Faktura

Nuvarande modell för fakturering av avsättningar till pensionsstiftelsen syftar till att arbetsgivarna ska få jämna kassaflöden under året.
Varje månad faktureras därför en del av underskottet och pensionsfonden tillförs en förväntad avkastning (prognosränta) som uppdateras varje månad. Pensionsfonden ska vid årets slut motsvara pensionsskulden inklusive garantibufferten.

Alternativ fakturamodell

Arbetsgivare kan välja en alternativ modell för fakturering av avsättningar till pensionsstiftelsen för att minska risken för att avsättningar under året överstiger ökningen av pensionsskulden.

I den alternativa modellen baseras månadens faktura på antingen det prognostiserade underskottet i pensionsfonden eller den prognostiserade återstående skuldförändringen. Eventuellt återstående underskott faktureras i årsavräkningen.

Så läser du månadsfakturan