Prognosränta

Prognosräntan i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse används för att pensionsfonderna ska få en jämnt fördelad avkastning under året.
Prognosräntan baseras på en förväntad långsiktig avkastning för pensionsstiftelsens olika tillgångsslag, aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar. Inför varje årsskifte fastställs den förväntade avkastningen.

Inför varje månadsskifte (utom januari) revideras prognosräntan med den preliminära avkastningen från årsavräkningen föregående år. Till detta läggs den förväntade avkastningen för årets återstående månader.

Vid årsavräkningen i december fastställs årsräntan som tilldelas pensionsfonderna för året.

Beräkning av prognosränta för Maj 2024

Prognosränta 2024
5,10 %
Preliminär avkastning 24 April 2024
4,06 %
Avräknas förväntad avkastning t.o.m. April 2024
-2,04 %
Reviderad prognosränta
7,12 %

Från prognosräntan görs avdrag för avkastningsskatt (preliminärt 0,37 procent) och kapitalförvaltningskostnad (preliminärt 0,06 procent).

Prognosränta 2024

Månad
Februari
6,00 %
Mars
6,40 %
April
8,16 %
Maj
7,12 %