Med starka finansiella nyckeltal kan vi bidra till omställningen

Folksam gick in i året 2022 med den starkaste finansiella ställningen i Folksams moderna historia. Denna styrka ger oss möjlighet att vara en långsiktig ägare i våra placeringar och därmed hjälpa till att ställa om till en mer hållbar värld. Under 2022 var prövningarna i omvärlden många. Både pandemin och kriget i Ukraina har medfört ett ofattbart lidande för många och har påverkat oss alla. Energipriser, inflationen och räntorna steg samtidigt som en ny flyktingkris uppstod.

Att Folksam är ömsesidigt är en styrka i tider av prövningar. Affärsmodellen innebär att överskottet går tillbaka till våra kunder och tillåter en flexibilitet över tid. Vi är särskilt måna om att ge våra kunder, som också är våra ägare, konkret nytta och är stolta över att kunna erbjuda dem en attraktiv återbäringsränta i Folksam Liv och en rekordhög återbäring i Folksam Sak.
Att Folksam är ömsesidigt är en styrka i tider av prövningar

Liv- och Sakaffären

Premietillväxten fortsätter att vara stabil inom både Liv och Sak. Den totala premievolymen uppgick till 64 miljarder kronor, en ökning med 4 procent jämfört med helåret 2021. I Folksam Liv-gruppen uppgick premietillväxten till 5 procent jämfört med föregående år, varav merparten av premietillväxten ägde rum under första halvåret. Folksam Saks premier växte marginellt med 1 procent.

Folksam Livs driftskostnader tyngs av utvecklingskostnaderna relaterade till tjänstepensionsregleringen. Solvensgraden i Folksam Liv är fortsatt stark och uppgick till 185 procent, främst tack vare högre långa räntor.

Inom Folksam Sak ökar skadekostnadsprocenten jämfört med föregående år, främst på grund av den höga inflationen. Totalkostnadsprocenten uppgick till 99,9 procent, drygt 12 procentenheter högre än föregående år, huvudsakligen som en följd av ökad skadekostnadsprocent. Konsolideringsgraden i Folksam Sak uppgick till 187 procent.
Vi vill bidra till att världens utveckling går åt rätt håll, utan att ge avkall på god avkastning

Förvaltat kapital och hållbarhet

Det förvaltade kapitalet minskade till 527 miljarder kronor, till följd av den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna. Sedan november har det dock skett en betydande återhämtning på börserna.

Folksams långsiktighet och starka finansiella nyckeltal ger oss goda möjligheter att bidra till klimatomställningen som kapitalägare. Vi har, sedan många år, investerat i obligationer som stödjer hållbar omställning och som ägare engagerar vi oss i de hållbarhetsutmaningar som företagen vi investerar i ställs inför, snarare än att sälja våra aktier.

I en osäker värld är stabila och hållbara investeringar allt viktigare. Våra kunders pengar investeras med hållbarhet i fokus för framtidens bästa. Vi vill bidra till att världens utveckling går åt rätt håll, utan att ge avkall på god avkastning. Under året investerade vi exempelvis ytterligare 850 miljoner kronor i Northvolt för att skynda på omställningen mot en mer hållbar bilindustri. Dessutom investerade vi i den första obligationen någonsin utgiven av FN-organet International Fund for Agricultural Development (IFAD). Pengarna förväntas bidra till att minska matbristen och öka tillväxten i världens fattigare länder. 

Glädjande var också att vi under året blev först i Sverige med miljömärkt hemförsäkring. Att kunna erbjuda en hemförsäkring som lever upp till en av världens tuffaste miljömärkningar är helt i linje med våra hållbarhetsambitioner.

Vi har under de senaste tre åren följt våra CO2-utsläpp från vår egen verksamhet, våra fastigheter och vår noterade del av aktieportföljen. Resultaten har varit mycket positiva och uppvisar en utveckling i linje med de mål vi satt upp inom ramen för Net Zero Asset Owner Alliance.

Inom Folksamgruppen har vi sedan 2018 redovisat vårt klimatarbete enligt riktlinjerna i Task Force for Climate Related Financial Disclosures, TCFD. För att ge er läsare en bättre samlad bild av vårt hållbarhetsarbete kommer vi från och med nu att integrera klimatrapporten i vår års-och hållbarhetsrapport. Läs gärna mer om hur vi hanterar klimatrisker i Folksamgruppens års- och hållbarhetsrapport.
Året 2022 krävde mycket av oss alla och jag vill tacka alla kunder och medarbetare för ett fint samarbete

Kunderna först

Året 2022 krävde mycket av oss alla och jag vill tacka alla kunder och medarbetare för ett fint samarbete. Vi är nu i början av ett nytt år där jag kan lova att Folksam fortsatt kommer att sätta kunderna främst. Vi ska skapa verklig nytta för våra kunder och sträva efter att de kan känna sig trygga i en hållbar värld.

Ylva Wessén
Vd och koncernchef