Konsumentkooperationens pensionsstiftelse

Tryggar utfästelser om förmånsbaserad ålderspension till tjänstemän

Pensionsstiftelsen är en gemensam pensionsstiftelse för kooperativa och folkrörelseägda företag och organisationer.

Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som arbetsgivarna på grund av föreskrift i allmän pensionsplan eller på annat sätt lämnat till sina anställda.
Pensionsstiftelsen tryggar i huvudsak förmånsbestämda ålderpensionsutfästelser enligt KTP-plan. Varje arbetsgivare har en egen pensionsfond som utgör arbetsgivarens andel av pensionsstiftelsens förmögenhet.

Det övergripande syftet med tillgångsförvaltningen är att i enlighet med gällande lagstiftning placera tillgångarna på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av Pensionsstiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Placeringsverksamhetens reala avkastningsmål syftar till att Pensionsstiftelsen ska kunna trygga utfästelser om pension som arbetsgivarna på grund av föreskrift i allmän pensionsplan eller på annat sätt lämnat till sina anställda eller deras efterlevande.

Målet för förvaltningen av tillgångarna är att uppnå högsta möjliga reala avkastning under gällande risk- och placeringsrestriktioner. Med utgångspunkt från det allokeringsutrymme som gällande risk- och placeringsrestriktioner medger förväntas den reala avkastningen som minimum uppgå till 2,5 procent mätt över en tidsperiod på 10 år.

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse är registrerad i Sverige. Tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Pensionsstiftelsen tillhandahåller sina stadgar och placeringsriktlinjer på begäran av den som Pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Pensionsstiftelsen.
Marknadsvärdet för Pensionsstiftelsens tillgångar uppgick per den 31 december 2019 till 26 602 miljoner kronor. Totalavkastningen år 2019 var 2 752 miljoner kronor.

De anslutna företagens och organisationernas pensionsfonder ska minst uppgå till pensionsreserven per den 31 december. Pensionsreserven uppgick till 23 580 miljoner kronor per den 31 december 2019.

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse i siffror

Per 2019-12-31
Antal anslutna arbetsgivare 247 st
Antal förmånsberättigade 72 841 st
Förvaltat kapital 26 602 miljoner kr
Utbetalda pensioner 1 057 miljoner kr
Totalavkastning 11,3%
Styrelsen för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse består av tio ledamöter, hälften från arbetsgivarna och hälften från arbetstagarna. Styrelseledamöterna väljs för ett år. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande samt tillsätter verkställande direktör.

Styrelse

Ledamöter  
Arbetsgivarrepresentanter Arbetstagarrepresentanter
Manfred Krieger, KF (ordförande) Dan Wallberg, PTK (vice ordförande)
Pernilla Glad, KF Erika Ejderhamn Roupé, PTK
Fredrik Mandelin, KFO Tommy Andersson, LO
Robert Söderhjelm, KFO Stina Josefsson, LO
Per-Håkan Waern, AFO Anders Johansson, Forena
Suppleanter  
Arbetsgivarrepresentanter Arbetstagarrepresentanter
Lena Sandqvist, KF Linda Larsson, LO
Jesper Neuhaus, KFO Camilla Brown, PTK
Stefan Hansson, AFO Anneli Ersson, Forena

Verkställande direktör

Katrin Röcklinger

Enligt tryggandelagen ska en pensionsstiftelse upprätta och följa en sund ersättningspolicy för personer som leder eller övervakar verksamheten eller på annat sätt kan påverka riskerna i verksamheten.

Pensionsstiftelsen har bedömt att anställda och uppdragstagare med följande roller och funktioner bör anses kunna påverka riskerna i Pensionsstiftelsens verksamhet:
• Styrelseledamöter
• Styrelsesuppleanter
• Verkställande direktör
• Chef Kapitalförvaltning
• Personer som utför arbete i centrala funktioner (d.v.s. rikshanteringsfunktionen och internrevisionsfunktionen)
Ersättningspolicyn utgår från grundläggande värderingar i Pensionsstiftelsen och har som mål att långsiktigt attrahera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare och uppdragstagare med rätt kompetens vilka bidrar till att Pensionsstiftelsen når sina mål på kort och lång sikt.

Av ersättningspolicyn följer bl.a. att ersättningssystemet ska främja en sund och effektiv riskhantering och motverka överdrivet risktagande. Ersättningarna ska vara marknadsmässiga, men inte marknadsledande. Ersättningarna ska som huvudregel huvudsakligen utgöras av fast grundersättning.