Pensionsskuld

Pensionsskulden beräknas som ett nuvärde av framtida utbetalningar utifrån förväntad livslängd för varje arbetstagare.
Folksam beräknar pensionsskulden åt arbetsgivare som har tryggande av ålderspension för tjänstemän i pensionsstiftelsen.
Pensionsskuldens storlek bestäms av faktorer som ålder, lön, tjänstetid, pensionsålder, kön, förväntad återstående livslängd och diskonteringsränta.