Med en livförsäkring ger du dina anhöriga en ekonomisk trygghet om det skulle hända dig något. Den kan till exempel ge familjen möjlighet att bo kvar i hemmet om du skulle avlida.

Livförsäkring

Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp i form av dödsfallskapital till förmånstagaren. Du kan även medförsäkra din make, registrerade partner eller sambo. Försäkringen gäller till utgången av det kalenderår den försäkrade fyller 67 år.

Barngrupplivförsäkring

I livförsäkringen ingår barngrupplivförsäkring. Försäkringen gäller för ditt arvsberättigade barn. Den kan också gälla för arvsberättigat barn till din make, registrerade partner eller sambo, om barnet är folkbokfört på din adress. Om ditt barn avlider utbetalar vi  50 000 kronor som begravningshjälp. Försäkringen gäller till och med det kalenderår barnet fyller 18 år.

Kristerapi

Om en nära anhörig till dig drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av att du avlider, kan han eller hon få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog.

Må bra-rådgivning

 • Via vår samarbetspartner Falck Healthcare kan du få tillgång till tre samtal per försäkringsår med en ekonom, jurist, socionom, psykolog eller hälsocoach.

  Du bokar tid hos Falck Healthcare:
  Tel: 08-20 26 24 (måndag-fredag 8-17) 
  Mejl: personalvard@falckhealthcare.se

Villkor och viktigt att tänka på

Här kan du ladda ner  försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor

Begränsningar

Det finns vissa situationer när livförsäkringen är begränsad eller inte gäller alls.

Viktigt att tänka på – Begränsningar

 • Ålder/hälsa – ditt försäkringsbelopp och ersättningen kan bli lägre i högre ålder eller reducerat av hälsoskäl.
 • Flerbarnsfödsel – om fler än två barn dör inom fyra veckor från förlossningen betalar vi som högst ut två engångsbelopp per barngrupplivförsäkring.
 • Självmord – Om orsaken till dödsfallet är självmord och det har gått kortare tid än ett år sedan försäkringen trädde i kraft gäller försäkringen bara om vi kan anta att den tecknades utan tanke på självmord.
 • Annat – Grov vårdslöshet, vistelse utomlands, kriminell verksamhet, terrorverksamhet, krig eller atomkärnreaktion kan begränsa rätten till ersättning.
 • Karenstid – Du behöver inte fylla i en hälsodeklaration för att teckna försäkringen. Under de första tolv månaderna från att du tecknat försäkringen finns en begränsning som innebär att du inte kan få ersättning för sjukdom eller kroppsskada som du sökt vård för innan försäkringen börjar gälla.
När du tecknar en livförsäkring har du ett generellt förmånstagarförordnande. I första hand utbetalas försäkringsbeloppet till din make, sambo eller registrerade partner och i andra hand till dina arvingar.

Du kan själv ändra vem livförsäkringen ska utbetalas till genom ett särskilt förmånstagarförordnande. Här nedan kan du ladda ner en blankett för att göra en ändring.

Förmånstagarförordnande

Skicka in blanketten till

 • Folksam
  LIV1070
  Box 90346
  120 25 Stockholm
Om du som medlem haft medlemsförsäkringen i minst sex månader har du rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du går ur ST. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från att den tidigare försäkringen upphörde och den tecknas utan hälsoprövning. Se mer info i försäkringsvillkoret.