Småföretagarförsäkring

Vad du driver för form av verksamhet avgör vilket försäkringsskydd du behöver. Därför erbjuder vi en trygg grund - med olika tillägg som vi anpassar efter den verksamhet du jobbar inom.

Rätt företagsförsäkring utan krångel helt enkelt!
  • Automatiskt anpassad försäkring efter din verksamhet
  • Ledande skadehantering – skulle något hända er verksamhet ser vi till att ni snabbt kommer igång igen
  • Kundservice där nio av tio är nöjda eller mycket nöjda med vårt bemötande
  • Hjälp vid id-stöld ingår
Här kan du läsa mer om vad som ingår i grundförsäkringen.

Det här ingår i grundförsäkringen

Grunden ingår alltid i din småföretagarförsäkring men baserat på din verksamhet tillkommer sedan tillägg som matchar just ditt företags behov.

Försäkringen kan ge dig ersättning om du skulle bli skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Vi kan hjälpa till att utreda om du är skadeståndsskyldig och förhandla med den som kräver ersättning.

Dessutom får du hjälp med ersättningen för kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till tio miljoner kronor.

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar och orsakar ett avbrott i din verksamhet kan du få ersättning för förlorat försäljningsvärde för sålda, levererade varor eller utförda tjänster.

Det kan till exempel vara avbrott som är orsakade av brist på el, vatten, värme eller till exempel om räddningstjänsten beordrar en avspärrning. Försäkringen kan också lämna ersättning om skadan har drabbat en kund eller leverantör som du har kontrakt med.

Du kan få upp till tre miljoner kronor i ersättning för täckningsbidragsbortfall och 300 000 kronor för extrakostnader i upp till tolv månader om du inte har en längre avtalad ansvarstid.

Om sakerna som finns på kontoret eller lagret skulle skadas eller bli stulna kan de ersättas av försäkringen. Det gäller till exempel maskiner, verktyg och saker som tillhör företaget, kunder eller anställda.

Du kan välja vilket försäkringsbelopp du vill ha. Försäkringsbeloppet motsvarar den ersättningsgrad du har möjlighet att få.

Du kan välja från 100 000 kronor upp till 1 000 000 kronor i egendomsförsäkring. Du kan läsa mer om egendomsförsäkringen i våra villkor.

Du kan få krisersättning från försäkringen om du behöver behandling hos psykolog i samband med till exempel ett inbrott. Det kan till exempel vara om du blir rånad eller överfallen i samband med arbetet. Försäkringen gäller för tio behandlingstillfällen och i samband med ersättningsbar sakskada.

Försäkringen ger dig ersättning om du blir utsatt för fysiskt våld (kravet på fysiskt våld tillämpas inte vid sexualbrott). Ersättning lämnas i form av överfalls-, tandskade-, invaliditets och dödsfallsersättning.

Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till fem prisbasbelopp.

Om du reser i tjänsten behöver du vara ordentligt försäkrad och vår försäkring ger dig ett skydd i upp till 150 resdagar i hela världen.

Den gäller bland annat för förlust eller skada på bagaget, både dina personliga saker och företagets och dessutom är du skyddad om du skulle bli sjuk, överfallen eller råka ut för ett olycksfall på resan.

Dessutom ingår ett skydd om du skulle bli skadeståndsskyldig eller indragen i rättstvist i samband med resan.

Som första försäkringsbolag i Sverige kan vi erbjuda dig omfattande hjälp vid id-stöld. Om du har Småföretagarförsäkring hos oss får du dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en id-stöld.

Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar.

Ingår med din Småföretagarförsäkring hos oss:
  • Id-support dygnet runt – hjälper dig att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en id-stöld.
  • Juridisk assistans – upp till 100 000 kronor vid krav och betalningsanmärkningar.
Om du skriver in ditt organisationsnummer i det blå fältet ovan och kontrollerar att verksamhetsbeskrivningen stämmer eller välj rätt verksamhet om fler alternativ dyker upp - så anpassar vi automatiskt grundförsäkringen med rätt tillägg.

Om din verksamhetsform skulle saknas bland våra förslag – eller om du kanske har särskilda behov – så kan du ringa till oss, så ordnar vi tillsammans rätt försäkring för just ditt företag och din verksamhet.

Tillägg som kan väljas till i småföretagarförsäkringen

Om du har särskilda behov för din verksamhet - kan du själv plocka ihop de tillägg du behöver ovanpå grundförsäkringen. Här nedanför ser du vad du kan välja till. Kontakta oss på telefon så hjälper vi dig sätta ihop ditt skräddarsydda paket.

Gäller om skada inträffar på arbetsområdet som medför att du inte kan fortsätta arbeta på området under tiden skadan repareras och detta medför ett bortfall av täckningsbidrag.

Försäkringen kan ge ersättning om du råkar skada en kund eller patient vid vård eller behandling. Ersättning upp till 500 000 kronor för varje skadad person och max 3 000 000 kronor för samtliga skador som inträffar under samma försäkringsår.

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp, 465 000 kronor.

Besöksolycksfall

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Ersätter skäliga kostnader för låsbyte vid förlust av omhändertagen huvudnyckel. Ersättning upp till tio prisbasbelopp, 465 000 kronor.

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget eller mot företagets kund. Gäller även för olovligt dataintrång.

Försäkringen omfattar skadeståndskrav för sak- och personskada samt ren förmögenhetsskada som tillfogats annan person genom fel eller försummelse i samband med tekniska råd och anvisningar.

Försäkringen kan betala ersättning för skador på saker som du har hos dig för att du ska åtgärda dem eller om det är saker som du har omhändertagit. Ersättning uppgår till 50 prisbasbelopp (2 325 000 kronor) och 100 prisbasbelopp (4 650 000 kronor) per år.

Försäkringen omfattar skydd för skadeståndskrav för ren förmögenhetsskada som drabbat annan person genom att du genom fel eller försummelse i råd eller anvisningar orsakat förmögenhetsförlust.

Ersätter skada på befintlig egendom med ersättning upp till 2 000 000 kronor. Försäkringen gäller för skadad egendom som tillhör en byggherre och som är eller har varit föremål för arbeten som du utfört.

Kan väljas till med den här verksamheten
  • Byggnad – med det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor

Gäller om hjälpmedel skadas inom arbetsområdet. Exempel på hjälpmedel är maskiner, verktyg och redskap. Ersättning upp till 100 000 kronor.

Försäkringen kan ge ekonomiskt skydd om du råkar ut för skador på egendom och arbetsprestationer inom arbetsområdet. Ersättning upp till 1 000 000 kronor.

Om en myndighet stänger av dig och dina anställda från jobbet på grund av risk för smittsam sjukdom kan du få ersättning från försäkringen. Försäkringsbeloppet är tre miljoner kronor.

Med det här tillägget kan du utöka det belopp för stöldbegärlig egendom som ingår i grundförsäkringen på 0,5 prisbasbelopp, 23 250 kronor. Ersättningen är upp till fyra prisbasbelopp (186 000 kronor).

Ersätter plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av utställningsföremål. Ersättningen är upp till fyra prisbasbelopp (186 000 kronor).

Villkor för grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Villkor grundförsäkringen (2018)

Villkor för tilläggsförsäkringar

Här nedan hittar du villkor som gäller för olika moment som kan tillkomma ovanpå grundförsäkringen.

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring (2015)

Objektsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Utställningsförsäkring

Omhändertagande egendom

Nyckelförlust

Behandlingsskadeförsäkring

Ansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring

Besöksolycksfallsförsäkring

Epidemiavbrottförsäkring

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

Självrisker

I försäkringen ingår ibland en självrisk vid skadeärenden. Beroendet på ärendet kan det variera från ingen självrisk alls till en som är baserad på prisbasbeloppet*.

Anmälan gäller Självrisk
Om du hamnar i kris Ingen självrisk
Om du blir utsatt för ett överfall Ingen självrisk
Utebliven vinst och täckning för fasta kostnader Karenstid 24 timmar
När du är på tjänsteresa Ingen självrisk vid sjuk- och olycksfall i övrigt normalt 1 % av prisbasbeloppet (465 kronor) om inte annat framgår av villkoren.
Rättsliga tvistemål 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor) plus 20 % av kostnaden som överstiger 9 300 kronor.
Skydd vid tvist i skattemål 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor) plus 20 % av kostnaden som överstiger 9 300 kronor.
Omhändertagna saker Självrisken vid varje skada är tio procent av skadebeloppet, dock lägst 20 procent av prisbasbeloppet.
Om du blir skadeståndsskyldig 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor). För vissa skador gäller högre självrisker.
Sakerna på kontoret och lagret 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor). Vid egendomsskada i hemmet är självrisken 4 650 kronor, i det fall boendet också är försäkrat hos oss.
Rot - befintlig egendom på arbetsområde 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor)
Skydd för saker inom arbetsområdet 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor)
Skador på hjälpmedel 0,2 prisbasbelopp  (9 300 kronor)
*Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Beloppet följer nuvarande inflation. I år är ett prisbasbelopp 46 500 kronor.

Självrisker på tillägg

För våra tillägg är självriskerna baserade på tid eller det aktuella prisbasbeloppet*.

Anmälan gäller Självrisk
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Karenstid 30 dagar
Byggnad 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor)
Glasförsäkring 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor)
Extra utställningsförsäkring 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor)
Verktygsförsäkring 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor)
Förlust av huvudnyckel 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor)
Stöldbegärlig egendom 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor)
*Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Beloppet följer nuvarande inflation. I år är ett prisbasbelopp 46 500 kronor.

Övrig information

Kontrollera ditt inbrottsskydd

Kontrollera ditt inbrottsskydd – Skyddsklass 1

Kontrollera ditt inbrottsskydd – Skyddsklass 2

Kontrollera ditt inbrottsskydd – Skyddsklass 3

Skydda ditt företag!

I samarbete med Anticimex erbjuder vi en mängd olika produkter och smarta hjälpmedel som också passar det mindre företaget. Här hittar du allt från räddningsstegar till brandsläckare.

Till vår säkerhetsbutiken

Våra skadeförebyggare

Vi har en lång erfarenhet av olika typer av skador och våra förebyggare kan hjälpa dig om du har frågor:
Hej!

Förebygg skador på företaget – få smarta experttips och råd

Trygghetspaketet — allt du som ägare behöver

Med vårt trygghetspaket kan du känna dig lugn eftersom det innehåller allt som du som företagare behöver

Från bara 501 kronor i månaden

Samla försäkringar och förebygg skada – 10% rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?