Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Pensionsstiftelsen tryggar förmånsbestämda ålderspensionsutfästelser enligt KTP-planen som arbetsgivarna på grund av föreskrift i allmän pensionsplan eller på annat sätt lämnat till sina anställda.

Pensionsstiftelsen bidrar till en hållbar värld genom att våra investeringar inriktar sig på ett mer hållbart samhälle på sikt. Vad vi menar med hållbart visas bland annat i de urvalskriterier som vi använder oss av när vi placerar tillgångarna.

Enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ställs det krav på oss i finansbranschen hur hållbarhetsinformation ska presenteras. 

Nedan har vi samlat information enligt dessa krav.

Pensionsstiftelsen beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Ett av informationskraven i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar är att Pensionsstiftelsen som finansmarknadsaktör årligen ska redovisa sina investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Detta redovisas i mallform första gången i juni 2023.

Redogörelsen nedan beskriver hur Pensionsstiftelsen arbetar med huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer – Pensionsstiftelsen

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse (Pensionsstiftelsen) tryggar förmånsbestämda ålderspensionsutfästelser enligt KTP-planen som arbetsgivarna på grund av föreskrift i allmän pensionsplan eller på annat sätt lämnat till sina anställda.

Tillgångarna i Pensionsstiftelsen förvaltas av den gemensamma enheten Kapitalförvaltning och hållbarhet inom Folksamgruppen. Som ansvarsfull kapitalförvaltare vill Pensionsstiftelsen åstadkomma konkurrenskraftig avkastning och bidra till utvecklingen mot en hållbar värld.

Kapitalförvaltning och hållbarhet ansvarar för riskstyrning och uppföljning av samtliga placeringstillgångar inklusive utlagda kapitalförvaltningsuppdrag. Förvaltningen av tillgångsslagen fastigheter och alternativa placeringar sker helt internt inom Folksamgruppen, att notera gällande fastigheter är att drift och teknisk förvaltning är utlagd på Newsec.

Avseende tillgångsslagen aktier och räntebärande värdepapper sker en stor del av den löpande förvaltningen av värdepapper hos Swedbank Robur på uppdrag av Pensionsstiftelsen. I kapitalförvaltningen väger vi löpande in hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut.

Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka investeringens värde negativt. Hållbarhetsrisker kan därmed påverka avkastningen på det kapital som Pensionsstiftelsen förvaltar.

Vilka hållbarhetsrisker som kan påverka avkastningen beror på vilka tillgångar vi väljer att investera i. Alla tillgångar har någon form av hållbarhetsrisk. Hållbarhetsrisker handlar däremot inte om hur investeringar i sig påverkar miljö och klimat, sociala faktorer eller bolagsstyrningsfrågor. I våra interna styrdokument och governanceprocesser framgår hur hållbarhetsrisker vägs in.

Vår syn är att innehavsbolag som förstår och integrerar hållbarhetsrisker i sin affärsstrategi kommer att vara framgångsrika. Hållbarhetsrisker kan påverka Pensionsstiftelsens förvaltade kapital negativt om de materialiseras. Innehav i bolag med betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om hållbarhetsriskerna materialiseras och leda till att tillgångarnas värde sjunker.

Otillräcklig bolagsstyrning och kontrollstruktur kan till exempel leda till missförhållanden som kan påverka innehavsbolagets aktiekurs negativt. Vi bedömer att integrering av hållbarhetsrisker i Pensionsstiftelsens investeringsbeslut är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning.

Vår portfölj består av olika tillgångsslag såsom obligationer, noterade aktier, fastigheter inom Sverige och det vi kallar för alternativa placeringar. I Pensionsstiftelsens arbete med hållbarhet ingår att vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i samtliga tillgångsslag.

När vi utvärderar en specifik tillgångs hållbarhetsrisker tittar vi primärt på tre delar: miljömässiga risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker. För tillgångsslaget aktier väljer vi i urvalsprocessen genom screening bort bolag med höga hållbarhetsrisker.

Baserat på bolagens ESG-betyg (ESG står för Environmental, Social och Governance) hos en internationellt välkänd dataleverantör och därtill en egen intern, separat analys väljer vi in bolag med högre ESG-betyg och därmed lägre hållbarhetsrisker. Under innehavstiden utvärderar vi hållbarhetsriskerna genom screening och i samband med påverkansdialoger.

Vid fastighetsinvesteringar sätter vi tydliga miljömål på energianvändning, koldioxidutsläpp och miljöcertifieringar. 

Alla fastighetsinvesteringar omfattas av Pensionsstiftelsens placeringskriterier. Inför en investering gör vi grundliga analyser av både byggnaden och marken den står på utifrån ett miljömässigt perspektiv, i syfte att reducera miljömässiga risker kopplade till både byggnad och mark.

Vidare utvecklar vi inte fastigheter åt verksamheter inom exempelvis pornografi, tobak eller andra branscher som strider mot vår placeringskriterier, samtidigt som vi är noggranna när det kommer till vilka hyresgäster vi släpper in. Detta är Pensionsstiftelsens sätt att begränsa risker utifrån ett socialt perspektiv. 

Inom ränteplaceringar investerar vi endast i obligationer utgivna av överstatliga organisationer som Världsbanken samt i ett fåtal utvalda länder, i syfte att reducera hållbarhetsrisker. Vi är en stor investerare i svenska kommunobligationer och letar aktivt efter gröna, sociala och andra hållbarhetsrelaterade obligationer där kapitalet öronmärks till omställningsprojekt.

När det gäller specifikt företagsobligationer har vi en hållbarhetsprocess som i stor utsträckning påminner om våra processer för aktieinvesteringar. Företagsobligationer är ett sätt för företag att finansiera sin verksamhet och därmed anser vi att det är mer relevant att analysera emittenten snarare än det specifika instrumentet. 

Alternativa placeringar är typiskt sett mindre likvida än exempelvis noterade aktier, och dessa investeringar görs med en mycket lång tidshorisont. Alternativa placeringar omfattas, precis som alla tillgångsslag, av Pensionsstiftelsens placeringskriterier. Här ser vi att det i första hand är inför en investering vi kan vara med och reducera risker, genom att säkerställa att den fond eller det bolag vi investerar i uppfyller våra placeringskriterier. I tillägg till det har vi även kontinuerliga möten med innehavsbolag för att följa upp hållbarhetsrelaterade risker.

Enligt tryggandelagen ska en pensionsstiftelse upprätta och följa en sund ersättningspolicy för personer som leder eller övervakar verksamheten eller på annat sätt kan påverka riskerna i verksamheten.

Pensionsstiftelsen har bedömt att anställda och uppdragstagare med följande roller och funktioner bör anses kunna påverka riskerna i Pensionsstiftelsens verksamhet:
• Styrelseledamöter
• Styrelsesuppleanter
• Verkställande direktör
• Chef Kapitalförvaltning
• Personer som utför arbete i centrala funktioner (d.v.s. rikshanteringsfunktionen och internrevisionsfunktionen)

Ersättningspolicyn utgår från grundläggande värderingar i Pensionsstiftelsen och har som mål att långsiktigt attrahera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare och uppdragstagare med rätt kompetens vilka bidrar till att Pensionsstiftelsen når sina mål på kort och lång sikt.

Av ersättningspolicyn följer bl.a. att ersättningssystemet ska främja en sund och effektiv riskhantering och motverka överdrivet risktagande. Ersättningarna ska vara marknadsmässiga, men inte marknadsledande. Ersättningarna ska som huvudregel huvudsakligen utgöras av fast grundersättning.

Pensionsstiftelsen gör bedömningen att ersättningspolicyn är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker eftersom Pensionsstiftelsen endast lämnar rörlig ersättning till personer anställda i Folksam, i form av ett företagsgemensamt belöningsprogram baserat på övergripande mål.