Förlängd reseförsäkring - Resa mer än 45 dagar

Ring 0771–950 950 för att köpa försäkringen.

Reseförsäkringen för dig som ska åka på långresa

Ska du göra en långresa? De första 45 dagarna gäller reseskyddet i din hemförsäkring. Ska du vara borta längre tid än 45 dagar behöver du teckna en förlängd reseförsäkring.
 
Att ha en reseförsäkring vid långresa gör att du kan känna dig trygg och slippa oroa dig för att något ska hända på resan. Den förlängda reseförsäkringen ger samma skydd som reseskyddet i din hemförsäkring, men är ett måste att teckna om du vill ha en reseförsäkring från resdag 46 och framåt.

 • Omfattande skydd för dig själv och ditt bagage
 • Hjälp om något allvarligt skulle hända hemma
 • Försenings-, strejk- och resekostnadsskydd ingår

Reseförsäkring

Vår förlängda reseförsäkring täcker samma saker som reseskyddet i din hemförsäkring. Reseskyddet skyddar dig under dag 1-45 på resan, vilket betyder att du behöver teckna en förlängd reseförsäkring för att vara skyddad från resdag 46 och framåt.

Nedan hittar du mer information om vad som ingår i reseförsäkringen.

Vi betalar nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, akuta hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling. Vid akuta tandbesvär betalar vi för nödvändig provisorisk behandling på platsen (max 3 000 kronor).

Kontakta alltid vår larmcentral SOS International före operation eller annan större behandling. I USA ska du alltid kontakta dem för att komma till rätt vårdgivare även vid enklare skador.

Om du måste ändra boendeform eller vara borta längre tid än planerat, betalar vi nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi. Om du inte kan återvända till hemorten i Sverige på det sätt som planerats, betalar vi nödvändiga och skäliga merkostnader för hemresa. Färdsättet ska vara föreskrivet av Folksam eller våra larmcentraler.

Om läkare i intyg bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande, betalar vi nödvändiga och skäliga kostnader för två personers resa till dig från hemorten i Sverige och åter inklusive uppehälle. Resan ska i förväg godkännas av Folksam eller våra larmcentraler.

Om ett olycksfall leder till bestående men eller till dödsfall, lämnar vi ersättning med ett engångsbelopp.

Vid dödsfall på grund av olycksfall eller akut sjukdom betalar vi kostnaden för att transportera den avlidne till hemorten i Sverige och merkostnaderna för försäkrade medresenärers hemresa.

Med outnyttjad resekostnad menar vi en kostnad som du – innan du skadade dig – betalade för resa, logi, hyrbil, liftkort och utflykter och som du inte kan få tillbaka från annat håll.

Förutsättningen är att
 • Du har sjukskrivits eller ordinerats vila inomhus – skriftligen av läkare
 • Du har lagts in på sjukhus för vård, eller:
 • Du har avbrutit vistelsen och återvänt hem – antingen på grund av allvarlig händelse hemma eller att Folksam eller våra larmcentraler godkänt hemresa på grund av medicinska skäl

Reseförsäkringen ger ersättning om ditt bagage blir stulet eller skadas i samband med stöld. Du får även ersättning om dina saker blir skadade genom till exempel brand, explosion, trafikolycka, storm och översvämning.

Du får ersättning för stöld och skadegörelse vid rån och överfall eller då någon rycker ifrån dig saker med våld, och du omedelbart uppfattar att det är en stöld.

Vi betalar merkostnader och outnyttjad resekostnad om du måste avbryta en resa i förtid och resa hem på grund av att:

 • Någon närstående person i Sverige eller en annan person som har vårdnad om en närstående, blivit allvarligt sjuk.
 • Din privata egendom i Sverige har drabbats av oförutsedd och allvarlig skada.

Om du kommer för sent till viss resa som inte är ombokningsbar kan vi betala merkostnader för att resa efter. Detta under förutsättning att du uppfyller aktsamhetskravet.

Det innebär att du ska ha startat din resa i så god tid att du under normala förhållanden skulle ha anlänt till flygplats eller motsvarande i enlighet med vad som krävs av researrangör eller trafikföretag, dock minst två timmar före avgång. Om du bryter mot aktsamhetskravet kan vi göra avdrag på ersättningen, och i vissa fall uteblir den helt och hållet.

Försäkringen gäller om förseningen beror på att ett allmänt färdmedel som du åkte med drabbades av försening eller att en privatbil som du åkte med blev köroduglig i en trafikolycka.

Om det vid avresa till utlandet inte går att ordna så att du kan resa efter, utan att du i stället måste återvända hem, betalar vi merkostnaden för hemresan och outnyttjad resekostnad.

Även vissa andra förseningar kan ge rätt till ersättning, till exempel försening av incheckat eller polletterat bagage vid utresa. Det gäller däremot aldrig vid hemresa till Sverige. 

Du kan få ersättning om strejk eller lockout försenar din avresa eller hemresa till eller från utlandet med mer än åtta timmar. Om din vistelse på resmålet avkortas mer än 24 timmar lämnar vi också ersättning för kost, logi, liftkort och utflykter som du betalat men inte kunnat utnyttja och som du inte kan få tillbaka från annat håll.

Reseförsäkringen som gäller utöver de 45 dagar som ingår i din hemförsäkring måste tecknas och vara betald innan de första 45 dagarna utomlands har passerat.

Det går alltså inte att "förlänga" med en reseförsäkring efter att 45 dagar har passerat. Fundera därför i god tid på om du behöver komplettera med en reseförsäkring, om du ska vara utomlands en längre tid.

Självrisker

 • Grundsjälvrisken är 1 800 kronor vid varje skadetillfälle
 • För rättsskyddet är självrisken 20 % av kostnaden, men lägst 1 800 kronor
 • Vissa delar av reseskyddet gäller utan självrisk, till exempel förseningsersättning. Istället krävs att förseningen varar en viss tid

Ersättningar

Händelse Ersättning
Bagage (dina personliga lösa saker) Högst 40 000 kr
Cykelstöld på annan plats än i bostaden. Maxbelopp per skadetillfälle oavsett antal cyklar. Högst 20 000 kr
Biljetter och andra värdehandlingar Högst 10 000 kr
Mynt och sedlar Högst 3 000 kr för en försäkrad eller 6 000 kr om ni är fler som reser på samma försäkring
Överfall Vid varje skadetillfälle max en miljon kr, även om flera personer skadats. Överfallsersättning lämnas med högst 120 000 kr
Ansvar Det högsta belopp som betalas ut är 5 miljoner kr per skadetillfälle
Rättsskydd Vi betalar ombuds- och rättegångskostnader med sammanlagt högst 300 000 kr
Resa till olycksdrabbad Högst 60 000 kr
Outnyttjad resekostnad Högst 20 000 kr per person och skadetillfälle
Dödsfall Om olycksfall leder till dödsfall betalar vi 15 000 kr till dödsboet

Frågor om försäkringen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om vår förlängda reseförsäkring.

Din reseförsäkring täcker de första 45 dagarna vid resa. Om din hemresa ligger så att du kommer hem senare än inom de 45 dagarna behöver du teckna en förlängd reseförsäkring. Den förlängda reseförsäkringen måste också vara tecknad – och betald – innan de första 45 dagarna har passerat. 

Vi rekommenderar dig därför att teckna den förlängda reseförsäkringen innan du åker. Då slipper du tänka på det under resan och riskera att hamna i en sits där du inte är försäkrad.

Om du ska ut och backpacka ett halvår ska du fortsätta ha en hemförsäkring hos oss. I den ingår en reseförsäkring för dina första 45 dagar på resan. Du behöver även teckna en förlängd reseförsäkring som fortsätter att skydda dig från dag 46 och framåt.   

Se till så att du har tecknat och betalat den förlängda reseförsäkringen innan de första 45 dagarna har passerat. Om du tecknar den förlängda reseförsäkringen innan du åker riskerar du inte att vara oförsäkrad under resan.

Skulle du komma hem tidigare än planerat kan du ta kontakt med vår kundtjänst och få tillbaka kostnaden för den del av försäkringen som du inte behövde använda. 

Eftersom din hemförsäkring täcker de första 45 dagarna så behöver du teckna en förlängd reseförsäkring för de extra dagar som tillkommit innan du är hemma igen.  

Tänk på att teckna förlängningen innan de första 45 dagarna gått så att det inte blir det ett glapp i försäkringsskyddet. Om du missar att teckna en förlängd reseförsäkring kan du inte göra det i efterhand. 

Du tecknar en förlängd reseförsäkring genom att ringa till oss på 0771-950 950. 

När du studerar utomlands behöver du teckna en separat utlandsstudieförsäkring och i den har du ett reseskydd på 45 dagar. Med den är du rätt försäkrad om något skulle hända under utlandsstudietiden. Du kan teckna en utlandsstudieförsäkring här.  

Om du åker på semester med övernattning utanför studieorten gäller försäkringsskyddet i utlandsstudieförsäkringen i hela världen även efter studietiden, så länge som resan inte är längre än 45 dagar.  

Om du planerar att resa runt en längre tid efter studierna behöver du teckna en förlängd reseförsäkring i fall att du redan har utnyttjat de 45 dagar som ingår i utlandsstudieförsäkringen.  

Ring till oss på 0771-950 950 för att räkna ut pris och teckna förlängd reseförsäkring. 

Om du ska stanna utomlands längre än 45 dagar behöver du ringa oss på 0771-950 950 för att teckna en förlängd reseförsäkring innan de första 45 dagarna har passerat.  

Priset på en förlängd reseförsäkring skiljer sig från person till person, beroende på din ålder, resans längd och vilken del av världen du ska resa till. 

Har du råkat ut för något på resan?

Om du drabbats av försening, förlust av bagage eller blivit sjuk på resan ska du anmäla din skada till oss.

Anmäl din skada

Tips inför resan

På semestern ska du kunna slappna av och glömma vardagen. Här listar vi bra saker att tänka på inför resan.

Checklista innan du reser

Om något hänt på din resa

Sjukdom, stöld eller liknande är aldrig roligt. Här kan du ta del av vad som är viktigt att veta och vad du ska göra om du råkar ut för något.

Om något hänt utomlands