Aktieinvesteringsstrategi

Pensionsstiftelsens kapitalförvaltningsmodell

En pensionsstiftelse ska enligt tryggandelagen placera tillgångarna på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Pensionsstiftelsen har sedan år 2010 en kapitalförvaltningsmodell med tre förvaltningsportföljer. Risknivån skiljer sig åt mellan de tre förvaltningsportföljerna genom att de har olika hög aktieexponering. Arbetsgivarnas medel kan då placeras i den förvaltningsportfölj som är lämpligast med beaktande av arbetsgivarens pensionsskuld, finansiella ställning och finansiella riskbenägenhet.

Varför Pensionsstiftelsen investerar i aktier

Pensionsstiftelsens aktieinvesteringsstrategi bygger på ett önskemål om en bred exponering mot den svenska och den globala aktiemarknaden samtidigt som Pensionsstiftelsen väljer att enbart investera i företag som uppfyller Pensionsstiftelsens etiska placeringskriterier. Syftet är att genom att ha en god riskspridning i portföljen fånga den avkastning som aktiemarknaden ger över tiden. För att kunna styra risknivån har Pensionsstiftelsen valt en indexnära förvaltning för den del av förvaltningen som lagts ut.

Hur bidrar aktieinvesteringsstrategin till tillgångarnas utveckling på medellång till lång sikt

Då pensionsstiftelsen investerar för ett långsiktigt ändamål finns ett grundläggande behov av att skapa god avkastning. Över tiden förväntas aktier att ge en högre förväntad avkastning än många andra tillgångar, men till en högre risk. Pensionsstiftelsens aktieinvesteringsstrategi och långsiktiga förvaltning bidrar därigenom till att höja den förväntade avkastningen.