Stora kliv mot klimatmålen

Folksams klimatdelmål för 2025 innefattar bland annat att utsläppen från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent, samtidigt som vi ska arbeta för att våra aktieportföljers största utsläppare ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål (Science Based Targets, SBTs). Vidare antogs mål för att främja utbudet av gröna investeringar på finansmarknaden. Under 2022 tog Folksamgruppen stora kliv mot klimatdelmålen.

Dialoger för att påverka portföljernas största utsläppare

Under hösten 2021 samt under 2022 träffade Folksamgruppen drygt 30 bolag på vår lista över aktieportföljernas 83 största utsläppare. Glädjande nog har bolagen gjort stora framsteg sedan delmålen sattes: vid senaste mätningen under 2022 hade 40 procent av bolagen antagit SBTs, vilket motsvarar en ökning om 17 procentenheter jämfört med när målen sattes i början av 2021.

- Våra påverkansdiskussioner skiljer sig beroende på vilket bolag vi pratar med, men rent generellt brukar vi diskutera vilka utmaningar och möjligheter bolagen ser med klimatomställningen – samtidigt som vi lyfter fram fördelarna med SBTs, säger Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande.

- Vi kan konstatera att det finns en bred omställningsvilja bland dessa bolag, inte bara i Sverige men också bland många av de utländska bolag som vi har pratat med. Med det sagt återstår fortfarande ett stort arbete för bolagen för att faktiskt ställa om deras verksamheter i linje med målen i Parisavtalet, säger Emilie Westholm.

Diskussioner för hållbara investeringar på finansmarknaden

Kommuner kommer att spela en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle, därför är de en viktig part för att fler hållbarhetsprojekt blir verklighet. Ett av Folksamgruppens delmål till 2025 är att ha minst fem dialogmöten per år med svenska kommuner, i syfte att diskutera hållbarhetsstrategier och på sikt få fler kommuner att genomföra investeringar som är i linje med deras klimat- och hållbarhetsmål.

Under 2022 har dialogmöten genomförts med Örebro kommun, Umeå kommun, Region Stockholm, Stockholm stad, Falkenberg, Gävle och Göteborg. Dialogerna har handlat om hur klimat- och hållbarhetsmål har satts och hur arbetet är strukturerat för att nå dem. De har också handlat om hur vi tillsammans kan bidra till ett hållbart arbetsliv och hur medarbetare inom vård, skola och omsorg ska kunna verka med god hälsa fram till pensionen.

Utsläppsreduktion

Under 2022 visade Folksamgruppens aktieportföljer en utsläppsintensitet om 5,2 CO2/Mkr, jämfört med 5,5 under 2021. På kort sikt varierar denna siffra både med valutakurser och börsens utveckling, på lång sikt är det emellertid faktisk utsläppsreduktion som bidrar.

För att nå delmålet 29 procents utsläppsreduktion för aktier, företagsobligationer och fastigheter till 2025 kommer Folksamgruppen fortsätta bedriva påverkansdialoger med stora utsläppare. Avyttringar är emellertid ett verktyg vi har till vårt förfogande i de fall vi bedömer att påverkansarbetet inte är framgångsrikt nog.