Övriga gruppförsäkringar

Årsrapportering av övriga gruppförsäkringar är det underlag som Folksam använder för slutlig fakturering av gruppförsäkringspremier. Här är anvisningar om vad som ska ingå.

I början av året är det tid att rapportera årsrapportering till Folksam. Uppgifterna behöver vi som underlag för att kunna göra en slutlig fakturering av era gruppförsäkringspremier. På övriga gruppförsäkringar redovisar vi de avtal som innehåller gruppförsäkringar som Folksam ska debitera för era anställda.

Vi ber er rapportera den totala lönesumman för de anställda inom respektive avtal. Om avtalet omfattar försäkringen Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU) ska ni även rapportera antal resdagar. Uppgifterna lämnas enkelt på arbetsgivarwebben.

Att tänka på inför rapportering

Att tänka på inför rapportering av avtalet Fremia-PTK och Fremia-Handels (tjänstemän): Lönesumma för samtliga anställda* skall rapporteras till Folksam även om ni betalar premier till Collectum eller Pensionsvalet.

Vi debiterar för samtliga gruppförsäkringar (undantag för arbetsgivare som är medlemmar i Svenskt Näringsliv, Fastigo, Arbetsgivaralliansen eller inom avtalsområdet AFO-Handels).

*Undantag gäller för arbetsgivare som omfattas av Fremias kollektivavtal. Ni som rapporterar in anställda till Pensionsvalet, vilka räknas som arbetare/tjänstemän, ska ni inte rapportera till Folksam.

Ändringar

 • Meddela Folksam eventuella ändringar av namn, adress eller organisationsnummer.

Slutlig löneuppgift – föregående år

 • Ange endast inkomstuppgifter för den del av året som försäkringen/avtalet har gällt.
 • Lönesumma ska alltid anges. Om ni inte har någon anställd på ett avtal, anger ni 0 kronor som lönesumma för avtalet.
 • Lönesumma ska anmälas för samtliga arbetstagare som ni lämnar kontrolluppgift på till Skatteverket.

Preliminär löneuppgift – innevarande år

 • Registreras om årslönesumman för företaget ändras under året.
 • Registreras om det är ett nytt medlemsföretag i Folksam.
 • Gäller för företag med avtal som ändrats under föregående år.
 • Ange preliminär beräknad lönesumma för hela året. Lönesumman rapporteras per avtal.
 • Lönesumma ska alltid lämnas. Om ni inte har någon anställd på ett avtal anger ni 0 kronor som lönesumma för avtalet.

Lön/förmåner som räknas in i den totala lönesumman:

 • Kontant bruttolön för alla anställda som under året fyllt högst 65 år. Förutom tillsvidare anställda ingår timanställda, extraanställda och vikarier. Kontant bruttolön är utbetald lön inklusive sjuklön, övertidsersättning, semesterersättning och semesterlön.
 • För anställda med anställningsstöd eller lönebidrag ska hela lönen inklusive bidragsdelen anmälas.
 • Lön för anställda som tjänstgör utomlands eller arbetar hemma
 • Lön för anställda som inte omfattas av KTP-planen, men där gruppförsäkringarna debiteras av Folksam. T.ex. vikarier som inte har varit anställda tre hela kalendermånader och anställda som har arbetat under 8 timmar per vecka.
 • Ackordslön
 • Beredskapsersättning
 • Bonus
 • Ersättning för jourtid
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Gratifikation i from av kontantersättning
 • Lönegaranti
 • Lön under uppsägningstid
 • Provision
 • Restidsersättning
 • Semesterlön, semesterersättning
 • Sjuklön betald av arbetsgivaren
 • Skifttillägg
 • Tantiem
 • Vikariatsersättning
 • Övertidsersättning
 • Lönesumman för samtliga anställda ska rapporteras till Folksam även om ni betalar premier till Collectum eller Pensionsvalet. Vi debiterar er för samtliga gruppförsäkringar (med visa undantag se ovan).

Lön/förmåner som inte ska ingå i lönesumman:

 • Arvoden
 • Avgångsvederlag (det som betraktas som skadestånd)
 • Bidrag till resekostnader
 • Bilersättning
 • Bilförmån
 • Dricks
 • Fria resor till och från arbetet
 • Garageförmån
 • Gratifikation i form av aktier och obligationer
 • Kostförmån
 • Kostnadsersättning
 • Optioner
 • Premier för Livsarbetstidspension
 • Skattepliktiga och ej skattepliktiga traktamenten
 • Vinstandel och vinstdelning
 • Värdet av fri kost och logi

Lönesummor ska inte inrapporteras för:

 • Företagare* och inom företaget verksam make/registrerad partner till företagare.
 • Uppdragstagare, t.ex. konsulter.
 • Personer som har arbetspraktik, det vill säga ungdomspraktikanter eller arbetslösa som är anvisade till arbetsplatsintroduktion.
 • Styrelsearvode

– I handelsbolag – samtliga ägare.
– I kommanditbolag – komplementären.
– I aktiebolag – aktieägare vars aktieinnehav för sig, eller sammanräknat med aktier som ägs av make/maka, registrerad partner, förälder eller barn, uppgår till minst en tredjedel av aktierna i bolaget.
– I företag som inte är juridisk person – samtliga ägare.

Lönesummor för arbetare/personliga assistenter:

 • Rapportering av anställda som omfattas av Fremia-LO arbetare/personliga assistenter och som rapporteras till Pensionsvalet ska inte rapporteras till Folksam.
 • Arbetare som var anställda före den 1 januari 2019 och fortfarande finns anmälda till Folksam och KTP2 inom Fremias kollektivavtalsområde Skola och Hälsa Vård och Omsorg (HVO) ska anmälas till Folksam i särskild avsedd ruta ”Fremia-Kommunal”

Lönen rapporteras olika beroende på om vd:n räknas som tjänsteman, arbetare eller företagare*

 • Om vd räknas som tjänsteman ska lönen ingå i lönesumman för tjänstemän.
 • Om vd räknas som arbetare rapporteras lönen in som en arbetarlön, lönen ska inte tas med i rapporteringen till Folksam.
 • Om vd räknas som företagare* ska lönen inte tas med i rapporteringen till Folksam.

– I handelsbolag – samtliga ägare.
– I kommanditbolag – komplementären.
– I aktiebolag – aktieägare vars aktieinnehav för sig, eller sammanräknat med aktier som ägs av make/maka, registrerad partner, förälder eller barn, uppgår till minst en tredjedel av aktierna i bolaget.
– I företag som inte är juridisk person – samtliga ägare.

Gäller endast om ni har ett försäkringsavtal som omfattar LFU.

Arbetsgivare som har anslutningsavtal med Pensionsvalet och som omfattas av Fremia-LO (GTP) ska varje år rapportera in antalet resdagar per anställd, som omfattas av Fremia-LO, till Folksam.

Ange det totala antalet resdagar per anställd och dag. Om ni inte har några resdagar anger ni 0 resdagar.

Exempel:
Om ni har två anställda som har rest 10 respektive 20 dagar under året ska ni anmäla 30 dagar.

Som resdagar anges de dagar då:

 • anställd har gjort kortare tjänsteresor utomlands
 • anställd har fullgjort utlandsuppdrag på kortare tid än 12 månader och samtidigt varit inskriven hos Försäkringskassan i Sverige
 • anställds medförsäkrade make/sambo eller barn under 21 år har varit medföljande i utlandet.
Medföljande make/sambo och barn under 21 år omfattas av försäkringen som medförsäkrade om överenskommelse om det har träffats mellan arbetsgivaren och den anställde.

För anställda som vistas utomlands längre tid än 12 månader gäller särskilda regler. Blanketter för rapportering av detta kan beställas hos vår kundservice.