Särskild löneskatt

— på era pensionskostnader

Du som arbetsgivare skall betala löneskatt med 24,26 % på pensionskostnaderna.
Det belopp som vi debiterat er under året och som, enligt vår uppfattning, ska ingå i underlaget för särskild löneskatt redovisar vi i en specifikation till fakturan.

Särskild löneskatt 2023

  • Du kan själv hämta underlag för särskild löneskatt KTP2. Logga in på Arbetsgivarwebben och hämta ditt underlag.
Avgifter för tjänstepensionsförsäkring debiteras av oss. Även premier som ni betalat till oss utan faktura ingår i underlaget.

Premier som betalas för tjänstepensionsförsäkringar till andra försäkringsbolag ska också ingå i beskattningsunderlaget. Likaså pensionskostnader som inte är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. På underlaget för särskild löneskatt har vi dragit av eventuell premiereduktion.

Läs mer om våra premiereduktioner

Avsättning till pensionsstiftelse

Om ni har tryggat era ålderspensionsutfästelser i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse anges de debiterade avsättningarna.

Utbetalda pensioner

Här anges dels pensioner utbetalda av oss på uppdrag av er, dels utbetalda pensioner tryggade i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.

Om ni själva betalar ut pensioner ska du lägga till dessa i beskattningsunderlaget.

Gottgörelse från pensionsstiftelse

Avser dels gottgörelser för utbetalda pensioner, dels gottgörelser som ni tagit ut kontant ur överskottet.

Negativt löneskatteunderlag

Om förra årets löneskatteunderlag var negativt ska årets underlag minskas med motsvarande belopp. Blir löneskatteunderlaget för detta år negativt ska beloppet avräknas mot nästa års löneskatteunderlag.

Definitivt löneskatteunderlag från Folksam

Om ni har tryggat era ålderspensionsutfästelser i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, och har tjänstepensionspremier som inte betalats med en faktura från oss, får ni ett separat utskick i början av året med det definitiva underlaget för särskild löneskatt från föregående år.

Brutet räkenskapsår

Om ni har ett brutet räkenskapsår behöver ni räkna fram underlaget av löneskatt själva.

Exempel: Är räkneskapsåret mellan 2013-04-01 tom 2014-03-31 räknas det enligt denna princip:

A. Använd det sista löneskatteunderlaget för 2013.
B. Löneskatteunderlaget från fakturan 2013-03
C. Löneskatteunderlaget från fakturan 2014-03

Ert underlag räknas ut genom att ta A minus B och sedan genom att addera C enligt nedan.
Räkenskapsåret april 2013-mars 2014
Period Summa underlag SLP
Jan-dec 2013 (A) 125.571 kr
Mars 2013 (B) - 26.670 kr
Apr 2014 (C) + 32.881 kr
Totalt 131.782 kr

A - exempel löneskatteunderlag för 2013

B - exempel löneskatteunderlaget mars 2013

C - exempel löneskatteunderlag mars 2014

Att tänka på

Underlaget för den särskilda löneskatten ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Med andra ord är det de pensionskostnader som belastat rörelsens resultat under beskattningsåret som ska utgöra underlaget.

Utöver de avgifter, som betalats in till oss, ska därför eventuella skuldreserveringar för pensionskostnader räknas in i löneskatteunderlaget. Därmed ska skuldreserveringar i föregående års bokslut räknas av.
Underlaget för den särskilda löneskatten fastställs vid den årliga taxeringen och skatten läggs som en del av den slutliga skatten på slutskattsedeln.

Löneskatten ingår i den schablonmässigt beräknade F-skatten eller den särskilda A-skatten.

Den särskilda löneskatten är avdragsgill vid arbetsgivarens inkomsttaxering (om det sker samma år som den avser).