO-Handels)

Omställningsstudiestöd för tjänstemän (AFO-Handels)

Villkor

Avgångsbidragsförsäkring som gäller inom AFO-Handels:

Försäkringsvillkor avgångsbidragsförsäkring (AGB)

Villkor AFO-Handels Trygghetsfond

Villkor AFO-Handels kompetensutveckling för arbetsgivare

Ansökan

Ansökan om avgångsbidrag (AGB), uppsagd innan 2024-01-01

Ansökan om avgångsbidrag (AGB), uppsagd efter 2024-01-01

Ansökan till AFO-Handels trygghetsfond

Ansökan avseende tjänsterna: Rådgivning, Vägledning och Förstärkt stöd

Ansökan AFO-Handels kompetensutveckling för arbetsgivare

Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få lagstadgad ersättning från arbetsskadeförsäkringen hos Försäkringskassan. Du har också ett försäkringsskydd via ditt kollektivavtal. Försäkringen kallas Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, och är tecknad i AFA Trygghetsförsäkrings aktiebolag.

Olycksfall

Förutom för arbetsskada gäller försäkringen också vid olycksfall på väg till eller från arbetet om trafikskadelagen inte täcker skadan. Vilken ersättning du kan få beror bland annat på hur länge din arbetsoförmåga varar och vilken typ av skada det rör sig om: arbetsolycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom eller smitta.

Mer information om TFA kan du hitta på afaforsakring.se.

AFA försäkring webbplats

Om du arbetar utomlands kan du ha ett extra försäkringsskydd från din kollektivavtalade försäkring. Försäkringsskyddet kan omfatta sådant som exempelvis en kompensation för den tid då allmän pension inte kan tjänas in, sjukpenninggaranti, sjukpenning och tjänstegrupplivförsäkring.

I försäkringsskyddet ingår även en så kallad läkekostnadsförsäkring som kan ge ersättning för kostnader vid sjukdom och olycksfall. Förmånerna är beroende av ålder och tjänstgöringsland. Mer information hittar du nedan för vad som gäller ditt avtal. Är du osäker på om du omfattas av ett sådant avtal är du välkommen att ringa till Folksams kundservice på telefon 0771-485 485.

Faktablad

Faktabladet gäller samtliga berörda avtal.

Utlandstjänstgöring

Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring LFU

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Internettjänst för dig i kooperationen

Du som är försäkrad hos oss kan se dina försäkringar och pensionsutbetalningar på vår internettjänst.

Logga in på Mina sidor