Folksam först i Sverige med miljömärkt hemförsäkring

Folksam var under 2022 först med att få hemförsäkringen märkt med Bra Miljöval. Redan 2011 fick vi våra försäkringar för villa, fritidshus och bil märkta med Bra Miljöval. Nu tog även hemförsäkringen plats i Bra Miljövalsfamiljen vilket betyder att 1,5 miljoner hem har gjort ett bra val för miljön och klimatet.

Skärpta miljökrav

För att ställa ännu högre krav på försäkringsbolagens miljöarbete har Naturskyddsföreningen skruvat åt kraven för alla försäkringar märkta med Bra Miljöval.

Märkningen visar bland annat att vi använder oss av miljöanpassade material vid reparation av skador på bilar och hus, och att vi ställer hårda krav på våra leverantörer. För att uppnå miljömärkningen krävs även att kundernas premier förvaltas och placeras på ett ansvarsfullt sätt där vi ställer hårda krav genom att arbeta med transparens, inkludering av särskilt miljömässigt hållbara investeringar och exkludering av ohållbara verksamheter.

Så uppfyller Folksam kriterierna för Bra Miljöval

Kraven för att något ska få ha märkningen utgår ifrån att Bra Miljöval-märkta produkter och tjänster ska bygga på att minska behovet av naturresurser, värna om den biologiska mångfalden och att människans hälsa inte får hotas. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas. Så här uppfyller Folksam kriterierna:

Varje år köper Folksam byggreparationer för cirka en miljard kronor och bilreparationer för över två miljarder kronor. Folksam kan därför också ställa höga miljökrav på de leverantörer som reparerar kundernas skador. Med Folksams bilförsäkring blir reparationerna miljöanpassade med hög andel av återanvänt material. Folksam ställer också hårda miljökrav på alla sina leverantörer, från byggmaterial till sortering av avfallet. Också lösöre så som till exempel mobiltelefoner återvinns och repareras genom mobilcirkeln.

För att en försäkring ska få märkningen Bra Miljöval ställs också krav på ansvarsfulla investeringar. Folksams förvaltning av försäkringskapitalet styrs av kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Folksam arbetar aktivt med att påverka de företag vi investerar i att ta ansvar för dessa frågor. Folksam Sakförsäkring investerar inte i företag som producerar tobak, kontroversiella vapen eller krigsmateriel och militära tjänster avsedda att användas i strid. Inte heller i termiskt kol, uran eller kärnkraft. Även kriterierna kring investeringar i fossil energi har skärpts.

Inom Nettonollalliansen arbetar Folksam med att påverka sina innehav att sätta konkreta mål för en årlig minskning av koldioxidutsläpp i enlighet med 1,5-gradersmålet.

Det ska finnas ett strategiskt arbete med skadeförebyggande åtgärder där produkter eller tjänster erbjuds för att undvika och minska skador. Folksam har arbetat skadeförebyggande under lång tid som en del av sitt hållbarhetsarbete. En skada som kan undvikas är det bästa för människa och miljö. Folksam varnar till exempel sina kunder vid väderomslag och på sin hemsida kan kunder hitta tips om hur de kan till exempel kan klimatanpassa sina boenden.

I vår hållbarhetsredovisning redovisar vi hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna. Redovisningen omfattar även information kring hur vi arbetar med klimatrelaterade risker i enlighet med rekommendationerna i Task Force for Climate Related Financial Disclosures, TCFD.