Premiereduktion på premien 2022

Folksams kooperativa tjänstepensionsverksamhet är ekonomisk stark, vilket har skapat överskott. Återbäring ges i form av premiereduktion på premien för år 2022.

Från och med januari 2022 ger Folksam Liv därför sina kunder 60 procents premiereduktion på premien för ålderspension och familjepension inom förmånsbestämd försäkring. Folksam Liv ger även premiereduktion för:

KTP 2:
Premien för sjukpension reduceras med 90 procent och premiebefrielseförsäkring reduceras med 80 procent.

KTP 1:
Premien för sjukpension reduceras med 40 procent och för premiebefrielseförsäkring med 15 procent.

Hur länge gäller premiereduktionen?
Folksam Liv fastställer varje år det utrymme som finns för premiereduktion. Det innebär att premiereduktion alltid endast gäller för ett år i taget. Alla premier beräknas utifrån den anställdes årslön.

Har du frågor om premiereduktionen?
Välkommen att ringa 0771-485 485 eller se frågor och svar nedanför.

Nej.

Nej, premiereduktion ges inte på den räntekostnad som skapas på grund av försäkringsändringar som anmäls in retroaktivt.

Beslutet gäller för 2022.

Premier för förmånsbestämd ålderspension, familjepension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring före reducering ingår i det belopp som redovisas under ”KTP-premier” på fakturan. ”KTP-premier” är ett totalbelopp för flera premier inom KTP-planen. Efter ”Summa premier och ränta denna avisering” på fakturan redovisas det totala beloppet i kronor som ges i premiereduktion på de premier som omfattas av premiereduktionen. Pensionsvalet debiterar premierna för KTP1 efter premiereduktion.

Retroaktiva premier under period då premiereduktion har gällt, omfattas av premiereduktion.

Ingen premiereduktion ges på premien.

Premiereduktion ges inte på någon del av den frilagda premien.

Förmånsbestämd ålderspension, familjepension och riskförsäkringar inom Folksam kooperativa tjänstepensioner har genom gott förvaltningsresultat och låga driftkostnader god ekonomi. Den kollektiva konsolideringsnivån för förmånsbestämd försäkring är hög och överstiger den i Folksams konsolideringspolicy angivna nivå.

Då återgår Folksam kooperativa tjänstepensioner till ordinarie premier.