Prognosränta

Prognosräntan i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse används för att pensionsfonderna ska få en jämnt fördelad avkastning under året.
Prognosräntan baseras på en förväntad långsiktig avkastning för pensionsstiftelsens olika tillgångsslag, aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Inför varje årsskifte fastställs den förväntade avkastningen.

Inför varje månadsskifte (utom januari) revideras prognosräntan med den preliminära avkastningen från årsavräkningen föregående år. Till detta läggs den förväntade avkastningen för årets återstående månader.

Vid årsavräkningen i december fastställs årsräntan som tilldelas pensionsfonderna för året.

Beräkning av prognosränta för december 2022

Förväntad avkastning 2022
2,00 %
Preliminär avkastning 24 november 2022
-6,06 %
Avräknas förväntad avkastning t.o.m. november 2022
-1,95 %
Reviderad prognosränta
-6,01 %
Från prognosräntan görs avdrag för avkastningsskatt (preliminärt 0,08 procent) och kapitalförvaltningskostnad (preliminärt 0,04 procent).

Prognosränta 2022

Månad
Februari
-0,59 %
Mars
-2,57 %
April
-2,53 %
Maj
-4,22 %
Juni
-6,52 %
Juli
-9,31 %
Augusti
-6,50 %
September
-5,79 %
Oktober
-9,63 %
November
-8,23 %
December
-6,01 %