Folksam arbetade mot klimatdelmålen 2025

I början av 2021 antog Folksamgruppens kapitalförvaltning nya klimatdelmål till 2025, ett arbete som skedde inom ramen för vårt åtagande i Net Zero Asset Owner Alliance. Målen innefattar bland annat att utsläppen från våra aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent fram till 2025 (basår 2019), samtidigt som vi ska arbeta för att våra aktieportföljers största utsläppare ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål (Science Based Targets, SBTs). Vidare antogs mål för att främja utbudet av gröna investeringar på finansmarknaden. Under 2023 tog Folksamgruppen stora kliv mot dessa delmål, vilket vi berättar mer om här nedan.

Påverkan: allt fler sätter vetenskapligt förankrade klimatmål

Folksamgruppen har delat in aktieportföljernas 86 största utsläppare i fyra olika kategorier utifrån var de idag befinner sig i klimatomställningen. Ambitionen är att föra en dialog med bolagen, och successivt få dem att röra sig upp för påverkanstrappan (nedan) under de kommande åren fram till 2025. Det slutliga målet till 2025 är att minst 50% av bolagen ska sätta SBTs. Vid utgången av 2023 var den siffran 53,5 procent, vilket motsvarar en ökning om 13,5 procentenheter jämfört med 2022 (40 procent). Detta innebär att delmålet är uppfyllt.

Utsläppsreduktion

Vid utgången av 2023 visade Folksamgruppens aktieportföljer en sammanlagd utsläppsreduktion om cirka 40 % jämfört med basåret 2019. På kort sikt varierar denna siffra både med valutakurser och börsens utveckling, på lång sikt är det emellertid faktisk utsläppsreduktion som bidrar.

För att nå delmålet 29 procent till 2025 kommer Folksamgruppen fortsätta bedriva påverkansdialoger med stora utsläppare. Avyttringar är emellertid ett verktyg vi har till vårt förfogande i de fall vi bedömer att påverkansarbetet inte är framgångsrikt nog.

Främja utbudet av hållbara investeringar på finansmarknaden

Kommuner spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle, därför är de en viktig part för att fler hållbarhetsprojekt blir verklighet. Ett av Folksamgruppens delmål till 2025 är att ha minst fem dialogmöten per år med svenska kommuner, i syfte att diskutera hållbarhetsstrategier och på sikt få fler kommuner att genomföra investeringar som är i linje med deras klimat- och hållbarhetsmål.

Under 2023 har Folksamgruppen genomfört dialoger med bland annat Järfälla, Strängnäs, Skellefteå, Umeå, Trelleborg, Helsingborg och Nacka. Dialogerna har handlat om hur klimat- och hållbarhetsmål har satts och hur arbetet är strukturerat för att nå dem. De har också handlat om hur kommuner kan verka för att värna biologisk mångfald och hur förberedd kommunen är för klimatförändringar.