Överenskommelse med kapitalförvaltare

Pensionsstiftelsen har sedan 2008 en långsiktig överenskommelse (”Uppdraget”) med Swedbank Robur (”Förvaltaren”) angående förvaltning av delar av pensionsstiftelsens kapital. Förvaltningen sker genom investeringar där pensionsstiftelsen blir direkt ägare till tillgångarna. 

Uppdraget omfattar bland annat noterade aktier inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), men dessa särbehandlas inte i Uppdraget.

Vi sätter ramarna och behåller kontrollen

Uppdraget styrs av Pensionsstiftelsen. För den diskretionära förvaltningen innebär det att det är Pensionsstiftelsen som sätter ramarna inom vilka Förvaltaren har att verka. Ramarna anger exempelvis risknivå, till exempel i form av avvikelser från marknadsindex och den övergripande fördelningen mellan olika tillgångsslag. 

Utgångspunkten för den totala sammansättningen av portföljens olika tillgångsslag är de regelverk som gäller för verksamheten. Det innebär att Förvaltarens uppdrag huvudsakligen är att utföra Pensionsstiftelsens strategi, och att Förvaltarens möjligheter att fatta avvikande investeringsbeslut är mycket små. Utlåning av aktier är inte tillåten inom den diskretionära förvaltningen.

Pensionsstiftelsen tror på aktivt ägande

Det diskretionära uppdraget ger inte någon möjlighet för Förvaltaren att engagera sig i investeringsobjekten, då den typen av arbete görs av Pensionsstiftelsen. 

Pensionsstiftelsens etiska placeringskriterier medför att Förvaltaren inte får investera i vissa branscher och bolag. Utöver det styr Pensionsstiftelsen vilka aktier som Förvaltaren får äga via sitt ESG-ramverk. Detta leder till en högre hållbarhetsnivå i portföljen.

Utvärdering och kontroll

Förvaltaren utvärders regelbundet. Minst en gång per år genomförs en specifik utvärdering utifrån månaders historik. Olika parametrar och områden såsom risk, avkastning och den administrativa leveransens kvalitet utvärderas och vägs ihop till ett totalbetyg. Metoden för utvärdering har varit konstant under samarbetet med Förvaltaren, men de olika mätparametrarna har delvis ändrats över tid. 

Avkastningen för portföljen rapporteras löpande av Förvaltaren och visar avkastning på både kort och lång sikt. Pensionsstiftelsen anser att det mest relevanta måttet när det gäller övervakning och uppföljning av Förvaltaren, är ett relativt avkastningsmått (d v s Pensionsstiftelsens avkastning i förhållande till relevanta jämförelseindex). 

Det ger Pensionsstiftelsen förutsättningar att bedöma kvaliteten och resultatet av Förvaltarens arbete och därmed kontrollera Uppdraget. Pensionsstiftelsen utvärderar avkastningen i procent och inte i absoluta tal. 

Kostnaderna förenade med Uppdraget bevakas löpande. Pensionsstiftelsen är en långsiktig investerare och har inte satt någon gräns för omsättningshastigheten för den del som förvaltas diskretionärt. Däremot visar de kostnadskontroller Pensionsstiftelsen genomför om omsättningshastigheten i portföljen skulle förändras. Som långsiktig investerare ser Pensionsstiftelsen ett värde i att ha långsiktiga relationer och kunskap om bolagen Pensionsstiftelsen investerar i.

Varaktighet

Överenskommelsen med Förvaltaren ingicks 2008. Uppsägningstid för avtalet är minst 18 månader.