Konsumentkooperationens pensionsstiftelse

Tryggar utfästelser om förmånsbaserad ålderspension till tjänstemän

Varje arbetsgivare har en egen pensionsfond som utgör arbetsgivarens andel av pensionsstiftelsens totala förmögenhet.

Pensionsstiftelsens placeringstillgångar förvaltas i tre förvaltningsportföljer med olika sammansättning av tillgångsslagen och risknivå. 

Styrelsen för pensionsstiftelsen har beslutat att pensionsstiftelsen ska övergå till en förvaltningsportfölj för samtliga placeringstillgångar. Övergången till en förvaltningsportfölj kommer att ske i samband med årsavräkningen i december 2019. 

Folksam beräknar pensionsskulden för de pensionsåtaganden som arbetsgivaren har tryggat i pensionsstiftelsen och betalar ut pensioner. Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen är tillsynsmyndigheter för pensionsstiftelsen.
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse bildades 1942 av Kooperativa Förbundet och är idag en gemensam pensionsstiftelse för arbetsgivare inom kooperationen och folkrörelserna.

Arbetsgivare som är anslutna till pensionsstiftelsen tryggar förmånsbaserad ålderspension till tjänstemän genom avsättning till pensionsstiftelsen.

Varje arbetsgivare har en egen pensionsfond i stiftelsen

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse i siffror

Per 2018-12-31
Antal anslutna företag 247 st
Antal förmånsberättigade 73 840 st
Förvaltat kapital 24 843 miljoner kr
Utbetalda pensioner 1 041 miljoner kr
Totalavkastning - förvaltningsportfölj  
Lågrisk 2,0 %
Mellanrisk 0,6 %
Högrisk -1,5 %
Styrelsen för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse består av tio ledamöter, hälften från arbetsgivarna och hälften från arbetstagarna. Styrelseledamöterna väljs för ett år. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande samt tillsätter verkställande direktör.

Styrelse

Ledamöter  
Arbetsgivarrepresentanter Arbetstagarrepresentanter
Manfred Krieger, KF (ordförande) Lasse Thörn, LO (vice ordförande)
Pernilla Glad, KF Stina Josefsson, LO
Fredrik Mandelin, KFO Dan Wallberg, PTK
Robert Söderhjelm, KFO Erika Ejderhamn Roupé, PTK
Christoffer Ahlqvist, AFO Anders Johansson, Forena
Suppleanter  
Arbetsgivarrepresentanter Arbetstagarrepresentanter
Lena Sandqvist, KF Linda Larsson, LO
Jesper Neuhaus, KFO Camilla Brown, PTK
Mats Sundberg, AFO Anneli Ersson, Forena

Verkställande direktör

Katrin Röcklinger