Konsumentkooperationens pensionsstiftelses behandling av personuppgifter

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Du ska veta vilka uppgifter som vi behandlar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, organisationsnummer 802001-8423, är ansvarig för personuppgiftbehandlingen när det gäller de uppgifter pensionsstiftelsen har om dig som kontaktperson hos arbetsgivare, leverantör eller samarbetspartner.


Pensionsstiftelsen behandlar följande personuppgifter om dig som kontaktperson:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Dessa uppgifter behandlas med stöd av intresseavvägning där pensionsstiftelsens intresse av att kunna kontakta kontaktpersoner hos företag som vi har avtal med väger tyngre än personens intresse av att skydda sina uppgifter.

Pensionsstiftelsen är också ansvarig för personuppgifter som i enstaka fall kan förekomma i de underlag som arbetsgivare lämnar in för bedömning om arbetsgivaren har rätt till gottgörelse ur stiftelsen. Dessa uppgifter behandlas för att det är en rättslig förpliktelse och på grund av skyldigheter inom arbetsrätten och områdena social trygghet och socialt skydd samt för att det är ett viktigt allmänt intresse.

Personuppgifterna inhämtas direkt från dig eller från din arbetsgivare.

Dina personuppgifter delas med din arbetsgivare samt med Folksam Service AB, organisationsnummer 556267-0843, som bl.a. tillhandahåller pensionsstiftelsens IT-system och hanterar viss administration på uppdrag av pensionsstiftelsen.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter så länge vi har en relation med det företag du är anställd på så länge du är anställd där. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt och personuppgifterna raderas när de inte längre behövs.

Du har rätt att:

  • Få ett registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig
  • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter
  • Rätt att invända mot vår behandling. Om du inte vill att vi har kvar dina kontaktuppgifter kan du begära att vi raderar dessa
  • Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten


Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Charlotta Löfvenberg, charlotta.lofvenberg@pensionsstiftelsen.se, telefon 076-116 01 02.