Finansiellt starkt 2021 skapar trygghet för Folksams kunder

Rysslands invasion av Ukraina är den allvarligaste geopolitiska händelsen i Europa sedan andra världskriget. Det är ett grovt folkrättsbrott mot en europeisk demokrati som riskerar att få långtgående konsekvenser och innebära ett stort mänskligt lidande. Vi bevakar detta noga, bland annat hur detta påverkar finansmarknaden. Folksam har en mycket stark finansiell ställning och vi kan stå emot avsevärd turbulens.

Under pandemins andra år har Folksams kunder visat att de är fortsatt nöjda med oss, vilket är vårt främsta fokus. Samtidigt kan vi presentera den starkaste finansiella ställningen i Folksams moderna historia. Glädjande är också att våra medarbetare gett Folksam det högsta resultatet i medarbetarundersökningen sedan starten 2009.

Folksams långsiktighet och starka finansiella nyckeltal ger goda möjligheter att bidra till klimatomställningen som kapitalägare. Vi har, sedan i många år, investerat i obligationer som stödjer hållbar omställning och som ägare engagerar vi oss i de hållbarhetsutmaningar som företagen vi investerar i ställs inför, snarare än att sälja våra aktier. Ett exempel på detta är att Folksam under 2021 utökat ägandet i SSAB för att vara med och ta ansvar för bolagets viktiga omställning till fossilfri stålproduktion. Under året har Folksam och KPA Pension också antagit nya delmål för att minska utsläppen i placeringsportföljerna till 2025, vilket är den första anhalten mot slutmålet med nettonollutsläpp senast 2050.

Folksamgruppens premier överstiger 61 miljarder kronor för helåret och premietillväxten var 12 procent, vilket motsvarar drygt 6,7 miljarder kronor. Premieökningen var störst i Folksam Liv med nästan 50 procent jämfört med föregående år. Det syns inte minst i sparandet i kapitalförsäkringar som tack vare konkurrenskraftig återbäringsränta, i kombination med ökad produktivitet inom Folksams rådgivarkår och bra samarbete med partner och förmedlare, har ökat kraftigt under året. Det betyder att nya och befintliga kunder har kunnat få bra avkastning på sitt sparande i en trygg traditionell försäkring samtidigt som deras kapital bidragit till en mer hållbar värld!

Det förvaltade kapitalet växte med 72 miljarder kronor under året, motsvarande 15 procent, till 556 miljarder kronor. Därtill kommer fondförsäkringstillgångarna som har vuxit med 25 procent till 243 miljarder kronor.

Folksam Livs solvensgrad uppgick till 194 procent och Folksam Saks konsolideringsgrad uppgick till 203 procent. Det är främst den starka utvecklingen på aktiemarknaden i kombination med högre räntor som bidragit till att stärka balansräkningarna.

Folksams finansiella styrka nådde rekordnivåer 2021. Vi har levererat trygghet för våra kunder och samtidigt säkerställt konkurrenskraftig avkastning på deras kapital.

Ett nytt år – Folksams riktning framåt lägger fokus på

  • En sammanhållen kundupplevelse
  • Lönsam tillväxt
  • Effektivitet i vardagen
För att ytterligare kraftsamla kring riktningen framåt har vi inlett året med en delvis ny organisation. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga ledamöter i Koncernledningen leda Folksams nya organisation under 2022. Tack vare de senaste årens fokus på effektiviseringar och låga driftskostnader finns det nu utrymme att framtidssäkra Folksam och skapa ännu mer värde för våra kunder.

Jag vill tacka alla kunder och medarbetare för ett starkt år.

Ylva Wessén
Vd och koncernchef