Kapitalförvaltning

Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas av den gemensamma avdelningen Kapitalförvaltning inom Folksam.
Kapitalförvaltning ansvarar för riskstyrning och uppföljning av samtliga placeringstillgångar inklusive utlagda kapitalförvaltningsuppdrag. Förvaltningen av tillgångsslagen fastigheter och alternativa placeringar sker inom Folksam.

En stor del av den löpande förvaltningen av aktier och räntebärande värdepapper sker hos Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB på uppdrag av Pensionsstiftelsen

Tre gemensamma förvaltningsportföljer

Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas gemensamt i tre förvaltningsportföljer med olika sammansättning av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter, och därmed varierad förväntad avkastning och risk. Alla tre förvaltningsportföljerna innehåller samma tillgångsslag, men med olika fördelning.
Pensionsstiftelsens placeringsriktlinjer som styrelsen har fastställt innehåller olika placeringsbegränsningar för förvaltningsportföljerna.

Ny kapitalförvaltningsmodell

Styrelsen för pensionsstiftelsen har beslutat att pensionsstiftelsen ska övergå till en förvaltningsportfölj för samtliga placeringstillgångar. Övergången till en förvaltningsportfölj kommer att ske i samband med årsavräkningen i december 2019.

Under hösten 2018 görs portföljval enligt modellen med tre olika förvaltningsportföljer. Hösten 2019 görs inga val. I samband med årsavräkningen 2019 lägger vi samman samtliga arbetsgivares tillgångar i en förvaltningsportfölj.