Administration för pensionsstiftelsen

Här kan du få en övergripande bild om hur du administrerar för pensionsstiftelsen.

Faktura

Fakturering sker månadsvis (utom i januari) av avsättningsbehov till Pensionsstiftelsen. För att jämna ut betalningar under året tillförs pensionsfonden löpande även en beräknad avkastning (prognosränta).

Läs mer om faktura

Beräkning av pensionsskuld

Arbetsgivare som tryggar pensionsutfästelser i Pensionsstiftelsen får också en effektiv administration av sin pensionsåtaganden. Folksam beräknar månadsvis kapitalvärdet av intjänade pensioner och garantibuffert.

Utbetalning av pensioner

Folksam registrerar förändringar när det gäller anställda och deras förmåner samt betalar ut pensioner. Gottgörelse ur pensionsfonden för utbetalda pensioner sker löpande under året.

Inbetalningar till pensionsstiftelsen

Fakturering sker månadsvis (utom i januari) av avsättningsbehov till Pensionsstiftelsen. För att jämna ut betalningar under året tillförs pensionsfonden löpande även en beräknad avkastning (prognosränta).

Årsavräkning

I december görs en årsavräkning där pensionsfondens och pensionsskuldens värde vid årets utgång redovisas. Arbetsgivaren har då möjlighet att begära gottgörelse från Pensionsstiftelsen för andra pensionskostnader eller göra extra inbetalningar.

Löneskatt

Efter varje årsskifte får arbetsgivaren ett underlag för betalning av löneskatt.

Administrationsavgift

Kostnaderna debiteras som en avgift på pensionsskulden för respektive stiftelsefack. Avgiften tas ut med olika procentsatser på olika skuldnivåer med en minsta avgift på 7 100 kronor per år.

Vid halvårsskiftet fakturerar Folksam Service AB halva årsavgiften och vid årsskiftet den slutliga avgiften. Procentsatserna kommer att variera beroende på den totala kostnadsnivån för administrationen under året.

Preliminär avgift 2024

Pensionsskuld Avgift
< 10 mkr 0,18%
10 – 50 mkr 0,15%
50 – 100 mkr 0,12%
100 – 500 mkr 0,09%
> 500 mkr 0,04%