Konsumentkooperationens pensionsstiftelse

Tryggar utfästelser om förmånsbaserad ålderspension till tjänstemän

Pensionsstiftelsen är en gemensam pensionsstiftelse för kooperativa och folkrörelseägda företag och organisationer.

Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som arbetsgivarna på grund av föreskrift i allmän pensionsplan eller på annat sätt lämnat till sina anställda.
Pensionsstiftelsen tryggar i huvudsak förmånsbestämda ålderpensionsutfästelser enligt KTP-plan. Varje arbetsgivare har en egen pensionsfond som utgör arbetsgivarens andel av pensionsstiftelsens förmögenhet.

Det övergripande syftet med tillgångsförvaltningen är att i enlighet med gällande lagstiftning placera tillgångarna på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av Pensionsstiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Placeringsverksamhetens reala avkastningsmål syftar till att Pensionsstiftelsen ska kunna trygga utfästelser om pension som arbetsgivarna på grund av föreskrift i allmän pensionsplan eller på annat sätt lämnat till sina anställda eller deras efterlevande.

Målet för förvaltningen av tillgångarna är att uppnå högsta möjliga reala avkastning under gällande risk- och placeringsrestriktioner. Med utgångspunkt från det allokeringsutrymme som gällande risk- och placeringsrestriktioner medger förväntas den reala avkastningen som minimum uppgå till 2,5 procent mätt över en tidsperiod på 10 år.

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse är registrerad i Sverige. Tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Pensionsstiftelsen tillhandahåller sina stadgar och placeringsriktlinjer på begäran av den som Pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Pensionsstiftelsen.

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse i siffror

Per 2022-12-31

Antal anslutna arbetsgivare

219 st

Antal förmånsberättigade

68 686 st

Förvaltat kapital

24 945 miljoner kr

Utbetalda pensioner

1 089 miljoner kr

Totalavkastning

-8,4%

Styrelsen för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse består av tio ledamöter, hälften utses av arbetsgivarna och hälften utses arbetstagarna. Styrelseledamöterna väljs för ett år. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande samt tillsätter verkställande direktör.

Styrelse

Ledamöter  
Utsedda av arbetsgivarna Utsedda av arbetstagarna
Fredrik Mandelin, Fremia (ordförande) Dan Wallberg, PTK (vice ordförande)
Pernilla Glad, KF Erika Ejderhamn Roupé, PTK
Robert Söderhjelm, Fremia Mats Ekeklint, LO
Per-Håkan Waern, AFO Stina Josefsson, LO
Lena Sandqvist, KF  Anders Johansson, Forena
Suppleanter  
Utsedda av arbetsgivarna Utsedda av arbetstagarna
Thomas Svensson, KF Linda Larsson, LO
Jesper Neuhaus, Fremia Britta Olsén, PTK
Stefan Hansson, AFO Anneli Ersson, Forena

Verkställande direktör

Björn Jonsson

Enligt tryggandelagen ska en pensionsstiftelse upprätta och följa en sund ersättningspolicy för personer som leder eller övervakar verksamheten eller på annat sätt kan påverka riskerna i verksamheten.

Pensionsstiftelsen har bedömt att anställda och uppdragstagare med följande roller och funktioner bör anses kunna påverka riskerna i Pensionsstiftelsens verksamhet:
• Styrelseledamöter
• Styrelsesuppleanter
• Verkställande direktör
• Chef Kapitalförvaltning
• Personer som utför arbete i centrala funktioner (d.v.s. rikshanteringsfunktionen och internrevisionsfunktionen)
Ersättningspolicyn utgår från grundläggande värderingar i Pensionsstiftelsen och har som mål att långsiktigt attrahera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare och uppdragstagare med rätt kompetens vilka bidrar till att Pensionsstiftelsen når sina mål på kort och lång sikt.

Av ersättningspolicyn följer bl.a. att ersättningssystemet ska främja en sund och effektiv riskhantering och motverka överdrivet risktagande. Ersättningarna ska vara marknadsmässiga, men inte marknadsledande. Ersättningarna ska som huvudregel huvudsakligen utgöras av fast grundersättning.

Pensionsstiftelsen gör bedömningen att ersättningspolicyn är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker eftersom Pensionsstiftelsen endast lämnar rörlig ersättning till personer anställda i Folksam, i form av ett företagsgemensamt belöningsprogram baserat på övergripande mål.