Kapitalförvaltning

Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas av den gemensamma avdelningen Kapitalförvaltning inom Folksam.
Kapitalförvaltning ansvarar för riskstyrning och uppföljning av samtliga placeringstillgångar inklusive utlagda kapitalförvaltningsuppdrag. Förvaltningen av tillgångsslagen fastigheter och alternativa placeringar sker inom Folksam.

En stor del av den löpande förvaltningen av aktier och räntebärande värdepapper sker hos Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB på uppdrag av Pensionsstiftelsen

Tre gemensamma förvaltningsportföljer

Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas gemensamt i tre förvaltningsportföljer med olika sammansättning av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter, och därmed varierad förväntad avkastning och risk. Alla tre förvaltningsportföljerna innehåller samma tillgångsslag, men med olika fördelning.
Arbetsgivare kan efter beslut i styrelsen få sin pensionsfond placerad i en förvaltningsportfölj som passar arbetsgivarens pensionsåtagande och verksamhet.

Möjlighet finns att byta förvaltningsportfölj en gång per år i samband med årsskiftet.

Pensionsstiftelsens placeringsriktlinjer som styrelsen har fastställt innehåller olika placeringsbegränsningar för förvaltningsportföljerna.

 • Låg
  Förvaltningsportföljen innehåller en större andel räntebärande tillgångar och en mindre andel risktillgångar. Detta minskar risken för behov av extra avsättningar på grund av värdeutvecklingen i portföljen enstaka år.

  Portföljen har däremot en lägre förväntad avkastning och därmed högre avsättningsbehov på sikt.
 • Mellan
  Förvaltningsportföljen har en tillgångsfördelning som ligger mellan Låg och Hög. Förvaltningsportföljen innehåller en större andel risktillgångar och en mindre andel räntebärande tillgångar.

  Portföljen innebär en ökad risk för extra avsättningar på grund av värdeutvecklingen i portföljen enstaka år, men har högre förväntad avkastning och därmed sannolikt lägre avsättningsbehov på sikt.
 • Hög
  Förvaltningsportföljen innehåller en större andel risktillgångar och en mindre andel räntebärande tillgångar.

  Portföljen innebär en ökad risk för extra avsättningar på grund av värdeutvecklingen i portföljen enstaka år, men har en högre förväntad avkastning och därmed sannolikt lägre avsättningsbehov på sikt.

Ny kapitalförvaltningsmodell

Styrelsen för pensionsstiftelsen har beslutat att pensionsstiftelsen ska övergå till en förvaltningsportfölj för samtliga placeringstillgångar. Övergången till en förvaltningsportfölj kommer att ske i samband med årsavräkningen i december 2019.

Under hösten 2018 görs portföljval enligt modellen med tre olika förvaltningsportföljer. Hösten 2019 görs inga val. I samband med årsavräkningen 2019 lägger vi samman samtliga arbetsgivares tillgångar i en förvaltningsportfölj.