Hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring

Ett av EU:s huvudsyften med handlingsplan för hållbara finanser är att underlätta för kund att fatta mer välinformerade beslut kopplat till hållbarhet. Genom EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU:s regelverk) ställs det krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras.

Eftersom alla finsansmarknadsaktörer i EU måste redovisa samma uppgifter blir det lättare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

På den här sidan har vi samlat informationen utifrån EU:s regelverk som rör vår traditionella förvaltning.

Publicerad 2022-12-31. Senast uppdaterad 2024-03-01

En stor del av det kapital vi förvaltar är våra kunders pensioner och långsiktiga sparande. För att kunna erbjuda våra kunder trygga pensioner och försäkringar behöver vi ha ett långsiktigt perspektiv på våra investeringar. Som ansvarsfull kapitalförvaltare vill vi åstadkomma konkurrenskraftig avkastning och bidra till utvecklingen mot en hållbar värld.

I kapitalförvaltningen väger vi löpande in hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut. Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka investeringens värde negativt. Hållbarhetsrisker kan därmed påverka den traditionella försäkringens avkastning. Vilka hållbarhetsrisker som kan påverka den traditionella försäkringen beror på vilka tillgångar vi väljer att investera i. Alla tillgångar har någon form av hållbarhetsrisk. Hållbarhetsrisker handlar däremot inte om hur investeringar i sig påverkar miljö och klimat, sociala faktorer eller bolagsstyrningsfrågor. I våra interna styrdokument och governanceprocesser framgår hur hållbarhetsrisker vägs in.

Vår syn är att innehavsbolag som förstår och integrerar hållbarhetsrisker i sin affärsstrategi kommer att vara framgångsrika. Hållbarhetsrisker kan påverka den traditionella försäkringens avkastning om de materialiseras. Innehav i bolag med betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om hållbarhetsriskerna materialiseras och leda till att tillgångarnas värde sjunker. Otillräcklig bolagsstyrning och kontrollstruktur kan till exempel leda till missförhållanden som kan påverka innehavsbolagets aktiekurs negativt. Vi bedömer att integrering av hållbarhetsrisker i Folksams investeringsbeslut är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning för traditionell försäkring.

Vår portfölj består av olika tillgångsslag såsom obligationer, noterade aktier, direktägda fastigheter inom Sverige och det vi kallar för alternativa placeringar. I Folksams arbete med hållbarhet ingår att vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i samtliga tillgångsslag.

När vi utvärderar en specifik tillgångs hållbarhetsrisker tittar vi alltså primärt på tre delar: miljömässiga risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker. För tillgångsslaget aktier väljer vi i urvalsprocessen genom screening bort bolag med höga hållbarhetsrisker. Baserat på bolagens ESG-betyg hos en internationellt välkänd dataleverantör och därtill en egen intern, separat analys väljer vi in bolag med högre ESG-betyg och därmed lägre hållbarhetsrisker. Under innehavstiden utvärderar vi hållbarhetsriskerna genom screening och i samband med påverkansdialoger. Vid fastighetsinvesteringar sätter vi tydliga miljömål på energianvändning, koldioxidutsläpp och miljöcertifieringar. 

Alla fastighetsinvesteringar omfattas av Folksams placeringskriterier. Inför en investering gör vi grundliga analyser av både byggnaden och marken den står på utifrån ett miljömässigt perspektiv, i syfte att reducera miljömässiga risker kopplade till både byggnad och mark. Vidare utvecklar vi inte fastigheter åt verksamheter inom exempelvis pornografi, tobak eller andra branscher som strider mot våra placeringskriterier, samtidigt som vi är noggranna när det kommer till vilka hyresgäster vi släpper in. Detta är Folksams sätt att begränsa risker utifrån ett socialt perspektiv. 

Inom ränteplaceringar investerar vi endast i obligationer utgivna av överstatliga organisationer som Världsbanken samt i ett fåtal utvalda länder, i syfte att reducera hållbarhetsrisker. När det gäller specifikt företagsobligationer har vi en hållbarhetsprocess som i stor utsträckning påminner om våra processer för aktieinvesteringar. Företagsobligationer är ett sätt för företag att finansiera sin verksamhet och därmed anser vi att det är mer relevant att analysera emittenten snarare än det specifika instrumentet. 

Alternativa placeringar är typiskt sett mindre likvida än exempelvis noterade aktier, och görs med en mycket lång tidshorisont. Alternativa placeringar omfattas, precis som alla tillgångsslag, av Folksamgruppens placeringskriterier. Här ser vi att det i första hand är inför en investering vi kan vara med och reducera risker, genom att säkerställa att den fond eller det bolag vi investerar i uppfyller våra placeringskriterier. I tillägg till det har vi även kontinuerliga möten med innehav för att följa upp hållbarhetsrelaterade risker. 

EU:s regelverk innehåller specifika mallar som alla finansmarknadsaktörer ska ta fram. Eftersom att alla finsansmarknadsaktörer inom EU redovisar  samma uppgifter blir det lättare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Traditionell försäkring i Folksam främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Folksams kapitalförvaltning påverkar och utesluter investeringar i sina investeringsportföljer. 

Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås är en bilaga till förköpsinformation. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om försäkringens miljörelaterade och sociala egenskaper. 

Hållbarhetsbilaga för årlig information är en bilaga till årsbesked. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om vilken utsträckning försäkringens miljörelaterade och sociala egenskaper har främjats under året.  

Hållbarhetsbilagor för årlig information 2023 finns uppdaterade och tillgängliga på denna sida senast den 31 maj 2024. 

På samtliga hållbarhetsbilagor framgår vilka produkter som omfattas av respektive bilaga. Hållbarhetsbilagorna följer specifika mallar som EU tagit fram, dock blir det i vissa avsnitt ett väldigt tekniskt språk. Om du har några frågor kring innehållet är du välkommen att kontakta oss via kundservice.

Årlig hållbarhetsbilaga 2023 – Kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring

Hållbarhetsbilaga 2022 – Alternativ tjänstepension med valfri placering och pensionsförsäkring/kapitalförsäkring med och utan garanti

Årlig hållbarhetsbilaga 2023 – Kollektivavtalad tjänstepension med premiegaranti

Årlig hållbarhetsbilaga 2023 – Individuell, förmånsbestämd och kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring samt företagsägd kapitalförsäkring vid direktpension

Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås för individuell och kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring

Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås för kapitalförsäkring och
Privat pensionsförsäkring

EU:s regelverk innehåller mallar som alla finansmarknadsaktörer ska fylla i, och samtliga rubriker i detta avsnitt är en del i lagkravet. Det blir lätt ett väldigt tekniskt språk, så om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kundservice.

Definitionen av hållbar investering enligt EU:s regelverk: Med hållbar investering avses en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte väsentligen skadar något miljö- eller socialt mål och att de investerade företagen följer praxis för god.

Nedanstående information avser kapitalförsäkring och pensionsförsäkring med traditionell förvaltning (i texten nedan benämner vi denna som "produkten").

Nedan följer en sammanfattning av hållbarhetsrelaterade upplysningar avseende kapitalförsäkring och pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring

Miljömässiga och sociala egenskaper

Produkten främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. 

Produkten har dock en minimiandel på fem procent hållbara investeringar enligt definitionen i EU:s regelverk. Se punkt e) Andel av investeringar, nedan för mer detaljer. Enligt EU:s regelverk ska Folksam för våra hållbara investeringar beskriva hur vi säkerställer att våra investeringar inte orsakar betydande skada.

Vi screenar löpande vår placeringsportfölj för att säkerställa att de tillgångar vi äger inte strider mot våra placeringskriterier.

Screeningen görs minst fyra gånger per år, dels utifrån kontroversiella produkter och branscher som exkluderas av våra uteslutande kriterier, dels utifrån internationella normer och konventioner.

I det senare fallet utgår vi bland annat från FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt andra ramverk som våra placeringskriterier och ägarpolicy lutar sig mot.

Våra uteslutande kriterier, där vi bland annat exkluderar verksamheter inom tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och andra kontroversiella branscher, reducerar riskerna för att våra investeringar ska göra någon betydande skada på sociala mål. 

I tillägg till det följer vi löpande samtliga indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för att säkerställa att de hållbara investeringarna inte orsakar betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål. 

Folksams påverkande kriterier och ägarpolicy säger att vi hela tiden ska verka för att de tillgångar vi äger bedriver sina verksamheter i linje med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

I de fall vi upptäcker att något av våra innehav har gjort en överträdelse av dessa ramverk analyserar vi fallet med hjälp av bland annat data från våra dataleverantörer, och inleder i de fall det bedöms vara påkallat en incidentdialog med det aktuella innehavet.

Dessa incidentdialoger fokuserar på innehav som allvarligt och strukturellt bryter mot internationella konventioner, och avslutas först så snart en tydlig förbättring har setts från det aktuella bolaget.

Om utfallet av dialogen däremot är negativt och inga påverkansaktiviteter bedöms vara framgångsrika kan avyttring av innehavet bli aktuellt. På så sätt säkerställer vi att de hållbara investeringarna driver sina respektive verksamheter i linje med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Produkten uppnår de miljörelaterade och sociala egenskaperna genom att Folksam följer ett antal placeringskriterier som styr Folksams kapitalförvaltning och alla tillgångar som vi investerar i.

Miljörelaterade egenskaper

Folksam är en av medgrundarna till UN Convened Net Zero Asset Owner Alliance (AOA), vilket innebär att vårt långsiktiga klimatmål för placeringsverksamheten är att investeringarna i våra placeringsportföljer ska visa nettonoll utsläpp av växthusgaser senast 2050 – det vill säga i linje med målen i Parisavtalet. Detta innefattar samtliga tillgångsslag som vi förvaltar. 

Vår övergripande nettonollambition innebär att vårt miljömål för varje specifik aktieinvestering är att samtliga aktieinnehav ska arbeta med utsläppsreducering och en omställning i linje med Parisavtalet.

Vidare föreskriver vår ägarpolicy att vi ska verka för att våra portföljbolag antar vetenskapligt förankrande klimatmål för verksamheten som anger utsläppsminskningar av växthusgaser i linje med Parisavtalet.

I och med klimatförändringarna och riskerna med så kallade stranded assets så har vi uteslutit bolag där över 30 procent av omsättningen kommer från kolanvändning i energibolag samt bolag där 5 procent av omsättningen kommer från utvinning av kol.

Stranded assets, på svenska strandade tillgångar, innebär en finansiell risk. Begreppet betyder att de tillgångar man förfogar över av någon anledning inte kan nyttjas. Även bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer från oljesand utesluts.

Sociala egenskaper

Vårt arbete som ägare innefattar bland annat att vi vill att våra portföljbolag systematiskt ska arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda, exempelvis rörande barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.

Vi vill även att våra innehav ska bidra till ekonomisk tillväxt i de länder de är verksamma i, för att därmed lämna ett bidrag till mänskliga rättigheter i vid bemärkelse.

Vi vill att våra innehav tar ansvar för samtliga led i sina värdekedjor, och att de har regler och policys på plats för att säkerställa sunda arbetsvillkor både för anställda samt leverantörer och underleverantörer.

Vårt påverkansarbete inom mänskliga rättigheter bedrivs via bolagsstämmor, investerarsamarbeten och i direkt dialog med våra innehav.

Vissa verksamheter avstår vi helt från att investera i. Det handlar om sådant som står i strid med brett förankrade värderingar hos våra kundgrupper. Det gäller till exempel tobaksbranschen. Även investeringar i bolag som tillverkar icke-medicinsk cannabis utesluts.

Vi investerar inte heller i bolag verksamma i spelbranschen. Spelbolagens verksamhet är en grogrund för att utveckla spelberoende bland användarna, och vi som ansvarsfull ägare har gjort bedömningen att vi med våra insatser inte kan garantera en förbättring av detta problem. 

Vi har även uteslutande kriterier som grundar sig på internationella normer och konventioner och utesluter det som brukar kallas kontroversiella vapen, såsom klusterbomber och kemiska vapen.

Likaså utesluts kärnvapen även om det inte finns någon konvention kring detta. Användningen av kärnvapen står dock i strid mot grundläggande mänskliga rättigheter och skulle orsaka stort mänskligt lidande.

Folksams mål är att erbjuda en konkurrenskraftig avkastning samtidigt som vi är en ledande aktör inom ansvarsfull kapitalförvaltning.

Den investeringsstrategi som används för att uppfylla de miljörelaterade och sociala egenskaperna som produkten främjar tar sin utgångspunkt i våra placeringskriterier, våra principer för aktieägarengagement samt ägarpolicy.

Placeringskriterierna styr vår kapitalförvaltning och alla tillgångar som vi investerar i. Dessa placeringskriterier är uppdelade i två ben: uteslutande och påverkande kriterier. 

Påverkande kriterier

Vårt mål är i första hand inte att välja bort investeringar, utan påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. Våra påverkande kriterier grundar sig bland annat på FN:s Global Compact liksom OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Miljö- och klimatkriterium:
Folksamgruppen ska genom sina placeringar aktivt påverka innehaven att systematiskt arbeta med att reducera sin negativa påverkan på miljön. 

Kriterium för mänskliga rättigheter:
Folksamgruppen ska genom sina placeringar aktivt påverka innehaven att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda.

Kriterium mot korruption:
Folksamgruppen ska genom sina placeringar aktivt påverka innehaven att systematiskt förebygga alla former av mutor och bestickning i sina affärsrelationer.

Som underlag för vårt påverkansarbete använder vi screening och betygsättning. Vid betygsättning använder vi oss av MSCI:s hållbarhetsbetyg.

Syftet med påverkansdialoger är att företagen ska förbättra sitt hållbarhetsarbete och åtgärda de risker som är förknippade med hållbarhetsproblem. De bolag vi investerar i kan till exempel ha verksamheter med direkt eller indirekt stor miljöpåverkan.

Ett företag med stor klimatrisk som lyckas minska denna eller kanske till och med finna nya klimateffektiva möjligheter bidrar till att den totala hållbarheten ökar, att FN:s Globala Hållbarhetsmål uppnås, och därför är påverkansarbetet väldigt viktigt för oss.

Företag som har stora hållbarhetsrelaterade problem som de väljer att inte åtgärda kan dock bli aktuella för oss att avyttra, om inte vårt påverkansarbete är framgångsrikt. Vår ambition är att identifiera och tillsammans med andra investerare påverka där det gör störst nytta.

Uteslutande kriterier

Verksamhetsbaserade kriterier:
Det finns verksamheter som vi helt avstår från att investera i. Det handlar om sådant som står i strid med brett förankrade värderingar hos våra kundgrupper. Tobaksbranschen investerar vi inte i.

Folksam är ett försäkringsbolag som erbjuder bland annat liv- och sjukförsäkringar. Därför är det motsägelsefullt att investera i bolag som står bakom produkter som är så beroendeframkallande och skadliga för hälsan som tobak är.

Vi investerar inte heller i bolag verksamma i spelbranschen. Spelbolagens verksamhet är en grogrund för att utveckla spelberoende bland användarna, och vi som ansvarsfull ägare har gjort bedömningen att vi med våra insatser inte kan garantera en förbättring av detta problem.

2021 beslutade styrelserna i Folksam att även utesluta investeringar i bolag som tillverkar icke-medicinsk cannabis.

Normbaserade kriterier:
Vi har även uteslutande kriterier som grundar sig på internationella normer och konventioner. Folksam Liv och Folksam Tjänstepension utesluter det som brukar kallas kontroversiella vapen, såsom klusterbomber och kemiska vapen.

Likaså utesluts kärnvapen även om det inte finns någon konvention kring detta. Användningen av kärnvapen står dock i strid mot grundläggande mänskliga rättigheter och skulle orsaka stort mänskligt lidande.

Riskbaserade kriterier:
Slutligen finns ytterligare en variant av uteslutande kriterier som tar sitt avstamp i riskspridning. I och med klimatförändringarna och riskerna med så kallade "stranded assets" så har vi uteslutit bolag med över 30 procent av omsättningen kommer från kolanvändning i energibolag samt bolag där 5 procent av omsättningen kommer från utvinning av kol. Stranded assets, på svenska strandade tillgångar, innebär en finansiell risk.

Begreppet betyder att de tillgångar man förfogar över av någon anledning inte kan nyttjas. Det innebär att tillgångar kan skrivas ner som värdelösa eftersom de om de ska extraheras kommer generera utsläpp med stor negativ konsekvens för klimatet och miljön.

För Folksam Liv, Folksam Tjänstepension och KPA Pension utesluts även bolag med mer än 10 procent av omsättningen från oljesand.

Givet innehållet i vår ägarpolicy, där vi deklarerar att vi vill att de tillgångar vi äger följer FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag analyserar vi våra innehav för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.

Vi mäter även överträdelser av dessa två ramverk respektive avsaknad av efterlevnadsmekanismer. 

Våra uteslutande kriterier hindrar oss från att investera i följande verksamheter:

CannabisX*
Illegala vapenX
KolkraftX**
OljesandX***
PornografiX
SpelX****
TobakX*****

* Utesluter bolag med över 5 procent eller mer av sina intäkter kommer från produktion av icke medicinsk cannabis.
** Utesluter bolag med över 30 procent av omsättningen från verksamhet baserad på termisk kol (i första hand kraftbolag) samt över 5 procent eller mer av omsättningen som kommer från termisk kol (i första hand gruvbolag).
*** Utesluter energibolag med över 10 procent eller mer av sina intäkter från oljesand.
**** Utesluter spelbolag där 5 procent eller mer av sina intäkter kommer från spel.
***** Utesluter bolag som producerar tobak samt bolag med över 5 procent eller mer av sina intäkter som kommer från distribution av tobak.

Hur vi använder placeringskriterierna

De uteslutande kriterierna sätter de yttre ramarna för vad vi kan investera i och inte, vilket innebär att vi bland annat utesluter investeringar i tobak, pornografi, kontroversiella vapen och andra branscher och bolag vars verksamheter strider med brett förankrade värderingar hos våra kundgrupper.

Samtidigt styr våra påverkande kriterier vårt arbete med att försöka påverka de tillgångar vi äger att ta ett större ansvar för klimat & miljö, sociala frågor och mänskliga rättigheter samt anti-korruption.

Vår inställning är i första hand nämligen inte att välja bort investeringar, utan att försöka påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption.

Våra påverkande kriterier grundar sig bland annat på FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det är med våra påverkande kriterier som grund, samt Ägarpolicy, som vi utövar vårt ägarinflytande inom ramen för ansvarsfulla investeringar. Vi kallar det för Ansvarsfullt ägande.

Vårt påverkansarbete bedrivs bland annat via bolagsstämmor, investerarsamarbeten och i direkt dialog med våra innehav, och vi för dessa dialoger både i egen regi och tillsammans med andra investerare i de fall vi har gemensamma frågor som vi vill driva.

Policy för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

När det gäller aktieinvesteringar väljer Folksam de bästa bolagen i respektive bransch baserat på deras ESG-betyg. Dessa betyg hämtas från en internationellt erkänd leverantör av hållbarhetsdata, som genomlyst bolagens hantering av en rad hållbarhetsrelaterade parametrar, exempelvis klimat och miljö, mänskliga rättigheter samt bolagsstyrning.

Genomlysningen landar sedan i ett ESG-betyg för bolaget. Därmed väljer vi de bolag som fått högst betyg inom bolagsstyrningsrelaterade frågor, samtidigt som vi väljer bort de bolag med sämst betyg inom samma område.

Vidare bedriver vi ett aktivt påverkansarbete i samtliga våra innehav för att på så vis säkra en god bolagsstyrning. Vårt påverkansarbete styrs i stor utsträckning av våra påverkande kriterier vilka i sin tur är baserade på bland annat FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt av Folksams ägarpolicy.

Folksams ägarpolicy är ett styrande dokument som vägleder oss i hur vi ska bete oss för att nå en långsiktigt god avkastning på det förvaltade kapitalet samt hur vi ska verka för att våra innehavs verksamheter bidrar till en hållbar värld.

Folksams ägarpolicy säger bland annat att vår ägarstyrning i svenska bolag i huvudsak ska baseras på vad som föreskrivs i Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”). Syftet med Koden är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag.

Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. För utländska bolag ska Folksam utgå från de tankar och resonemang som ligger bakom Koden, om det inte finns skäl att göra nationella avvikelser i linje med god sed inom bolagsstyrning.

Givet innehållet i vår ägarpolicy, där vi deklarerar att vi vill att de tillgångar vi äger följer FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag analyserar vi våra innehav för att säkerställa att de följer praxis för god styrning. Vi mäter även överträdelser av dessa två ramverk respektive avsaknad av efterlevnadsmekanismer.

Folksam är även aktiva inom Institutionella Ägares Förening (IÄF), där vi verkar för att Koden kontinuerligt vidareutvecklas och anpassas för att bättre svara mot såväl ägarnas som bolagens behov.

Sammantaget bidrar våra påverkande kriterier, ägarpolicy samt övergripande påverkansarbete inom detta område till att säkra att vår aktieportfölj följer praxis för god bolagsstyrning.

Folksam investerar primärt i direktägda noterade aktier, räntebärande instrument, fastigheter samt specialplaceringar. Inom ramen för våra specialplaceringar ingår en mindre andel indirekta investeringar i fonder. Fördelningen kan variera något beroende på marknadsrörelser under året.

Främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper:
Mer än 99 procent av Folksams investeringar främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Genom Folksams investeringsprocess säkerställer vi att Folksams investeringar främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Mer om hur Folksam arbetar med ansvarfulla investeringar kan du läsa i avsnitt c) Den finansiella produktens miljörelaterade och sociala egenskaper.

Andra investeringar

Under andra investeringar finns derivat som handlas för mer kortsiktig exponeringshantering. Hela Folksams kapitalförvaltning styrs av vår placeringskriterier samt ägarpolicy. Detta innebär att eventuella derivatpositioner tas med utgångspunkt i dessa ramverk.

Miniminivå hållbara investeringar som mål:
Folksam har en miniminivå om 5 procent hållbara investeringar enligt EU:s regelverk.

Definitionen av hållbara investeringar är: En investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Folksam genomför kontinuerlig screening av våra placeringsportföljer, inklusive relevanta hållbarhetsindikatorer för miljörelaterade och sociala egenskaper, för att säkerställa att de tillgångar vi äger fortsatt uppfyller våra placeringskriterier.

Våra dataleverantörer ger oss även möjlighet att analysera huruvida våra innehav bryter mot internationella konventioner och överenskommelser inom hållbarhetsfrågor.

I de fall vi upptäcker att något av våra innehav bryter mot exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s Global Compact analyserar vi fallet med hjälp av bland annat data från våra dataleverantörer, och inleder därefter en incidentdialog med det aktuella innehavet.

Dessa incidentdialoger fokuserar på företag som allvarligt och strukturellt bryter mot internationella konventioner. De avslutas först så snart en tydlig förbättring har setts från det aktuella bolaget – om utfallet av dialogen däremot är negativt kan avyttring och exkludering bli aktuellt.

Folksams enhet för Ansvarsfullt ägande arbetar dagligen med att säkerställa att våra placeringskriterier upprätthålls och att påverka de tillgångar vi äger att ta större ansvar i hållbarhetsfrågor.

Arbetet sker kontinuerligt i följande kanaler:

 • Bolagsstämmor: Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutade organ, och har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och vd. Det är därmed där vi som ägare direkt kan påverka ett bolag genom att rösta. Folksamgruppens ambition är att delta vid alla bolagsstämmor i svenska innehav, och att rösta på alla utländska stämmor via en extern leverantör. Vi lägger även egna förslag till bolagsstämmorna, och ställer sedan 2009 alltid en hållbarhetsrelaterad fråga till bolagens vd och/eller styrelse på de svenska bolagsstämmorna.
 • Direkt kontakt: Vi för regelbundna dialoger med företrädare för de bolag vi investerat i, ofta bolagsledningar och styrelser, för att diskutera hållbarhetsarbete. Genom att tydliggöra vilka förväntningar vi som ägare har är vår förhoppning att våra portföljbolag ska förstå vilka hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter de står inför.
 • Samverkan: Genom att samarbeta med intresseorganisationer och andra investerare har vi större möjlighet att göra skillnad. Här påverkar vi exempelvis via samarbeten kring aktieägarförslag på stämmor och vid direkt kontakt med bolag i specifika frågor eller projekt.

Vår externa förvaltare Swedbank Robur utvärderar löpande våra befintliga i och potentiella innehav. Dessutom görs en extra granskning av innehaven internt två gånger per år med hjälp av vår dataleverantör.

Befintliga innehav (företag), som till följd av förändrat beteende eller ändrad sammansättning inte längre kan godkännas enligt Folksamgruppens placeringskriterier, säljs ut omgående om förutsättningarna på marknaden gör det möjligt. I annat fall säljs de inom en period av högst 6 månader.

För mer detaljer se avsnitt f), Övervakning av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, ovan.

Folksam använder primärt två leverantörer av hållbarhetsdata. Båda organisationerna är internationellt etablerade, med lång erfarenhet av att genomlysa noterade bolags hållbarhetsprofil.

Folksam använder indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt EU:s regelverk för att analysera och säkerställa att vi når egenskaperna.

Utöver detta genomför vi kontinuerliga mätningar av en rad andra hållbarhetsparametrar, exempelvis mäter vi hur stor andel av våra portföljers mest utsläppsintensiva innehav som har satt vetenskapligt förankrade klimatomställningsmål.

 • MSCI ESG Analysverktyg - bland annat CO2 data, hållbarhetsbetyg, portföljscreener
 • Sustainalytics - data relaterat till EU Sustainable Finance, löpande screening och hållbarhetsbetyg, tematiska projekt och engagement
 • Bloomberg - Vi har tillgång till Bloombergs databaser och information
 • NGOs - Vi använder oss av data och rapporter från NGOs som exempelvis ShareAction och Greenpeace i bolagsdialoger och i vårt strategiska arbete
 • ISS (tidigare Nordic Investor Services NIS) - Röstningsrådgivare och röstningsombud för utländska bolagsstämmor
 • Swedbank Robur - Bland annat löpande screening och diskussionspartner

I våra analyser är vi i stor utsträckning helt beroende av kvaliteten på den data vi kan få från våra leverantörer. I vissa fall finns fortfarande mycket begränsat dataunderlag, vilket då återspeglas i den information vi kan rapportera.

I de fall bristfälliga dataunderlag finns berättar vi det tydligt när vi presenterar informationen. I de fall vi analyserar en specifik aktie eller annan tillgång vi äger så använder vi oss alltid av information från flera olika datakällor för att bilda oss en egen uppfattning av den aktuella tillgången. Vi förlitar oss därmed aldrig på endast en källa.

Folksam har arbetat med hållbara investeringar i över 20 år och har utarbetat en gedigen process för att välja ut vilka tillgångar som kan bli aktuella för investering. Läs mer om hur processen ser ut för olika tillgångsslag nedan.

Aktier

Hållbarhet är en helt integrerad del av vår aktieinvesteringsprocess. Arbetet styrs utifrån våra etiska placeringskriterier, våra principer för aktieägarengagement samt ägarpolicy.

Vår svenska aktieförvaltning består av ett urval av de största och mest handlade aktierna på Nasdaq Stockholm. Vår utländska aktieportfölj utgörs av stora och medelstora bolag världen över.

Folksams svenska respektive utländska aktieportfölj konstrueras enligt följande förfarande:

Svenska aktieportföljen

 1. Bolagen i vårt investeringsunivers, det vill säga den grupp av bolag vi har möjlighet att investera i, screenas utifrån Folksams uteslutande placeringskriterier, för att på så vis sortera bort de bolag som inte uppfyller våra kriterier.

 2. Av de bolag som blir kvar väljs sedan drygt 50 bolag ut enligt en ”bäst i klassen”-princip, baserat på bolagens ESG-betyg.

  ESG-betyg för samtliga bolag i investeringsuniverset hämtas in, därefter exkluderas bolag med betyg BBB och lägre samtidigt som Folksam väljer in bolagen med högst ESG-betyg.

 3. I nästa steg görs en intern, separat hållbarhetsanalys av Folksams team för ansvarsfullt ägande, varpå eventuella ytterligare bolag som Folksam har klassat som icke investerbara exkluderas.

 4. Utöver ovan steg ska även koldioxidavtrycket från portföljen, mätt som bolagens utsläpp (scope 1 + 2) dividerat med bolagets omsättning (USD) och viktat utifrån företagets storlek i portföljen, vara lägre än koldioxidavtrycket i vårt investeringsunivers.

  Dessutom ska portföljens ESG-betyg vara högre än motsvarande genomsnittsbetyg för bolagen i vårt investeringsunivers.

När portföljerna är sammansatta screenas de löpande med hjälp av våra externa leverantörer av hållbarhetsdata, för att säkerställa att innehaven fortsätter att uppfylla våra placeringskriterier.

Dessutom arbetar vi löpande med proaktivt påverkansarbete enligt Folksams påverkande placeringskriterier.

Utländska aktieportföljen

 1. Bolagen i vårt investeringsunivers screenas utifrån Folksams uteslutande placeringskriterier, för att på så vis sortera bort de bolag som inte uppfyller våra kriterier.

 2. Av de bolag som blir kvar väljs sedan drygt 500 bolag ut enligt en ”bäst i klassen”-princip, baserat på bolagens ESG-betyg. ESG-betyg för samtliga bolag i investeringsuniverset hämtas in, därefter exkluderas bolag med betyg CCC.

  I energisektorn (GICS Sector Name: Energy) är emellertid endast bolag som har A eller högre i totalt ESG-betyg tillåtna, vilket innebär att energibolag med betyg lägre än A sorteras bort.

 3. I nästa steg tas ytterligare 20 procent av alla bolag i varje sektor bort, baserat på bolagens ESG-betyg. Om 20 procent eller fler redan är borttaget till följd av steg 1 och 2 ska inte fler bolag tas bort.

  Bolag med samma betyg ska behandlas lika, vilket innebär att samtliga bolag med samma betyg ska tas bort – även om det leder till att mer än 20 procent tas bort.

 4. Utöver ovan steg ska även koldioxidavtrycket från portföljen, mätt som bolagens utsläpp (scope 1 + 2) dividerat med bolagets omsättning (USD) och viktat utifrån företagets storlek i portföljen, maximalt uppgå till 50 procent av koldioxidavtrycket i vårt investeringsunivers.

  Dessutom ska energisektorn viktas till cirka 50 procent av värdet i vårt investeringsunivers, dock maximalt 55 procent. 

När portföljerna är sammansatta screenas de löpande med hjälp av våra externa leverantörer av hållbarhetsdata, för att säkerställa att innehaven fortsätter att uppfylla våra placeringskriterier.

Dessutom arbetar vi löpande med proaktivt påverkansarbete enligt Folksams påverkande placeringskriterier.

Räntebärande instrument

Räntor, liksom alla tillgångsslag, omfattas av våra etiska investeringskriterier och därmed sker en bedömning av emittenters lämplighet utifrån ett hållbarhetsperspektiv inför varje ny investering och prövas årligen.

Folksamgruppen söker aktivt investeringsalternativ utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vi investerar endast i ett fåtal länder. Vi har sedan 2016 fokuserat på tematiska investeringar i gröna obligationer samt i hållbara (ex. sociala) obligationer från överstatliga organisationer som Världsbanken.

Vi investerar endast i gröna obligationer som uppfyller Green Bond Principles, vilket bland annat reglerar innehåll och rapportering av de projekt som finansieras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Folksamgruppen för löpande hållbarhetsdialoger med utgivarna av de ränteinstrument vi investerar i. Hur dessa diskussioner ser ut skiljer sig åt mellan olika investeringar.

Vår utgångspunkt är alltid att välja diskussionsfrågor utifrån en väsentlighetsanalys, där vi initialt försöker identifiera vilka frågor som är mest relevanta för den aktuella utgivaren.

Specialplaceringar

Våra investeringskriterier omfattar samtliga tillgångsslag, inklusive Specialplaceringar. Processen för investeringen hanteras i praktiken skiljer sig åt beroende på om det är en direkt eller indirekt investering.

För investeringar där Folksamgruppen endast blir indirekt ägare till innehav (dvs. fondinvesteringar) sker ett rigoröst arbete innan investeringen för att säkerställa att Folksamgruppen har ett kontraktuellt åtagande från förvaltaren att följa våra etiska placeringskriterier.

Det innebär att fonden förbjuds att göra investeringar i strid med de uteslutande kriterierna, samt åtar sig att följa de påverkande kriterierna i sin ägarstyrning. Vi genomför även en granskning av relevant dokumentation och processer inför en investering.

Vid en direkt investering görs – utöver att säkerställa att investeringsobjektet uppfyller våra placeringskriterier – även en genomgående granskning av verksamheten i det potentiella bolaget.

Hållbarhetsarbetet i våra specialplaceringar följs upp och diskuteras årligen vid möten tillsammans med våra investeringsobjekt. För detta ändamål har vi tagit fram en checklista, en ESG questionnaire, baserad på underlag från PRI som vi utgår ifrån vid dessa möten.

I de fall denna diskussion lämnar frågetecken kring investeringsobjektets hållbarhetsarbete följer vi självklart upp detta.

Folksams påverkansarbete kan delas upp i tre olika typer av dialoger:

Löpande dialoger:

Löpande dialoger med portföljbolag utan bestämd tidsram. Löpande dialog är en proaktiv strategi med fokus på långsiktiga, finansiellt väsentliga hållbarhetsfaktorer som kan påverka företagens förmåga att skapa värde.

Målet är att företagen ska öka sin beredskap inom potentiella hållbarhetsrisker och se möjligheterna i att satsa ytterligare på hållbarhetsområdet.

Tematiska dialoger:

Dialog rörande en avgränsad fråga eller bransch, exempelvis klimatarbete i stål- och cementbranschen eller vattenhantering inom dryckesindustrin. Dessa dialoger har en tydlig tidsram om vanligtvis två eller tre år och omfattar ofta fler portföljbolag än ett.

Incidentstyrd dialog:

Fokuserar på företag som allvarligt och strukturellt bryter mot internationella konventioner. Avslutas först så snart en tydlig förbättring har setts från det aktuella bolaget. Om utfallet av dialogen är negativt kan exkludering bli aktuellt.

Företag och branscher skiljer sig åt i sina affärsmetoder och hur de hanterar olika utmaningar. Folksams avdelning för Ansvarsfullt ägande fokuserar därför på respektive portföljbolags mest väsentliga hållbarhetsfrågor, vilket innebär att fokus för vårt påverkansarbete skiljer sig mellan olika investeringar.

Hur vi prioriterar och bedriver vårt påverkansarbete beskrivs mer detaljerat i styrdokumentet "Folksamgruppens påverkansarbete i noterade bolag", som finns publicerad på vår hemsida.

Produkten följer inget jämförelseindex.