Lägg till anställd

De anställda som omfattas av KTP-planen ska du anmäla till Folksam. För vissa avtalsområden ska endast tjänstemän som omfattas av KTP 2 anmälas till oss.

Vid inträdesanmälan ska du ange den anställdes pensionsmedförande årslön, som vi använder för att beräkna er premie.

Tjänsteman – även provanställd – som fyllt 18 år och arbetar minst åtta timmar i genomsnitt per vecka ska du anmäla in till KTP-planen den första anställningsmånaden.

Vikarie, praktikant och visstidsanställd anmäler du efter tre hela kalendermånaders anställning i följd, förutsatt att anställningen fortsätter efter dessa tre månader. Pensionsgrundande tjänstetid gäller då retroaktivt från och med den första anställningsmånaden. Du ska då betala pensionsavgift, eller i vissa fall göra en avsättning för tremånadersperioden.

Vikarie, praktikant och visstidsanställd som slutar sin anställning inom tre månader omfattas inte av KTP-planen, utan ska endast anmälas till TGL. Anmälan görs på arbetsgivarwebben vid årsrapportering. 

Anmälan för anställd som inte är fullt arbetsför ska göras när han eller hon arbetar minst 25 procent. Ange graden av arbetsoförmåga i anmälan.

Det här är vad som gäller för dig som har anställda med lön per timme.

Om du har anställda tjänstemän, oavsett anställningsform (tillsvidareanställd eller tidsbegränsad anställning), som saknar överenskommelse om ordinarie arbetstid. Då anmäler du den anställda till KTP-planen först då anställningen varat i tre hela kalendermånader i en följd. Arbetstiden ska ha uppgått till minst 96 timmar (8 timmar x 4 veckor x 3 månader = 96 timmar) under dessa tre hela kalendermånader. KTP 2 gäller då retroaktivt från anställningens början.

Avstämning av kvalifikationskrav

Sedan ska du kontinuerligt göra avstämning så att kvalifikationskravet för att omfattas av KTP 2 är uppfyllt. Detta gör du genom att lägga till en månad i taget och räkna ett snitt på de tre närmsta föregående månaderna under hela anställningen. Uppfyller den anställde inte kvalifikationskraven vid avstämningsperioden ska du avanmäla denne.

Lön och sysselsättningsgrad

I samband med att du anmäler in den anställde till KTP-planen ska du även anmäla lön och sysselsättningsgrad. Du uppskattar månadslön och sysselsättningsgrad från anställningens början utifrån den avtalade lönen per timme och de antal timmar den anställde har arbetat under de tre förgående månaderna. Månadslönen ska multipliceras med 12,2* (motsvarar det kontanta semestertillägget).

Därefter har du möjlighet att göra en ny framåtriktad uppskattning av lön eller sysselsättningsgrad (och för detta anmäla ändringar enligt reglerna för löneändring) varje månad som kvalifikationskravet är uppfyllt.

*) om du tillhör avtalsområdet Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden ska månadslönen multipliceras med 12,3.

Lisa har en tillsvidareanställning och får lön efter de timmar hon arbetar. Hon anställs den 15 februari. För att kunna kvalificera sig till KTP 2 måste Lisa arbeta hela mars, april samt maj månad och under dessa månader arbeta minst 96 timmar.

Lisas arbetade timmar per månad

Mars: 25 timmar
April: 32 timmar
Maj: 40 timmar
Summa: 97 arbetade timmar

Lisa har arbetat minst 96 timmar. Arbetsgivaren ska i juni månad anmäla in henne till KTP 2, retroaktivt från första anställningsmånaden februari.

Lisa arbetar också i juni månad och timmarna för de tre senaste kalendermånaderna (april, maj och juni) överstiger 96 timmar. Vid denna avstämningstidpunkt omfattas Lisa fortfarande av KTP 2.

Lisas arbetade timmar per månad

April: 32 timmar
Maj: 40 timmar
Juni: 40 timmar
Summa: 112 arbetade timmar

I juli månad är Lisa ledig och uppfyller därför inte kvalifikationskravet på 96 timmar för perioden maj, juni och juli vid avstämningen i augusti månad. Arbetsgivaren ska avanmäla henne från KTP 2 från 1 juli.

Lisas arbetade timmar per månad

Maj: 40 timmar
Juni: 40 timmar
Juli: 0 timmar
Summa: 80 arbetade timmar

I augusti månad kommer Lisa tillbaka och jobbar i samma anställning. Eftersom Lisa arbetade i juni månad och det totala timantalet för perioden juni, juli och augusti överstiger 96 timmar, ska arbetsgivaren anmäla in Lisa till KTP 2 retroaktivt från 1 juli.

Lisas arbetade timmar per månad

Juni: 40 timmar
Juli: 0 timmar
Augusti: 62 timmar
Summa: 102 arbetade timmar

Ni som arbetsgivare ska inte anmäla den anställde till två olika pensionsplaner. Ni ska anmäla den anställde till den pensionsplan där den anställde har sin övervägande anställning.

Exempel:
Om ni har en anställd som t.ex. jobbar med administration (tjänsteman) till 75% och samtidigt jobbar hos er med t.ex. personligassistans (arbetare) till 25%. Ni ska då anmäla den anställde 100 % till Folksam och KTP 2.

Om ni har en anställd som t.ex. jobbar med personligassistans (arbetare) till 75% och samtidigt jobbar hos er med t.ex. administration (tjänsteman) till 25%. Ni ska då anmäla den anställde 100 % till Pensionsvalet och GTP.
Vissa tjänstemän omfattas inte av KTP-planen och du som arbetsgivaren är därför inte skyldig att ansluta dem. Denna krets av tjänstemän brukar kallas frikretsare. Frikretsare kan beviljas inträde efter prövning och i vissa fall fullständig hälsoprövning.

Retroaktivt inträde tillåts inte för en frikretsare, utan inträde beviljas tidigast från och med den månad som anmälan om inträde kommer in till Folksam. Vem som räknas till frikretsare och vem som frivilligt kan beviljas inträde i KTP 2 framgår av listan nedan. KTP-nämnden kan medge undantag från skyldigheten att till KTP-planen ansluta annan tjänsteman i företagsledande ställning eller därmed jämförlig ställning.
Kollektivavtal Som frikretsare räknas KTP 2 kan frivilligt tecknas för följande frikretsare
Fremia-PTK och
AFO-Handels
· Vd i aktiebolag och ekonomisk förening

· Tjänsteman i befattningsskikt högre än 2 i befattnings­nomenklaturen

· Delägare i aktiebolag, som själv eller tillsammans med maka, make, registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst en tredjedel av aktierna

· Ägare i handelsbolag, komplementär i kommanditbolag eller ägare till företag som inte är juridisk person (enskild firma).
· Vd i aktiebolag, ekonomisk förening

· Tjänsteman i befattningsskikt högre än 2 i befattnings­nomenklaturen*

· Delägare i aktiebolag, som själv eller tillsammans med maka, make, registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst en tredjedel av aktierna

*Åberopas denna punkt ska detta prövas av KTP-nämnden
Fremia-Forena/
Handels/
Akademikerförbunden
· Vd i aktiebolag samt företags­ledningens* ledamöter.

*I en koncern avses endast koncernens företagsledning.
· Vd i aktiebolag samt företags­ledningens* ledamöter.

*I en koncern avses endast koncernens företagsledning.

Anmälan

Inträde i KTP 2 för frikretsare kan endast göras på blankett ”Inträdesanmälan”.

För frikretsare som arbetar minst 8 timmar per vecka och som inte är anmäld till KTP 2 kan anmälan till TGL/AGL göras på blankett "Anmälan av tjänsteman till Tjänste- och Avtalsgrupplivförsäkring (TGL/AGL)".

Blanketterna hittar du under ”Trycksaker och blanketter”.

Tjänstemän inom avtalsområde Fremia-PTK respektive Fremia-Handels som arbetar minst 8 timmar per vecka och kvarstår i anställningen efter 66 år ska anmälas till TGL på arbetsgivarwebben vid årsrapportering.

Övriga tjänstemän, ombudsmän eller funktionärer som arbetar minst 8 timmar per vecka och kvarstår i anställningen efter 65 år ska anmälas till AGL på blankett ”Anmälan av tjänsteman till Tjänste- och Avtalsgrupplivförsäkring (TGL/AGL)”. AGL-premierna för denna kategori debiteras genom separat faktura.

Blankett hittar du under ”Trycksaker och blanketter”.

För nyanställda med mindre än fem år kvar till pensionsåldern finns det begränsningar för hur stor lönehöjning som får tillgodoräknas den pensionsmedförande lönen.

Om tjänstemannen tidigare varit anställd hos en arbetsgivare ansluten till Folksam kan den pensionsmedförande lön som gällde i den tidigare anställningen gälla även i den nya anställningen tills ny lön har fastställts av Folksam.

Lägg till anställd gör du enklast på arbetsgivarwebben. Anmälan via blankett hittar du genom länken nedan.

Det finns olika blanketter för inträdesanmälan, beroende på kollektivavtal. Blanketten fylls i av arbetsgivaren, och i vissa fall den anställde, och skickas sedan till Folksam.

Mer om arbetsgivarwebben

Anmälan till arbetsgivarwebben

Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla inträde per avtalsområde, till exempel vilken valcentral du använder dig av.

Så här gör du för att anmäla inträde för avtalsområde Fremia-PTK:

Anmälan görs till Collectum och inte till Folksam. Klicka på länken för att läsa mer. Anmälan till Tjänstegruppliv (TGL) ska göras till Folksam en gång per år enligt det underlag som vi skickar till er.

Collectums webbplats

Så här gör du för att anmäla inträde för avtalsområde Fremia-Handels och för folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Klicka på länken för att läsa mer. Anmälan till Tjänstegruppliv (TGL)/Avtalsgruppliv (AGL) ska göras till Folksam en gång per år enligt det underlag som vi skickar till er.

Pensionsvalets webbplats

Så här gör du för att anmäla inträde för avtalsområde Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Klicka på länken för att läsa mer. Anmälan till Tjänstegruppliv (TGL) ska göras till Folksam en gång per år enligt det underlag som vi skickar till er.

Pensionsvalets webbplats