Anmäla löneändring KTP 2

Alla förändringar av löner och sysselsättningsgrader ska du löpande anmäla till Folksam, eftersom försäkringarnas premier och förmåner beräknas utifrån dessa.

Du kan anmäla löneändringar på flera sätt: genom arbetsgivarwebben, via filöverföring eller på ändringsblankett.

Arbetsgivarwebben

På arbetsgivarwebben kan du enkelt logga in och rapportera in ny lön för anställda, förutom i de fall dubbla lönebegrepp förekommer. Dubbla lönebegrepp kan du för närvarande bara anmäla på blankett för ändringsanmälan.

Filöverföring

Om ert lönesystem är anpassat för det filsystem som Folksam använder, system SFTP eller FTPS, kan du göra löneändringar via fil. Vill du anmäla er för löneändringar via filöverföring - gör så här:

Mejla arbetsgivare@folksam.se med följande kontaktuppgifter: Namn på arbetsgivare, organisationsnummer och kontaktperson med telefonnummer.

Mer information kommer i bekräftelsen.

Ändringsblankett

Du kan även göra löneändring på en blankett. Du hittar blankett för varje avtalsområde under Trycksaker & blanketter.

Löneändringslistan beställer du från kundservice. Det går inte att anmäla löneändringar per telefon eller via e-post. Anmäler du in en retroaktiv lön som ska ersätta alla sedan tidigare registrerade ändringar måste detta framgå av anmälan.

Övrigt

Utöver den avtalade fasta lönen* är nedanstående exempel på ersättningar som ska ingå i den pensionsmedförande lönen.

Ingår i den pensionsmedförande lönen Kommentar
Ansvarstillägg  
Arbetsledartillägg  
Ersättning för beredskapstjänst Föregående års utbetalda ersättning läggs på årslönen.
Bilersättning Fast lönetillägg som kompensation för resor med egen bil i tjänsten.
Bonus Rörliga lönedelar som är prestationsberoende i någon form på individ-, grupp- eller företagsnivå och regelverket är känt i förväg ska ingå i den pensionsmedförande lönen. Beräknas med ett genomsnitt under de tre närmast föregående åren.**
Chefstillägg  
Fri kost och logi Värderas enligt skatteverkets anvisningar.
Ersättning för jourtid/jourersättning Schemalagd eller regelbunden ersättning. Förgående års utbetalda ersättning läggs på årslönen.
Löneväxling/delpension Om överenskommelse träffats mellan arbetsgivare och den anställde om att kompensera för premiebortfall ska två löner anmälas in. En lön före löneväxling/delpension som gäller för ålderspension, KTPK-egenpension och eventuell familjepension en efter löneväxling/delpension som gäller för sjukpensionen.
Mertid

Ersättning för mertid gäller endast inom avtalsområdet Fremia och Forena/Handels/Akademikerförbunden. Förgående års utbetalda ersättning läggs på årslönen.

Provision/produktionspremie Rörliga lönedelar. Då regelverket är känt i förväg ska ersättningen ingå i den pensionsmedförande lönen. Beräknas med ett genomsnitt under de tre närmast föregående åren.**
Restidsersättning Ersättning enligt de allmänna anställningsvillkoren. Förgående års utbetalda ersättning läggs på årslönen.
Semesterersättning
Semestertillägg
Semesterlön
Semestertillägget schablonberäknas med belopp om två tiondelar som läggs till den fasta månadslönen (månadslön x12,2 ).*** Semestertillägg på rörliga lönedelar anmäls in som pensionsmedförande med det belopp som betalats ut.
Subventionerad lunch Kostförmån för subventionerad måltid kan ingå om det är avtalat i allmänna anställningsvillkor.
Ersättning för skiftarbete eller förskjuten arbetstid (obekväm arbetstid) Förgående års ersättning läggs på årslönen.
Tantiem Rörliga lönedelar. Då regelverket är känt i förväg ska ersättningen ingå i den pensionsmedförande lönen. Beräknas med ett genomsnitt under de tre närmast föregående åren.**
Vinstdelning Rörliga lönedelar. Då regelverket är känt i förväg ska ersättningen ingå i den pensionsmedförande lönen. Beräknas med ett genomsnitt under de tre närmast föregående åren.
Vikariatstillägg Under tid som ersättningen betalas ut.

*) den lönen den anställde får, oavsett om arbetsgivaren får bidrag till denna, till exempel lönebidrag för anställda med funktionsnedsättning, bidrag till löneökningar genom lärarlönelyftet eller statligt stöd vid korttidsarbete.

**) inom avtalsområdet Fremia och Forena/Handels/Akademikerförbunden gäller fem närmast förgående åren.

***) avvikelser kan förekomma.

Alla ersättningar som betalas ut är inte pensionsmedförande i KTP 2. Ersättningar utöver grundlönen som inte är regelbundna, schemalagda eller från början avtalade i anställningen ska inte anmälas in som pensionsmedförande lön. Nedanstående är exempel på ersättningar som inte är pensionsmedförande.

Ingår inte i den pensionsmedförande lönen Kommentar
Avgångsvederlag  
Bilförmån  
Föräldralön Kollektivavtalad ersättning från arbetsgivaren utöver den lagstadgade ersättningen från föräldraförsäkringen.
Reseersättning och traktamente Ersättning för resor i tjänsten, ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa eller för att använda egen bil i tjänsten (till exempel milersättning).
Sjuklön Avtalsenlig eller lagstadgad ersättning.
Styrelseersättning/sammanträdesarvoden  
Subventionerad lunch Kostförmån för subventionerad måltid ingår normalt inte men kan ingå om det är avtalat i allmänna anställningsvillkor.
Utlandslönetillägg  
Övertidstillägg/övertidsersättning  
Består lönen av endast rörliga lönedelar beräknas den pensionsmedförande lönen under de närmast tre förgående åren (inom avtalsområdet Fremia och Forena/Handels/Akademikerförbunden gäller de fem närmast förgående åren). I beloppet för rörlig lönedel ska semesterersättning ingå.

Lön som består av både fast – och rörlig lönedel anmäls in som pensionsmedförande dels med avtalad fast lön inklusive schablonberäknat semestertillägg dels med den genomsnittliga rörliga lönedelen inklusive eventuella semesterersättningar.

Har de rörliga delarna gällt under en så kort tid att det inte går att göra en genomsnitts-beräkning på tre respektive fem år tillbaka, är det arbetsgivare som bestämmer vilken lön som ska anmälas. Lönen får inte understiga garanterad inkomst (inkomstgaranti).

För Fremia och Forena/Handels/Akademikerförbunden gäller följande:

Arbetsgivaren ska beräkna den pensionsmedförande lönen med ett genomsnitt av den utbetalda lönen under den faktiskt anställda tiden. Har anställningen varat under fem år eller mer beräknas snittet på de fem senaste åren. Har anställningen varat kortare tid än fem år beräknas lönesnittet på de år som faktiskt varit till exempel ett snitt av två år om anställningen varat endast två år.

Fremia – PTK och Fremia-Handels rekommendationer:

Arbetsgivaren ska för det första året uppskatta vad som kommer att betalas ut i rörlig lönedel och anmäla det utöver den fasta lönen och för tid därefter räkna fram ett snitt för den faktiska tid som varit.

Anställd som avslutat sin anställning innan årets löneavtal är klart

Ny lön ska bara anmälas för anställd vars anställning upphört på grund av uppnådd pensionsålder eller dödsfall efter att årets löneavtal är klart (inom vissa LO-förbund gäller delvis andra regler).

Anställd som har mindre än fem år kvar till pensionsåldern

Om ni anmäler lönehöjning för anställd som har mindre än fem år kvar till pensionsåldern, normalt 65 år, kan den anmälda lönehöjningen komma att bli pensionsmedförande endast till viss del. Detta kallas lönekapning.

Den maximala lönehöjningen som blir pensionsgrundande baseras på förändringen av inkomstbasbeloppet och antalet månader den anställde har kvar till pensionsåldern, vid lönehöjningen.

Dubbla lönebegrepp

Om du som arbetsgivare har träffat överenskommelse om löneväxling/delpension med anställda som omfattas av KTP-planen inom avtalsområdena Fremia-PTK, Fremia-Forena eller Fremia-Handels (försäkringsanställda) kan du ange två löner – en före och en efter löneväxlingen/delpensionen.

KTP-ålderspension, KTPK-egenpension och eventuell KTP-familjepension beräknas på lönen före löneväxlingen/delpensionen. Däremot beräknas sjukpensionen på lönen efter löneväxlingen/delpensionen.

Dubbla lönebegrepp kan för närvarande bara anmäls på en ändringsanmälansblankett. Blankett för varje avtalsområde hittar du under Trycksaker och blanketter.

Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla löneändring per avtalsområde, till exempel vilken valcentral du använder dig av.

För att anmäla löneändringar för avtalsområde Fremia-PTK:

Anmälan görs till Collectum och inte till Folksam. Läs mer på www.collectum.se.

Collectums webbplats

För att anmäla löneändringar för avtalsområde Fremia-Handels samt folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på www.pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats

För att anmäla löneändringar för avtalsområde Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på www.pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats