Viktiga begrepp

Här förklarar vi de ord och begrepp som är vanligt förekommande på dessa sidor.

Klicka på frågorna för att få förklarat de olika begreppen.

Arbetsgivarens inbetalningar till sin pensionsfond i pensionsstiftelsen för att trygga pensionsskulden och garantibufferten.

Den ränta som används för att beräkna nuvärdet av pensionsskulden.

Uppgår normalt till 12 procent av kapitalvärdet av intjänade pensioner.

Om pensionsfonden överstiger den beräknade pensionsskulden och garantibufferten uppstår ett överskott som arbetsgivaren kan använda till pensionskostnader för sina anställda.

Den förmånsbestämda ålderspensionen värdesäkras årligen i syfte att säkerställa att pensionen behåller sin köpkraft. Pensionen ökas för att ge kompensation för inflation.

Om en arbetsgivare kommer på obestånd används arbetsgivarens pensionsfond i pensionsstiftelsen för att köpa pensionsförsäkringar för företagets pensionsutfästelser. Kreditförsäkringen täcker eventuell brist om tillgångarna inte räcker till att betala premien i pensionsförsäkringarna.

Pensionsstiftelsens förmögenhet fungerar som en pant för arbetsgivarens pensionsåtaganden inom ramen för pensionsstiftelsens ändamål. Pensionsstiftelsen är en fristående juridisk person.

Nuvärdet av arbetsgivarens pensionsåtaganden till sina anställda samt garantibufferten.

En arbetsgivares andel i pensionsstiftelsens gemensamma förmögenhet. Vinster eller förluster i kapitalförvaltningen fördelas i proportion till respektive pensionsfonds storlek.

Används för att tillföra pensionsfonden en jämnt fördelad årsavkastning och därmed jämna ut eventuellt avsättningsbehov under året.