Prognosränta

Prognosräntan i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse används för att pensionsfonderna ska få en jämnt fördelad avkastning under året.
Prognosräntan baseras på en förväntad långsiktig avkastning för pensionsstiftelsens olika tillgångsslag, aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Inför varje årsskifte fastställs den förväntade avkastningen.

Inför varje månadsskifte (utom januari) revideras prognosräntan med den preliminära avkastningen från årsavräkningen föregående år. Till detta läggs den förväntade avkastningen för årets återstående månader.

Vid årsavräkningen i december fastställs årsräntan som tilldelas pensionsfonderna för året.

Beräkning av prognosränta för april 2017

Förvaltningsportfölj Låg Mellan Hög
Prognosräntan 2017 0,80% 1,60% 2,40%
Preliminär avkastning 24 mars 2017 0,06% 0,64% 1,47%
Avräknas förväntad avkastning t.o.m. mars 2017 -0,25% -0,50% -0,74%
Reviderad prognosränta 0,61% 1,74% 3,13%
Från prognosräntan görs avdrag för avkastningsskatt (preliminärt 0,08 procent) och kapitalförvaltningskostnad (preliminärt 0,08 procent).

Prognosränta 2017

Månad Portfölj Låg Portfölj Mellan Portfölj Hög
Februari 0,33% 1,08% 2,14%
Mars 0,97% 2,37% 3,87%
April 0,61% 1,74% 3,13%