Återköp

Här har vi samlat information för återköp av alla produkter.

Blankett för återköp

Blankett för uttag

Till följd av ändrad lagstiftning har vi justerat återköpsavgifterna per den 1 januari 2020.
Följande är de regler som gäller vid återköp av återköpbara kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning.
 • Återköp är möjligt efter ett försäkringsår från tecknandet av försäkringen, dock ej under pågående utbetalning.
 • Max ett delåterköp per kalendermånad är tillåtet.
 • Det värde som återköps är försäkringskapitalet. Om försäkringskapitalet är lägre än garantivärdet återköps garantivärdet.
 • Vid delåterköp måste kvarvarande garantivärdet minst vara 15 procent av ett prisbasbelopp. För villkor 8000 gäller minst 30 % av ett PBB.
 • Eventuellt riskskydd, sätts ner i proportion till återstående garantivärde. För försäkring oavsett teckningstidpunkt gäller dessutom att det återköpbara värdet kan reduceras om konsolideringsnivån för Folksam vid tidpunkten för återköp är lägre än som anges i aktuell förköpsinformation. Då reduceras försäkringskapitalet med lika många procentenheter som konsolideringsnivån understiger. Försäkringskapitalet kan reduceras om Folksams solvenssituation är sådan att antagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras. Uppgift om Folksam Livs konsolideringsnivå och ekonomiska ställning i övrigt kan hämtas från Folksams årsredovisning som finns på folksam.se eller närmaste Folksam kontor. Återköpsreglerna kan ändras.
Återköpsavgifter löpande premiebetalning
Avtal tecknade innan 1999-07-01 är avgiftsfria

Återköpsavgift
Vid återköp tas en rörlig avgift ut som ska täcka startkostnaderna för försäkringen, och vars storlek beror på under vilket försäkringsår återköpet sker och hur stort det återköptabeloppet är. Därutöver tas en administrativ avgift ut. Se nedan.

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.
Försäkringsår Startdatum 99-07-01 tom 11-10-31
Avgift
Startdatum from 11-11-01
Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet Återköp är inte tillåtet
År 2 7 % av återköpt belopp + 250 kr 7 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 6 % av återköpt belopp + 250 kr 6 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4-5 5 % av återköpt belopp + 250 kr 5 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6-7 4 % av återköpt belopp + 250 kr 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 8 3 % av återköpt belopp + 250 kr 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 9 2 % av återköpt belopp + 250 kr 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 10 1 % av återköpt belopp + 250 kr 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 11 250 kr 250 kr
Avgiftstak 10.000 kr Inget tak

Återköpsavgift engångsbetald försäkring

Avtal tecknade innan 1999-07-01 är avgiftsfria. Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.

Försäkringsår Startdatum 99-07-01 tom 11-10-31
Avgift
Startdatum from 11-11-01
Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet Återköp är inte tillåtet
År 2 5 % av återköpt belopp + 250 kr 5 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 4 % av återköpt belopp + 250 kr 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 3 % av återköpt belopp + 250 kr 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 2 % av återköpt belopp + 250 kr 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6 - 250 kr 250 kr
Avgiftstak 10.000 kr Inget tak

Återköpsavgift för avtal tecknade från och med 2015-02-01 med villkor 8000

Privatägd kapitalförsäkring med försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2 7 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 7 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 7 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 6 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6 6 % av återköpt belopp + 250 kr
År 7 5 % av återköpt belopp + 250 kr
År 8 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 9 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 10 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 11- 250 kr

Återköpsavgift för avtal tecknade från och med 2016-05-01 med villkor 9157

Företagsägd kapitalförsäkring med försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.

Försäkringsår Avgift (i procent av återköpt värde)
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2 7 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 5 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 7 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 8 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 9 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 10 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 11- 250 kr
Folksam Fondförsäkring AB har 30 dagar på sig att genomföra återköpet från det att fullständiga handlingar inkommit till Folksam. Utbetalningens storlek bestäms av värdet på utbetalningsdagen och påverkas av utvecklingen i valda fonder även under handläggningstiden.

Vid partiellt återköp har bolaget rätt att nedsätta risk- åtagandet procentuellt lika mycket som värdet av fondandelarna minskar genom återköpet. Återköp kan inte göras ur en specifik fond. Inlösen sker proportionellt fördelat från försäkringens fondinnehav. Ett återköp per kalendermånad är tillåtet.

Vid förkommet försäkringsbrev kan utbetalningsbeloppet maximalt ske med upp till 8 prisbasbelopp. Folksam Fondförsäkring AB kommer att annonsera och makulera försäkringsbrevet vilket tar minst 6 månader, därefter kommer ett nytt försäkringsbrev att framställas och skickas till er vid delåterköp.

Vid begäran om helt återköp kommer resterande fondvärde att ligga kvar på försäkringen och efter att försäkringsbrevet har makulerats kommer resterande fondvärde att utbetalas.

Kapitalförsäkring med fondförvaltning tecknad tom 01-11-30

 • Vid varje återköpstillfälle tas en administrationsavgift ut med 250 kronor.

Kapitalförsäkring med fondförvaltning - tecknad från och med 2001-12-01

Vid återköp tas en rörlig avgift ut som ska täcka startkostnaderna för försäkringen, och vars storlek beror på under vilket försäkringsår återköpet sker och hur stort det återköptabeloppet är. Därutöver tas en administrativ avgift ut. Se nedan. Försäkringsnummer som börjar med LU, t.ex. LU-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6- 250 kronor
Erlagd premieavgift på engångsbetald försäkring minskar återköpsavgiften med motsvarande procentsats. Återköpsavgiften är dock minst 1 % under år 2-5 och alltid lägst 250 kronor.

Återköpsavgift för avtal tecknade från och med 2015-02-01 med villkor 8001

Privatägd kapitalförsäkring med försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5-10 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 11- 0 %

Återköpsavgift för avtal tecknade från och med 2019-01-01 med villkor 8004

Privatägd kapitalförsäkring med försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2- 250 kronor

Återköpsavgift för avtal tecknade från och med 2016-05-01 med villkor 9157

Företagsägd kapitalförsäkring med försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6- 250 kr
 • Efter ett år från tecknandet är det möjligt att återköpa försäkringen.
 • Ett återköp per kalendermånad är tillåtet.
 • Vid helt återköp är det försäkringskapitalet som återköps, dock minst det garanterade värdet i del med garanti.
 • Vid delåterköp i del med garanti kan endast del av det garanterade värdet återköpas, inte överskottet.
 • Det återköpbara värdet i del med garanti kan reduceras om Folksams konsolideringsnivå vid tidpunkten för återköp så kräver eller om solvensnivån är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras. Återköpsreglerna kan ändras.

Återköpsavgift

Vid återköp tas en rörlig avgift ut som ska täcka startkostnaderna för försäkringen, och vars storlek beror på under vilket försäkringsår återköpet sker och hur stort det återköptabeloppet är. Därutöver tas en administrativ avgift ut. Se nedan.

Avgift i procent av återköp

Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2-3 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4-5 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6-7 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 8-10 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 11 - 250 kr
För att återköp av privat pensionsförsäkring (gäller ej kollektivtalad eller individuell tjänstepension) ska tillåtas måste försäkringen vara återköpsbar enligt Folksams regler. Försäkringen får inte vara under pågående utbetalning. Dock är vissa fondförsäkringar undantagna och får återköpas efter de fem första utbetalningsåren.

Om Folksam godkänner återköp måste även Inkomstskattelagens regler om återköp uppfyllas. Om återköp är tillåtet enligt Folksams regler men inte enligt inkomstskattelagens regler kan särskild återköpsdispens sökas hos Skatteverket. Vid eventuella frågor kontakta Folksam.

Utbetalning från försäkringen belastas med avdrag för preliminär inkomstskatt.

Återköpsavgift

Vid återköp tas en rörlig avgift ut som ska täcka startkostnaderna för försäkringen, och vars storlek beror på under vilket försäkringsår återköpet sker och hur stort det återköpta beloppet är. Därutöver tas en administrativ avgift ut. Se nedan.
Försäkringsår Avgift (i procent av återköpt värde)
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2-5 4 % + 250 kr
År 6 3 % + 250 kr
År 7-8 2 % + 250 kr
År 9-10 1 % + 250 kr
År 11 250 kr
Återköpsavgiften är dock minst 250 kronor under år 2 - 10.
Följande är de regler som gäller vid återköp av Privatpension Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning.
Eventuellt riskskydd, sätts ner i proportion till återstående garantivärde. För försäkring oavsett teckningstidpunkt gäller dessutom att det återköpbara värdet kan reduceras om konsolideringsnivån för Folksam vid tidpunkten för återköp är lägre än som anges i aktuell förköpsinformation. Då reduceras försäkringskapitalet med lika många procentenheter som konsolideringsnivån understiger.

Försäkringskapitalet kan reduceras om Folksams solvenssituation är sådan att antagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras. Uppgift om Folksam Livs konsolideringsnivå och ekonomiska ställning i övrigt kan hämtas från Folksams årsredovisning som finns på folksam.se eller närmaste Folksam kontor. Återköpsreglerna kan ändras

Återköpsavgift

Vid återköp tas en rörlig avgift ut som ska täcka startkostnaderna för försäkringen, och vars storlek beror på under vilket försäkringsår återköpet sker och hur stort det återköpta beloppet är. Därutöver tas en administrativ avgift ut. Se nedan.
Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2 12 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 8 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 7 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 6 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6 6 % av återköpt belopp + 250 kr
År 7 5 % av återköpt belopp + 250 kr
År 8 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 9 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 10 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 11- 250 kronor
Efter ett år från tecknandet är det möjligt att göra uttag från försäkringen.

Avgift vid uttag via Mina sidor på folksam.se

- tas ut genom inlösen av fondandelar

De fyra första uttagen 0 kr
Från och med femte uttaget 250 kr per uttag

Avgift vid uttag via handläggare (blankett eller telefon)

- tas ut genom inlösen av fondandelar

De fyra första uttagen 250 kr per uttag
Från och med femte uttaget 250 kr per uttag