ST

Diagnosförsäkring

I olika skeden i livet kan du behöva kompensera dig för kostnader som kan uppstå vid oväntade händelser. En diagnosförsäkring ger dig snabb ekonomisk hjälp om du skulle få en allvarlig sjukdom som till exempel cancer.

Försäkringen kan tecknas av medlem och medförsäkrad och gäller till utgången av kalenderåret då medlem eller medförsäkrad fyller 67 år.

Ersättning vid vissa diagnoser

Ersättning lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. 

Ersättningen är densamma som det försäkringsbelopp du väljer för försäkringen. Av försäkringsbeskedet framgår försäkringsskyddets omfattning samt försäkringsbeloppets storlek.

Försäkringen omfattar följande diagnoser:

Diagnos Beskrivning
Cancer C00 – C97, D05 En malign (elakartad) tumör karaktäriserad som okontrollerad celltillväxt samt infiltration av omkringliggande vävnad. Även leukemi omfattas. Patienten ska vara registrerad i det svenska cancerregistret. Följande tillstånd omfattas inte av försäkringsskyddet:

• förstadium till cancer (icke invasiv cancer in situ), dock gäller diagnosförsäkringen för cancer in situ i bröst.
• all hudcancer om den inte klassats som malignt (elakartad) melanom med en tjocklek på mer än 0,5 mm

Villkor Personförsäkringar 2019 37 Diagnosförsäkring
Hjärtinfarkt I21 Inadekvat blodtillförsel till hjärtats kranskärl som medför lokal vävnadsdöd. Ett elektrokardiogram (EKG) och etablerade samt vedertagna laboratorieprover ska visa tydliga förändringar av pågående eller nyligen genomgången hjärtinfarkt. Patienten ska ha varit inlagd på sjukhus.
Stroke I60 – I64 Cereborvasculär (blodpropp eller blödning) incident. Benämningen cerebrovasculär incident omfattar tromboser, embolier och blodkärlsbristningar i hjärnan. Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) och Reversibel Ischemisk Neurologisk Deficit (RIND) omfattas inte av försäkringen
Motorneurosjukdom G12.2 Progredierande (fortskridande) förlamning som följd av sjukdom i motoriska neuron – exempelvis amyotrofisk lateralskleros (ALS). Entydig diagnos ställd av specialistläkare i neurologi krävs.
Multipel skleros (MS) G35 Entydig diagnos av specialistläkare i neurologi och bekräftad av undersökningsmetoder aktuella vid tidpunkten för anspråket.
Parkinsons sjukdom G20 Parkinsons sjukdom enligt en entydig diagnos ställd av specialistläkare i neurologi. Endast idiopatisk (orsaken till sjukdomen är okänd) Parkinsons sjukdom omfattas. Diagnosen ska vara fastställd med för tiden gällande diagnostiska kriteria. Det måste finnas en permanent påverkan av den motoriska funktionen, typisk för Parkinsons sjukdom. Övriga former av Parkinsons sjukdom omfattas inte av försäkringen.
Kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit) Påverkan på hjärnan, hjärnhinnor eller nerver efter infektion av bakterier, virus eller andra mikroorganismer. Diagnosen ska vara ställd genom påvisande av mikroorganismer i blod eller spinalvätska. Spinalvätskan ska innehålla tydliga tecken på inflammatorisk reaktion. Men som kvarstår efter sex månader räknat från datum då diagnos ställts anses utgöra kvarstående men.
Neuroborrelios till följd av fästingbett Diagnosen ska vara ställd efter att man påvisat borreliaspecifika antikroppar i ryggmärgsvätska och i blodet.
Kvarstående men av TBE A84 Kvarstående men som objektivt kan påvisas efter TBE (fästingburen hjärninflammation). Diagnosen ska vara ställd efter att man påvisat TBE-specifika antikroppar i ryggmärgsvätska och i blodet. Men som kvarstår efter sex månader räknat från datum då diagnos ställts anses utgöra kvarstående men.
Operation av hjärtats kranskärl Minst ett av hjärtats kranskärl ska på grund av förträngning eller obstruktion (hinder) bytas mot en ny artär eller ven för hjärtmuskelns blodförsörjning (by-pass grafting).
Operation av förträngning eller aneurysm i aorta Kirurgiskt ersättande av aorta eller ett segment (del) av aorta. 38 Villkor Personförsäkringar 2019 Diagnosförsäkring.
Operation av hjärtklaff Operation av en eller flera hjärtklaffar genom öppen hjärtkirurgi.
Upphörande av njurfunktion Dag då dialys inleds. Slutstadiet av båda njurarnas funktion som bedöms som kronisk och där insättandet av peritoneal eller hemodialys insätts eller där njurtransplantation är medicinskt nödvändig.
Organtransplantation Dag för transplantation av hjärta, lever, lungor, bukspottkörtel, njure eller benmärg. Organdonator omfattas inte av försäkringen. Patienten ska ha varit inlagd på sjukhus.
HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling eller i samband med normal yrkesutövning B20 – B23 Smittan ska ha uppkommit vid blodtransfusion, vid behandling på sjukvårdsinrättning eller vid en händelse som inträffat under normal yrkesutövning. Följande villkor ska vara uppfyllda: A. HIV-smittan ådragits under försäkringstiden. B. Den händelse från vilken HIV-smittan erhållits rapporteras, undersöks och dokumenteras enligt normalt förfarande eller enligt normala rutiner för den försäkrades yrkesområde. C. Sjukvårdsinrättningen där blodtransfusionen eller behandlingen genomförts eller arbetsplatsen där yrkesutövningen skett påtar sig ansvaret. D. Incidenten som orsakade smittan har skett i Sverige. Alla andra sätt att ådra sig HIV/AIDS omfattas inte av försäkringen.
Dövhet Datum då fullständig, bestående, bilateral (dubbelsidig) sensorineural hörselnedsättning som leder till total hörselförlust på båda öronen fastställts.
Förlust av hand, arm, fot eller ben Datum för förlust av hand, arm, fot eller ben.
Blindhet - H54.0 Datum då fullständig och bestående förlust av synen på båda ögonen fastställts.
Förlorad talförmåga Total och bestående förlust av talförmågan till följd av en fysisk skada på stämbanden som bekräftats av en specialist.
Förlamning Fullständig Bestående förlust av bruket av en arm eller båda armarna, eller ett ben eller båda benen på grund av förlamning

Så mycket kostar det

Här listar vi priserna för försäkring för såväl dig som medlem som medförsäkrad.

Belopp/mån 18–35 år 36–45 år 46–55 år 56–67 år
47 600 kr
(1 pbb*)
3 kr/mån 5 kr/mån 12 kr/mån 19 kr/mån
119 000 kr
(2,5 pbb*)
7 kr/mån 12 kr/mån 30 kr/mån 47 kr/mån
* Prisbasbeloppet (pbb) fastställs årligen av regeringen. År 2022 är 1 pbb 48 300 kronor.

Må bra-rådgivning

  • Via vår samarbetspartner Falck Healthcare kan du få tillgång till tre samtal per försäkringsår med en ekonom, jurist, socionom, psykolog eller hälsocoach.

    Du bokar tid hos Falck Healthcare:
    Tel: 08-20 26 24 (måndag-fredag 8-17) 
    Mejl: personalvard@falckhealthcare.se
Diagnosen ska vara fastställd senast det kalenderår du fyller 67 år. Du har rätt till ersättning tidigast 30 dagar efter det att diagnosen har fastställts. När du varit sjuk måste försäkringen ha varit gällande i minst 90 dagar i en följd innan diagnosen fastställdes. Du kan få ersättning för högst tre diagnoser.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Villkor

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor

Om du som medlem haft medlemsförsäkringen i minst sex månader har du rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du går ur ST. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från att den tidigare försäkringen upphörde och den tecknas utan hälsoprövning. Se mer info i försäkringsvillkoret.