Idrottsförsäkringar

Svenska Ridsportförbundet

Du som är medlem i en förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring hos oss. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Vi försäkrar idag nio av tio idrottare i Sverige och är ett försäkringsbolag med lång erfarenhet och engagemang inom idrotten..

Viktig och samlad information om försäkringen

Om du vill utöka skyddet, så att du också är försäkrad under fritiden, rekommenderar vi att du kompletterar med vår olycksfalls- eller barnförsäkring.

Idrottsförsäkring genom ditt förbund

Det här ingår i din idrottsförsäkring – mer information hittar du under fliken ”Villkor”.

Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan.

Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Ersättning lämnas vid olycksfallsskada för resekostnader som uppkommer inom fem år från det att olycksfallsskadan inträffade. Kostnaderna ska styrkas med originalkvitto. Billigast möjliga färdsätt med hänsyn till hälsotillståndet ska användas.

Kostnaderna ska vara prövade och godkända av Folksam innan resan påbörjas.

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Om den försäkrade blir inskriven på sjukhus lämnas ersättning med 100 kr för varje dag av vistelsen, högsta ersättning som lämnas per skada är 36 500 kr.

Ersättning lämnas för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommer inom fem år från skadedagen.

Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan behandling påbörjas.

Ersättning kan lämnas för idrottskläder, säkerhetsväst och ridsko/ridstövel som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård och som är journalfört på sjukhus/vårdinrättning.

Ersättningen du kan få för varje skada är 22 500 kronor.

Om skadan krävt behandling av sjukvårdpersonal kan du få ersättning för skadade idrottskläder, säkerhetsväst, ridsko/ridstövel och glasögon som du haft på dig vid skadetillfället. Ersättningen du kan få för varje skada är 22 500 kronor.

Vid olycksfall kan ersättning lämnas för hjälm som skadats eller som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård till följd av skadan. Ersättning lämnas utan åldersavdrag och högsta ersättning som kan lämnas är 2 500 kronor.

Vi lämnar ersättning om du efter en olycksfallsskada har fått en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet).

Vid invaliditetsgrader 1–74 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent.

Vid invaliditetsgrader 75 procent eller högre lämnas ersättning med dubbelt försäkringsbelopp.

Ersättning kan lämnas om olycksfallsskadan leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften och minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsade) enligt lagen om allmän försäkring beviljas.

Ersättning lämnas enligt Folksams "Tabell för beräkning av ärr".

Ersättningstabell ärrersättning

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk.

Du kan också få kristerapi efter överfall, hot och rån som är polisanmälda, våldtäkt och sexuellt utnyttjande samt efter närvaro vid annan persons dödsfall.

Försäkringen gäller även om du skadats av någon annan som omfattas av försäkringen, men inte om du utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som är straffbelagd enligt svensk lag.

Även en bra idrottsförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du har. Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i vår tilläggsförsäkring.

Olyckor kan drabba alla och förutom lidandet kan det dessutom bli svårt att få pengarna att räcka. Vi rekommenderar att du kompletterar medlemsförsäkringen med en individuell olycksfallsfalls- eller barnförsäkring.

När gäller försäkringen?

Vår Olycksfallsförsäkring och vår Barnförsäkring gäller dygnet runt och året om så att du kan känna dig trygg vid skador som inte sker i samband med idrottsutövning eller under skoltid. Barnförsäkringen gäller vid både sjukdom och olycksfall.

Vår olycksfallsförsäkring (för vuxna)

Vår barnförsäkring

Om din förening ska resa utomlands kan det vara bra att ha ett skydd om någon skulle bli akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall – och kostnaderna det kan medföra.

Försäkring för deltagare i idrottsevenemang utomlands

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret för din olycksfallsförsäkring. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor Svenska Ridsportsförbundets olycksfallsförsäkring

Viktigt att tänka på

Genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Se till att du också har andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.

Folksam erbjuder sådana försäkringar till dig som enskild eller som gruppförsäkring (genom facklig tillhörighet). Kontakta oss så hjälper vi dig att bli bra försäkrad!

Olycksfalls- och krisförsäkring

Försäkringen omfattar ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren.

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.

Din häst är unik

Hos oss får du en hästförsäkring för just din unika häst. Våra hästförsäkringar finns i två nivåer.

Våra hästförsäkringar

Hästförsäkring hos Folksam

Stor skillnad mellan ridhjälmar

Folksams test av de vanligaste ridhjälmarna för barn, ungdomar och vuxna visar att fem av femton hjälmar får godkänt.

Se testresultatet