Kapitalförvaltning

Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas av den gemensamma avdelningen Kapitalförvaltning inom Folksam.

Kapitalförvaltning ansvarar för riskstyrning och uppföljning av samtliga placeringstillgångar inklusive utlagda kapitalförvaltningsuppdrag. Förvaltningen av tillgångsslagen fastigheter och alternativa placeringar sker inom Folksam.

En stor del av den löpande förvaltningen av aktier och räntebärande värdepapper sker hos Swedbank Robur på uppdrag av Pensionsstiftelsen

Pensionsstiftelsens placeringsfilosofi

Placeringsstrategin utgår från den långsiktigt förväntade avkastningen hos de olika tillgångsslagen. Den strategiska allokeringen syftar till att uppnå målet genom god riskdiversifiering mellan utvalda tillgångsslag. Pensionsstiftelsens strategiska allokering återspeglar vid var tid den fördelning mellan tillgångsslagen aktier, räntor, fastigheter och alternativa placeringar som möjliggör att det reala avkastningsmålet förväntas uppnås.

En pensionsstiftelse ska enligt tryggandelagen placera tillgångarna på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Samtliga marknadsrisker i placeringsverksamheten ska begränsas av limiter och rapporteras löpande. Limiterna utgår från Pensionsstiftelsens riskaptit avseende finansiell risk. Marknadsbedömningar ska vägas in vid val av positionering inom limiterna. Positioneringen ska återspegla vad som vid var tidpunkt sammantaget bedöms bäst gagna dem som omfattas av Pensionsstiftelsens ändamål och ska ske i enlighet med aktsamhetsprincipen.

Att tillgångarna placeras inom limiterna är nödvändigt, men inte tillräckligt, för att tillgångarna ska anses vara placerade inom placeringsriktlinjernas ramar. Den överordnade principen är att positioneringen vid var tidpunkt ska vara förenlig med aktsamhetsprincipen och Pensionsstiftelsens riskaptit.

Målet för förvaltningen av tillgångarna är att uppnå högsta möjliga reala avkastning under gällande risk- och placeringsrestriktioner.

Portföljsammansättning 2024-03-31

Portföljsammansattning april 2024