Värdebesked (årsbesked) för 2019

Du eller företaget som sparar i försäkring hos oss får det årliga värdebeskedet (årsbeskedet) under februari.

Värdebeskedet visar hur värdet i försäkringen har utvecklats under 2019 och finns att se på Mina sidor här på folksam.se eller i postlådan, om det skickats via post.

Ny information i värdbesked avseende 2019

Till följd av en lagändring har vi justerat återköp- samt flyttavgifterna per 1 januari 2020.

Mer information om återköp

Mer information om flytt och avgifter

Ditt uppdaterade värdebesked finns att se på Mina sidor. Om du har frågor som rör värdebeskedet kan du eller företaget kontakta Folksam på telefonnummer 0771-530 056.

Broschyren ”Vad visar ditt värdebesked?” medföljer värdebeskedet för flera av våra försäkringar, dock inte för Privatägd kapitalförsäkring och försäkring inom FolksamPlan. Om du eller ni har någon av dessa försäkringar hänvisar vi till förklaringarna under "Det här påverkar värdet i försäkringen".

För utförligare information, se förköpsinformationen, försäkringsvillkoren och faktabladet för försäkringen. Eller ring till oss på telefon 0771-530 056, så hjälper vi till.

Värdet i försäkringen kan såväl öka som minska. Det är många olika faktorer som påverkar värdeutvecklingen. Nedan förklarar vi några av dem.

Vid sparande i försäkring med fondförvaltning påverkas värdet av de valda fondernas utveckling.

Vid sparande i försäkring med traditionell förvaltning påverkas värdet av återbäringsräntan och garantiräntan.

Inbetalning till försäkringen under året. Om premie har inbetalats nära årsskiftet är det möjligt att vi inte hunnit redovisa den i värdebeskedet.

Kapital som har överförts från annan försäkring.

Kapital som har överförts till annan försäkring. Vid utflytt upphör försäkringen och därmed också eventuellt återbetalningsskydd och eventuell premiebefrielseförsäkring.

Gäller om premiebefrielseförsäkring är kopplad till sparandeförsäkringen. Vid nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller olycksfallsskada är det premiebefrielseförsäkringen som betalar premien till sparandet - under vissa förutsättningar.

Gäller traditionellt förvaltad försäkring med avtalat försäkringsbelopp. Innebär att återbäringsränta har tillförts kapitalet. Räntan är fördelad preliminärt enligt angivna procentsatser i värdebeskedet.

Kapitalförsäkringen har återbetalningsskydd som ökar värdet på försäkringen vid den försäkrades död.

Saknar pensionsförsäkringen återbetalningsskydd vid den försäkrades död, omvandlas värdet till arvsvinst, som fördelas på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.

Är försäkringen tecknad med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat återbetalningsskydd, omvandlas en del av värdet till arvsvinst vid den försäkrades död. Arvsvinsten fördelas sedan på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.

Gäller försäkring utan återbetalningsskydd samt försäkring med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat återbetalningsskydd. Vid den försäkrades död fördelas pengarna som finns kvar i försäkringen på andra försäkringar av samma typ, inom samma försäkringskollektiv. Det fördelade beloppet kallas arvsvinst.

För Företags- samt Privatägd kapitalförsäkring där återbetalningsskydd ingår i försäkringen, tar vi ut kostnaden för skyddet från sparandet.

Fast årlig avgift som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Procentuell avgift som tas ut direkt på varje inbetald premie.

Procentuell årlig avgift på kapitalet som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Avkastningsskatt är en skatt som Folksam betalar på en schablonmässigt beräknad avkastning på ditt sparande. Skatten belastar din försäkring.

Utbetalningar från försäkringen under året.

Återköp innebär att hela eller delar av försäkringskapitalet tas ut i förtid, innan den avtalade utbetalningstidpunkten infaller. Vi redovisar det belopp som återköpts under året samt till vilken kostnad.

Gäller endast försäkring med fondförvaltning. En gång om året kan utdelning i fonderna ske. Utdelningen återinvesteras alltid i nya andelar, som läggs till försäkringen. Utdelning på andelarna i en försäkring beskattas inte.

Ekonomisk fakta om Folksam - nyckeltal