Vision

Företagsförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Småföretagarförsäkring hos Folksam
Som företagare har du ett större ekonomiskt ansvar än som anställd. Ibland går saker och ting inte riktigt som man tänkt sig, men det behöver inte bli obehagliga överraskningar bara man är förutseende.

Tillsammans med Vision har vi tagit fram en försäkring till dig som är företagare som gäller i hela Norden där inget annat anges.
Med en bra försäkring kan du känna dig lugn om något oförutsett skulle inträffa. Här kan du se kortfattat vad som ingår:
  • Egendomsförsäkringen
  • Avbrotts- & extrakostnadsförsäkring
  • Krisförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring

Nio av tio är nöjda eller mycket nöjda med vår kundservice

Du får en riktigt bra kundservice till ditt förfogande som kund hos oss. Nio av tio kunder som hör av sig till Folksam är nöjda eller mycket nöjda med hjälpen och bemötandet de får.

Om en skada skulle vara akut och utanför kontorstid så har har vår jourservice Folksam Jour öppet dygnet runt – året om.

Välkommen att höra av dig till oss på kundservice!
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen, beroende på om du väljer Mellan eller Stor. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Om du inte avtalat annat gäller försäkringen för brand, vatten, inbrottsskador och skadegörelse. Om du försäkrar byggnad omfattar försäkringen även skada på fastighetsinventarier och markanläggning/markinventarier till ett begränsat belopp.

Vid försäkring av maskiner, inventarier eller varor ingår också skada på hyrd lokal och egen bekostad fast inredning i hyrd lokal, ritningar arkivalier och datainformation, licensavgift för nyttjanderätt till standardprogram, pengar och värdehandlingar samt kunders och arbetstagares egendom, till begränsade belopp.

Grundsjälvrisken är 20 procent av prisbasbeloppet, om inte annat avtalats. För vissa skadehändelser gäller en högre självrisk.

Försäkringen gäller för avbrott i verksamheten, som uppstår på grund av egendomsskada på försäkringsstället eller hos kund eller leverantör som du har kontrakt med.

Försäkringen gäller även för avbrott till följd av oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme till den försäkrade verksamheten.

Ersättning lämnas för förlust av täckningsbidrag (fasta kostnader och vinst) under högst tolv månader, om du inte avtalat längre ansvarstid. Försäkringen gäller normalt utan försäkringsbelopp. Ersättningen är då begränsad till tre gånger årslönekostnaden i företaget, dock aldrig med högre belopp än 80 procent av årsomsättningen. Har ingen årslönekostnad eller omsättning angetts är ersättningen begränsad till 13 440 000 kronor (300 prisbasbelopp).

Ingen ersättning lämnas för karenstiden, som är 24 timmar, och som räknas från den tidpunkt då skadehändelsen inträffat.

Ersätter förbundets advokat-och rättegångskostnader vid tvist. Vissa tvister är undantagna, se villkoren.

Självrisk: 20 procent av prisbasbeloppet plus 20 procent av kostnaden som överstiger 20 procent av prisbasbeloppet Försäkringsbeloppp: högst fem prisbasbelopp

Försäkringen gäller för skada som inträffar under resa i tjänsten och omfattar skada på eller förlust av personlig, och av företaget ägd, egendom. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt akut sjuk-och olycksfallsförsäkring ingår också.

Ersätter kostnader för behandling hos psykolog om du råkar i kris efter att ha drabbats av rån eller överfall i samband med arbetet.