ST

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring hos Folksam
I olika åldrar och familjesituationer behöver du kunna kompensera dig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad du drabbas av.

Därför är det bra att skaffa sig den trygghet som sjukförsäkringen kan erbjuda. Försäkringen kan tecknas av medlem och medförsäkrad och den gäller till utgången av det kalenderår den försäkrade fyller 67 år.

Med en sjukförsäkring kan du minska ditt inkomstbortfall. Ersättningen från din sjukförsäkring sammanräknad med övrig ersättning när du är sjuk, till exempel sjukpenning, får uppgå till cirka 90% av din inkomst.

Behöver jag en sjukförsäkring?

Den allmänna sjukförsäkringen ger dig 80% av lönen upp till 525 000 kronor (10 prisbasbelopp) när du blir sjuk. Om du är sjuk så länge att du får sjuk- eller aktivitetsersättning får du bara cirka 65% av din normala lön. I sjukförsäkringen ingår även ett försäkringsskydd som kan ge ett ekonomiskt stöd när du är i behov av förebyggande vård samt vid vård av nära anhörig eller vid vård av allvarligt sjukt barn.

Här kan du läsa om vad som ingår i försäkringen. Mer information finns att läsa i försäkringsvillkoren.

Du kan få ersättning vid förebyggande vård om du har uppfyllt kvalifikationsreglerna och därefter under försäkringstiden

  • får en behandlingsplan utfärdad av en legitimerad läkare (se definitionen av behandlingsplan i försäkringsvillkoren)
  • fullföljer behandlingsplanen enligt läkarens ordination
  • har fått förebyggande sjukpenning utbetalt från Försäkringskassan.

Vi lämnar ersättning för förebyggande vård som ett engångsbelopp. Ersättningens storlek beror på behandlingsplanens omfattning:

1-5 behandlingstillfällen 1 000 kr i försäkringsbelopp
6-10 behandlingstillfällen 2 000 kr i försäkringsbelopp
Fler än tio behandlingstillfällen 3 000 kr i försäkringsbelopp.

Du kan få månadsersättning om du – efter att ha uppfyllt villkoren för sjukförsäkring – har varit arbetsoförmögen till minst 25 procent i en sammanhängande period (karenstid) och därefter är fortsatt arbetsoförmögen till minst 25 procent.

Karenstiden är för myndighetsanställda 365 dagar och för bolagsanställda 90 dagar. Ersättningens storlek påverkas av graden av arbetsoförmåga.

Du kan få utbetalning i högst 1 260 dagar.

Du omfattas av momentet Vård av nära anhörig om försäkringen har varit i kraft i en sammanhängande period på minst 90 kalenderdagar och du under denna tid inte har varit berättigad till närståendepenning från Försäkringskassan.

Ersättning betalas ut om du efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av Vård av nära anhörig har fått närståendepenning till minst en fjärdedel från Försäkringskassan. Ersättning lämnas för högst 70 kalenderdagar. Utbetalning sker månadsvis med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag som du har fått närståendepenning. Ersättningens storlek påverkas av graden av närståendepenningen.

Du omfattas av momentet Vård av allvarligt sjukt barn om försäkringen har varit i kraft i en sammanhängande period på minst 90 kalenderdagar och du under denna tid inte har varit berättigad till tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan.

Ersättning betalas ut om du efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av Vård av allvarligt sjukt barn har fått tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn till minst en fjärdedel från Försäkringskassan. Ersättning lämnas för högst 365 kalenderdagar. utbetalning sker månadsvis med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag som du har fått tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn. Ersättningens storlek påverkas av graden av tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Må bra-rådgivning

Via vår samarbetspartner Falck Healthcare kan du få tillgång till tre samtal per försäkringsår med en ekonom, jurist, socionom, psykolog eller hälsocoach.

Du bokar tid hos Falck Healthcare:
Tel: 08-20 26 24 (måndag-fredag 8-17) 
Mejl: personalvard@falckhealthcare.se

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Du omfattas av sjukförsäkring om du har varit fullt arbetsför i 90 dagar i följd någon gång innan du blir arbetsoförmögen. Du kan inte tillgodoräkna dig tid som du har varit fullt arbetsför och som infallit mer än 90 dagar innan anslutningstillfället. Du kan också omfattas av sjukförsäkring om du har varit fullt arbetsför minst 90 kalenderdagar i följd någon gång efter anslutningen. Utbetalning sker längst till och med det kalenderår du fyller 67 år.

Särskild begränsning i försäkringens giltighet

För att få rätt till ersättning för försäkringsfall som är en följd av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada som har visat sig eller inträffat före försäkringens ikraftträdande eller utökning av försäkringen, gäller att försäkringsfallet har inträffat tidigast efter det att försäkringen eller utökningen av försäkringen har varit i kraft i minst tolv månader.

För följder av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada – både direkta och indirekta– gäller tidsgränsen, tolv månader, grundsjukdomen eller symtom på denna. Sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada anses ha visat sig vid den tidpunkt första sjukvårdskontakten togs med anledning av symtomen för sjukdomen, den sjukliga förändringen eller kroppsskadan. Begränsningen tillämpas inte om du har anslutit dig till försäkringen i samband med inträdet i den försäkringsberättigade gruppen eller i samband med annat starterbjudande.

Begränsningen tillämpas inte heller om försäkringen har tecknats med särskild hälsoprövning.

Särskilda regler för sjukdomar som debuterar inom de två första åren

För nedanstående sjukdomar gäller att försäkringen ska ha varit gällande under minst två år innan sjukdomen blev aktuell för att rätt till ersättning ska föreligga.

Blir någon av nedanstående sjukdomar aktuell inom två år från försäkringens begynnelsedag gäller inte försäkringen för dessa sjukdomar:
  • psykiska sjukdomar eller besvär (exempelvis depression, stressrelaterade besvär)
  • trötthetssyndrom
  • elöverkänslighet
  • kroniska smärttillstånd, myalgier och fibromyalgi.

Villkor

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor

Om du som medlem haft medlemsförsäkringen i minst sex månader har du rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du går ur ST. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från att den tidigare försäkringen upphörde och den tecknas utan hälsoprövning. Se mer info i försäkringsvillkoret.