Konsumentkooperationens pensionsstiftelse

Tryggar utfästelser om förmånsbaserad ålderspension till tjänstemän

Varje arbetsgivare har en egen pensionsfond som utgör arbetsgivarens andel av pensionsstiftelsens totala förmögenhet.

Pensionsstiftelsens placeringstillgångar förvaltas i tre förvaltningsportföljer med olika sammansättning av tillgångsslagen och risknivå. Arbetsgivare kan efter beslut i styrelsen få sin pensionsfond placerad i en förvaltningsportfölj som passar arbetsgivarens pensionsåtagande och verksamhet.

Styrelsen för pensionsstiftelsen har beslutat att pensionsstiftelsen ska övergå till en förvaltningsportfölj för samtliga placeringstillgångar. Övergången till en förvaltningsportfölj kommer att ske i samband med årsavräkningen i december 2019. 

Folksam beräknar pensionsskulden för de pensionsåtaganden som arbetsgivaren har tryggat i pensionsstiftelsen och betalar ut pensioner. Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen är tillsynsmyndigheter för pensionsstiftelsen.
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse bildades 1942 av Kooperativa Förbundet och är idag en gemensam pensionsstiftelse för arbetsgivare inom kooperationen och folkrörelserna.

Arbetsgivare som är anslutna till pensionsstiftelsen tryggar förmånsbaserad ålderspension till tjänstemän genom avsättning till pensionsstiftelsen.

Varje arbetsgivare har en egen pensionsfond i stiftelsen

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse i siffror

Uppdaterat 2016-12-31
Antal anslutna företag 259 st
Antal förmånsberättigade 75 260 st
Förvaltat kapital 24 745 miljoner kr
Utbetalda pensioner 998 miljoner kr
Totalavkastning - förvaltningsportfölj  
Lågrisk 5,1%
Mellanrisk 7,0%
Högrisk 8,0%
Styrelsen för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse består av tio ledamöter, hälften från arbetsgivarna och hälften från arbetstagarna. Styrelseledamöterna väljs för ett år. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande samt tillsätter verkställande direktör.

Styrelse och ledning 2017

Arbetsgivarrepresentanter Arbetstagarrepresentanter
Manfred Krieger, KF Lasse Thörn, LO
Harriet Pontán, KF/Folksam Linda Palmetzhofer, LO/Handels
Jesper Neuhaus, KFO Gunilla Dahmm, PTK/Unionen
Robert Söderhjelm, KFO/Riksbyggen Dan Wallberg, PTK
Christoffer Ahlqvist, AFO/LO Anders Johansson, FTF
Verkställande direktör: Katrin Röcklinger