Principer för aktieägarengagemang

Inledning

Pensionsstiftelsen vill ha en bred exponering mot den svenska och globala aktiemarknaden. Syftet är att genom att ha en god riskspridning i portföljen fånga den avkastning som aktiemarknaden ger över tiden*. Pensionsstiftelsens etiska placeringskriterier sätter de yttre ramarna för hur Pensionsstiftelsen kan investera. Pensionsstiftelsen investerar inte i vissa branscher, som till exempel tobaksbranschen, eller i bolag som producerar eller säljer massförstörelsevapen. Vi granskar regelbundet våra portföljer för att säkerställa att vi inte har innehav som bryter mot våra etiska placeringskriterier.

Bolagen Pensionsstiftelsen investerar i har verksamhet över hela världen. Eftersom Pensionsstiftelsen vill få en bred exponering mot aktiemarknaden i sig är det mindre relevant för Pensionsstiftelsen att granska samtliga bolags strategier. I vissa fall är det emellertid relevant för Pensionsstiftelsen att studera strategin närmare, genom investerarinitiativ i särskilda frågor och mot utvalda branscher. Initiativen driver Pensionsstiftelsen antingen själva eller tillsammans med andra investerare, och dessa kan till exempel rikta sig mot ett antal bolag i en specifik bransch.

Långsiktig investerare och aktiv ägare

Som långsiktig investerare tror Pensionsstiftelsen på välskötta bolag som inkorporerar hållbarhet i sin affärsmodell. Pensionsstiftelsen har därför en viktig roll som ägare att bidra till att bolagen utvecklas i en mer hållbar riktning. Det är en roll Pensionsstiftelsen tar på stort allvar, och därför går aktivt ägande hand i hand med hur vi väljer att investera.

Traditionellt har hållbarhet, och hållbarhetsrisker, inte betraktats som finansiella frågor. Pensionsstiftelsen är dock övertygad om att hållbarhet, och hållbarhetsrisker såväl som hållbarhetsmöjligheter, påverkar bolagens långsiktiga möjligheter och värdeutveckling. Pensionsstiftelsen har tillgång till olika verktyg för att analysera såväl enskilda bolag som hela portföljer. Analyserna kan Pensionsstiftelsen göra både ur ett traditionellt finansiellt perspektiv (till exempel genom att analysera relevanta nyckeltal), men också ur ett hållbarhetsperspektiv (till exempel genom att analysera hur bolagen påverkar miljön, eller hur bolagen arbetar med sociala frågor). Pensionsstiftelsen använder sig även av rådgivare i analysen.

Pensionsstiftelsen följer regelbundet portföljbolagen och övervakar eventuella incidenter. En incident kan till exempel vara misstankar om överträdelser av lagar och regler, eller att anställda eller miljön far illa. Om Pensionsstiftelsen får kännedom om en misstänkt incident analyseras denna och – om misstanken bedöms välgrundad och/eller allvarlig – inleds en dialog med bolaget. Dialogen syftar till att få klarhet i vad som inträffat och vilka förbättringar bolaget bör genomföra.

Bolagsstyrning och samarbeten – hur vi arbetar som ägare

Pensionsstiftelsen utövar bolagsstyrning på olika sätt. Möjligheterna och metoderna skiljer sig åt beroende på om investeringen har gjorts via fonder eller om Pensionsstiftelsen äger tillgångarna direkt. I vissa fall investerar Pensionsstiftelsen genom fonder. När Pensionsstiftelsen investerat genom fonder har Pensionsstiftelsen mindre möjligheter att utöva bolagsstyrning, eftersom Pensionsstiftelsen till exempel inte kan rösta på bolagsstämmor. Där blir Pensionsstiftelsens roll i stället att följa upp hur fondförvaltaren har arbetat med frågorna.

När Pensionsstiftelsen äger tillgångarna direkt har Pensionsstiftelsen större möjligheter – och ansvar – att utöva bolagsstyrning. Då kan Pensionsstiftelsens bolagsstyrning påverkas av till exempel vilka risker som identifierats och Pensionsstiftelsens ägarandel i bolaget. Gemensamt för samtliga bolag, såväl svenska som utländska, är att Pensionsstiftelsen anser att det är viktigt att delta vid bolagsstämmor. Pensionsstiftelsen tar hjälp av rådgivare för att analysera de förslag och ärenden som behandlas på bolagsstämman. När Pensionsstiftelsens ägarandel så motiverar deltar Pensionsstiftelsen även i valberedningens arbete. Om Pensionsstiftelsen har identifierat ett särskilt viktigt förbättringsområde kan Pensionsstiftelsen, på egen hand eller tillsammans med andra, även lägga förslag på bolagsstämman. På svenska bolagsstämmor ställer Pensionsstiftelsen även en fråga rörande hållbarhet till bolagets verkställande direktör.

Pensionsstiftelsens mål är att träffa de svenska bolag Pensionsstiftelsen investerar i minst en gång per år (inklusive bolagsstämman). När det gäller utländska bolag har Pensionsstiftelsen dialog vid incidenter eller om det i övrigt finns skäl för det. Ofta har Pensionsstiftelsen kontakt med någon i bolagens koncernledning eller styrelse, eller andra relevanta befattningshavare.

Pensionsstiftelsen ser det som en fördel att samarbeta med andra aktieägare – både i långsiktiga samarbeten och vid enskilda tillfällen. För bolagsstyrningen är det ofta en fördel att samarbeta med andra aktieägare för att på så sätt få ett ökat stöd för Pensionsstiftelsens uppfattning. Vid behov för Pensionsstiftelsen även diskussioner med andra intressenter till portföljbolagen, såsom organisationer, leverantörer och myndigheter.

Intressekonflikter

Inom ramen för vårt aktieägarengagemang kan det uppkomma faktiska och potentiella intressekonflikter. Pensionsstiftelsen har interna regelverk som styr hur Pensionsstiftelsen agerar vid intressekonflikter, och Pensionsstiftelsen genomför intressekonfliktsanalyser i enlighet med dessa regelverk eller om särskilda skäl föranleder det. Pensionsstiftelsen för en logg över alla identifierade intressekonflikter och följer upp hanteringen av dessa årligen.

*För övergripande information om vår aktieinvesteringsstrategi.