God avkastning till våra kunder under ett utmanande år

Det har varit ett utmanande år och vi är många som känner oss oroliga över utvecklingen i omvärlden. Hushållens ekonomi har varit sämre än på länge och klimatrelaterade skador har tyvärr blivit allt vanligare. I somras slog ovädret Hans till och över 1 500 av våra kunder drabbades av bland annat översvämmade källare och läckande tak. Inte nog med det, 150 av våra kunder hamnade i något de aldrig hade kunnat föreställa sig – sprängdåd kopplade till gängkriminalitet. Mitt i den här oroliga tiden har vi på Folksam stått starka och funnits här för våra kunder när de behövt oss som mest – och det kommer vi fortsätta med.

Även på de finansiella marknaderna har året varit oroligt. Hög inflation, stor geopolitisk oro och snabbt stigande räntor har skapat volatilitet. Trots detta har aktiemarknaden i flera regioner varit gynnsam, pådrivet av fallande inflationstakt och motståndskraftig tillväxt. Vi har vi en försiktigt positiv marknadssyn på 2024 då räntorna bör sänkas i takt med att inflationen fortsätter att mattas av.

Att arbeta på Folksam är att göra skillnad

Under året fortsatte vi även att utveckla vårt hållbarhetsarbete. I december investerade Folksamgruppen i en infrastrukturfond, Copenhagen Infrastructure V, som fokuserar på att utveckla storskalig infrastruktur inom förnybar energi och är mörkgrön enligt EU:s klassificeringssystem. Ett annat exempel är vår investering i Världsbankens första trafiksäkerhetsobligation som kommer att bidra till att öka kunskapen kring trafiksäkerhet i utvecklingsländer.

Därtill har vi under året löpande arbetat med de företag som vi har investerat i för att påverka dem att bli mer hållbara. Detta har vi bland annat gjort genom dialog och uppföljning av deras ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Det finns fler exempel att läsa om i rapporten.

Finansiellt starka för våra kunder

Folksam har förvaltat våra kunders kapital och skapat en god avkastning. Under året har kunderna fått en god och konkurrenskraftig kapitalavkastning i Folksam Liv moderföretag med 8,2 procent, i Folksam Tjänstepension med 8,1 procent och i KPA Tjänstepensionsförsäkring med 7,6 procent. Det totala förvaltade kapitalet, inklusive fondförsäkringstillgångar, uppgick till 823 miljarder kronor, en uppgång med 12 procent jämfört med föregående år.

I ett av Folksams större innehav inom fastighetssektorn, Heimstaden Bostad AB, har avkastningen påverkats negativt. Värdet av innehavet har sjunkit med 25 procent, motsvarande 6 487 miljoner kronor under 2023. Värdenedgången beror dels på att de underliggande fastigheterna i Heimstaden Bostad AB har minskat i värde, dels på att en justering har gjorts på substansvärdet med 15 procent vid årsskiftet. Den sammanlagda värdeförändringen på aktierna i Heimstaden Bostad AB innebär att Folksamgruppens investering understeg anskaffningsvärdet med 7,5 procent vid årets utgång.

Vår väg mot branschens nöjdaste kunder

En sammanhållen kundupplevelse, en lönsam tillväxt och en effektiv vardag är viktiga grundstenar i vår riktning mot branschens nöjdaste kunder – och vi har tagit flera viktiga steg under året. Fusionen av tjänstepensionsföretag inom KPA är ett exempel. Folksam har också fått förnyat förtroende inom ITP. Ett antal samarbeten har inletts eller förstärkts som exempelvis med Vision, Saco och Svenska Ridsportförbundet. Tillsammans med LO har vi kunnat lansera en förbättrad sjuk- och efterlevandeförsäkring och en ny barnförsäkring till samtliga förbund.

Detta har bidragit till att Folksamgruppens totala premievolym växte med 13 procent jämfört med föregående år och uppgick till 72 miljarder kronor.

Fokus 2024

I år fortsätter Folksamgruppen att fokusera på ett antal större affärs- och infrastrukturförflyttningar som ska bidra både till långsiktig effektivisering och möjliggöra ökad digitalisering och kundnytta. Att stärka lönsamheten och få ner våra skadekostnader är ett annat fokus under 2024.

Vi förändrar vår rapportering av hållbarhetsarbetet med anledning av EU-regleringen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och kommer framöver att rapportera utfallen för Folksamgruppen i årsredovisningarna i enlighet med lagstiftningen. Oavsett vilken riktning vår omvärld tar under 2024 står vi stadigt i Folksamgruppens vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Att arbeta på Folksam är att göra skillnad.

Ylva Wessén, vd och koncernchef