Överenskommelse med kapitalförvaltare

Pensionsstiftelsen har en långsiktig överenskommelse med Swedbank Robur angående förvaltning av delar av pensionsstiftelsens kapital. Förvaltningen sker genom investeringar där pensionsstiftelsen blir direkt ägare till tillgångarna.

Uppdraget omfattar bland annat noterade aktier inom EES, men dessa särbehandlas inte.

Vi sätter ramarna och behåller kontrollen

För den diskretionära förvaltningen sätter Pensionsstiftelsen ramarna inom vilka förvaltaren har att verka. Ramarna anger risknivå, till exempel i form av avvikelser från marknadsindex och den övergripande fördelningen mellan och inom tillgångsslagen. Ramarna anger också vilka aktieinnehav förvaltaren får investera i samt hur investeringsprocessen för framtagandet av aktieportföljerna ska se ut.

Utgångspunkten för den totala sammansättningen av portföljens olika tillgångsslag är de regelverk som gäller för verksamheten. Det innebär att förvaltarens uppdrag huvudsakligen är att utföra Pensionsstiftelsens strategi, och att förvaltarens möjligheter att fatta avvikande investeringsbeslut är mycket små. Utlåning av aktier är inte tillåten inom den diskretionära förvaltningen.

Aktivt ägande

Samtliga placeringar omfattas av påverkande och uteslutande placeringskriterier. Påverkande kriterier styr hur Pensionsstiftelsen tar ansvar som ägare. Utgångspunkten är alltid att påverka innehaven i en mer hållbar riktning. Om ett bolag inte möter Pensionsstiftelsens syn på hållbarhet efter påverkansdialoger kan innehavet avyttras. Genom de uteslutande kriterierna utesluts branscher som står i strid med brett förankrade värderingar hos arbetsgivarna. Det diskretionära uppdraget ger inte någon möjlighet för förvaltaren att engagera sig i investeringsobjekten. Via instruktioner till förvaltaren styrs vilka aktier som får finnas i portföljen.

Utvärdering och kontroll

Förvaltaren utvärderas regelbundet. Minst en gång per år genomförs en specifik utvärdering utifrån tolv månaders historik. Olika parametrar och områden såsom risk, avkastning och kvalitet och nivå på proaktivitet utvärderas och vägs ihop till ett totalbetyg.

Kostnaderna förenade med uppdraget bevakas löpande. Någon gräns har inte satts för omsättningshastigheten för den del som förvaltas diskretionärt. Däremot visar de kostnadskontroller Pensionsstiftelsen genomför om omsättningshastigheten i portföljen skulle förändras.

Varaktighet

Uppsägningstid för avtalet är minst 18 månader.