Anmäla löneändring

Alla förändringar av löner och sysselsättningsgrader ska du löpande anmäla till Folksam, eftersom försäkringarnas premier och förmåner beräknas utifrån dessa.

På internettjänsten kan du enkelt rapportera in all ny lön för era anställda förutom i de fall dubbla lönebegrepp förekommer. Dubbla lönebegrepp kan för närvarande bara anmäls på en ändringsanmälansblankett.

Inrapportering kan även göras på en ändringsanmälansblankett eller på en av våra löneändringslistor. Det går inte att anmäla löneändringar per telefon eller via e-post.

Om en retroaktiv löneändring ska upphäva alla senare i tiden - redan registrerade - löneändringar, måste detta framgå av anmälan.

Du hittar blankett för varje avtalsområde under Trycksaker & blanketter
Det är den fasta lönen inklusive semestertillägg enligt avtal som ska rapporteras till oss på Folksam. Månadslönen multipliceras därför med 12,20 (avvikelser finns inom vissa avtal).

Pensionsmedförande lönen

Ingår: Ingår ej:
Fast lön och kontant semestertillägg Rese- och traktamentsersättning, sammanträdesarvoden och liknande
Jourersättning  
Provision, tantiem, etc.*  
Ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten (obekväm) arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst**  
Restidsersättning***  

Provision, tantiem, produktionspremie eller liknande, som ingår i den anmälda lönen, beräknas som ett genomsnitt under de tre närmast föregående åren. För den som inte har haft provision eller dylikt så länge att det går att göra en genomsnittberäkning tre år tillbaka, bestämmer du som arbetsgivare vilken lön som ska anmälas.

Den får inte understiga avtalad inkomstgaranti. Består lönen av både fast och rörlig lön anmäler du det aktuella årets fasta lön samt treårsgenomsnittet av den rörliga lönedelen

Det är det närmast föregående årets rörliga lönedelar som ska läggas till den fasta lönen för innevarande år.

Avser avtalsområde KFO-PTK: I den pensionsmedförande lönen ska restidsersättning, som utbetalades under föregående kalenderår, ingå.

Här kan du läsa om under vilka omständigheter som särskilda regler i vissa fall kan vara aktuella:

Anställd som avslutat sin anställning innan årets löneavtal är klart

Ny lön ska bara anmälas för anställd vars anställning upphört på grund av uppnådd pensionsålder eller dödsfall efter att årets löneavtal är klart (inom vissa LO-förbund gäller delvis andra regler).

Anställd som har mindre än fem år kvar till pensionsåldern

Om ni anmäler lönehöjning för anställd som har mindre än fem år kvar till pensionsåldern, 65 år, kan den anmälda lönehöjningen komma att bli pensionsmedförande endast till viss del. Detta kallas lönekapning.

Den maximala lönehöjningen som blir pensionsgrundande baseras på förändringen av inkomstbasbeloppet och antalet månader den anställde har kvar till pensionsåldern, vid lönehöjningen.

Dubbla lönebegrepp

Om du som arbetsgivare har träffat överenskommelse om löneväxling/delpension med anställda som omfattas av KTP-planen inom avtalsområdena KFO-PTK, KFO-FTF eller KFO-Handels (försäkringsanställda) kan du ange två löner – en före och en efter löneväxlingen/delpensionen.

KTP-ålderspension, KTPK-egenpension och eventuell KTP-familjepension beräknas på lönen före löneväxlingen/delpensionen. Däremot beräknas sjukpensionen på lönen efter löneväxlingen/delpensionen.

Dubbla lönebegrepp kan för närvarande bara anmäls på en ändringsanmälansblankett. Blankett för varje avtalsområde hittar du under Trycksaker och blanketter.
Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla löneändring per avtalsområde, till exempel vilken valcentral du använder dig av.

För att anmäla löneändringar för avtalsområde KFO-PTK:

Anmälan görs till Collectum och inte till Folksam. Läs mer på www.collectum.se.

Collectums webbplats

För att anmäla löneändringar för avtalsområde KFO-Handels samt folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på www.pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats

För att anmäla löneändringar för avtalsområde KFO-FTF/Handels/Saco-förbund:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på www.pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats