Gottgörelse

Arbetsgivaren har möjlighet att begära gottgörelse ur överskott för att täcka andra pensionskostnader.
Överskott uppstår om pensionsfonden överstiger pensionsskulden inklusive garantibuffert på minst 12 procent (vissa arbetsgivare har krav på högre garantibuffert).

Begäran om gottgörelse sker främst vid årsskiftet när årsräntan tilldelats fonden.

Gottgörelse kan avse pensionskostnader som arbetsgivaren har haft under innevarande räkenskapsår och närmast föregående räkenskapsår. Här måste hänsyn tas till om arbetsgivaren har kalenderår som räkenskapsår eller om räkenskapsåret är ett så kallat brutet räkenskapsår. Gottgörelse kan endast erhållas för det egna bolagets pensionskostnader.

För det fall arbetsgivaren vid inkomstbeskattningen inte beräknar sin inkomst enligt bokföringsmässiga grunder, ska gottgörelse avse utgift i stället för kostnad.

Arbetsgivare kan få gottgörelse för bland annat följande pensionskostnader:

  • Premier för pensionsförsäkring (T.ex. KTP, KTPK, KAP, ITP, extra tjänstepension)
  • Avgift till den allmänna pensionen
  • TGL premier
  • Överföring som skett till EG av värdet av i stiftelsen tryggad tjänstepension
  • Avgift för pensionsadministration som arbetsgivaren betalat
  • Premier för kreditförsäkring i PRI Pensionsgaranti
Begäran skall ske skriftligen till Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.

Gottgörelsebeloppet minskar löneskatteunderlaget och blir en skattepliktig intäkt.

Begäran om gottgörelse i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse