Mer än 45 dagar

Förlängd reseförsäkring

Ring 0771–950 950 för att köpa försäkringen.

Ska du göra en långresa? De första 45 dagarna gäller reseskyddet i din hemförsäkring. Men ska du vara borta längre tid än 45 dagar behöver du teckna en förlängd reseförsäkring.
 • Omfattande skydd för dig själv och ditt bagage
 • Hjälp om något allvarligt skulle hända hemma
 • Försenings-, strejk- och resekostnadsskydd ingår

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Reseförsäkring

Här kan du läsa mer vad som ingår i reseförsäkringen.

Vi betalar nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, akuta hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling. Vid akuta tandbesvär betalar vi för nödvändig provisorisk behandling på platsen (max 3 000 kronor).

Kontakta alltid vår larmcentral SOS International före operation eller annan större behandling. I USA ska du alltid kontakta dem för att komma till rätt vårdgivare även vid enklare skador.

Om du måste ändra boendeform eller vara borta längre tid än planerat, betalar vi nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi. Om du inte kan återvända till hemorten i Sverige på det sätt som planerats, betalar vi nödvändiga och skäliga merkostnader för hemresa. Färdsättet ska vara föreskrivet av Folksam eller våra larmcentraler.

Om läkare i intyg bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande, betalar vi nödvändiga och skäliga kostnader för två personers resa till dig från hemorten i Sverige och åter inklusive uppehälle. Resan ska i förväg godkännas av Folksam eller våra larmcentraler.

Om ett olycksfall leder till bestående men eller till dödsfall, lämnar vi ersättning med ett engångsbelopp.

Vid dödsfall på grund av olycksfall eller akut sjukdom betalar vi kostnaden för att transportera den avlidne till hemorten i Sverige och merkostnaderna för försäkrade medresenärers hemresa.

Med outnyttjad resekostnad menar vi en kostnad som du – innan du skadade dig – betalade för resa, logi, hyrbil, liftkort och utflykter och som du inte kan få tillbaka från annat håll.

Förutsättningen är att
 • Du har sjukskrivits eller ordinerats vila inomhus – skriftligen av läkare
 • Du har lagts in på sjukhus för vård, eller:
 • Du har avbrutit vistelsen och återvänt hem – antingen på grund av allvarlig händelse hemma eller att Folksam eller våra larmcentraler godkänt hemresa på grund av medicinska skäl

Reseförsäkringen ger ersättning om ditt bagage blir stulet eller skadas i samband med stöld. Du får även ersättning om dina saker blir skadade genom till exempel brand, explosion, trafikolycka, storm och översvämning.

Du får ersättning för stöld och skadegörelse vid rån och överfall eller då någon rycker ifrån dig saker med våld, och du omedelbart uppfattar att det är en stöld.

Vi betalar merkostnader och outnyttjad resekostnad om du måste avbryta en resa i förtid och resa hem på grund av att:

 • Någon närstående person i Sverige eller en annan person som har vårdnad om en närstående, blivit allvarligt sjuk.
 • Din privata egendom i Sverige har drabbats av oförutsedd och allvarlig skada.

Om du kommer för sent till viss resa som inte är ombokningsbar, till exempel charterresa, kan vi betala merkostnader för att resa efter. Aktsamhetskrav är att du ska ha startat din resa i så god tid att du under normala förhållanden skulle ha anlänt till flygplats eller motsvarande i enlighet med vad som krävs av researrangör eller trafikföretag, dock minst två timmar före avgång. Om du bryter mot aktsamhetskravet kan vi göra avdrag för ersättning, till och med helt.
Om det vid avresa till utlandet inte går att ordna så att du kan resa efter, utan att du i stället måste återvända hem, betalar vi merkostnaden för hemresan och outnyttjad resekostnad.

Försäkringen gäller om förseningen beror på att ett allmänt färdmedel som du åkte med drabbades av försening eller att en privatbil som du åkte med blev köroduglig i en trafikolycka.

Även vissa andra förseningar kan ge rätt till ersättning, till exempel försening av incheckat eller polletterat bagage vid utresa, aldrig vid hemresa till Sverige.

Du kan få ersättning om strejk eller lockout försenar din avresa eller hemresa till eller från utlandet med mer än åtta timmar. Om din vistelse på resmålet avkortas mer än 24 timmar lämnar vi också ersättning för kost, logi, liftkort och utflykter som du betalat men inte kunnat utnyttja och som du inte kan få tillbaka från annat håll.

Här kan du ladda ner försäkringsvillkoret. Reseförsäkringen ger dig samma resskydd som i vår hemförsäkring, men också efter de första 45 dagarna.

I villkoret kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Längre ner kan du läsa mer om självrisk och ersättning.

Villkor hemförsäkring (punkterna A39 - A60)

Viktigt att veta om försäkringen

Det är viktigt att veta att Reseförsäkringen som gäller utöver de 45 dagar som ingår i din hemförsäkring; måste tecknas - och vara betald - innan de första 45 dagarna utomlands har passerat.

Det går alltså inte att "förlänga" med en reseförsäkring efter att 45 dagar har passerat. Fundera därför i god tid på om du behöver komplettera med en reseförsäkring, om du ska vara utomlands en längre tid.

Är du tveksam, ring oss så hjälper vi dig.

Självrisker

 • Grundsjälvrisken är 1 800 kronor vid varje skadetillfälle
 • För rättsskyddet är självrisken 20 % av kostnaden, men lägst 1 800 kronor
 • Vissa delar av reseskyddet gäller utan självrisk, till exempel förseningsersättning. Istället krävs att förseningen varar en viss tid

Ersättningar

Händelse Ersättning
Bagage (dina personliga lösa saker) Högst 40 000 kr
Cykelstöld på annan plats än i bostaden. Maxbelopp per skadetillfälle oavsett antal cyklar. Högst 20 000 kr
Biljetter och andra värdehandlingar Högst 10 000 kr
Mynt och sedlar Högst 3 000 kr för en försäkrad eller 6 000 kr om ni är fler som reser på samma försäkring
Överfall Vid varje skadetillfälle max en miljon kr, även om flera personer skadats. Överfallsersättning lämnas med högst 120 000 kr
Ansvar Det högsta belopp som betalas ut är 5 miljoner kr per skadetillfälle
Rättsskydd Vi betalar ombuds- och rättegångskostnader med sammanlagt högst 300 000 kr
Resa till olycksdrabbad Högst 60 000 kr
Outnyttjad resekostnad Högst 20 000 kr per person och skadetillfälle
Dödsfall Om olycksfall leder till dödsfall betalar vi 15 000 kr till dödsboet

Goda råd till resenären

På semestern vill man kunna slappna av och glömma vardagen. Här listar vi de vanligaste skadeorsakerna så att du ska kunna tänka efter — före.

Goda råd till resenären

Resklar: utökat reseskydd

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare.

Tilläggsförsäkringen Resklar