Kontrolluppgifter och värdebesked för 2020

Kontrolluppgiften (KU18/19/50) kommer senast den 31 januari

Om du under föregående år har fått utbetalning från pensionsförsäkring i Folksam får du kontrolluppgift KU18 eller KU19 (för utomlands bosatta). Kontrolluppgiften visar de uppgifter om utbetalning och skatteavdrag som vi har lämnat för dig till Skatteverket.

Sparar du i privat pensionsförsäkring hos oss får du kontrolluppgift KU50, som visar hur mycket du har betalat in till försäkringen under föregående år. Vi lämnar uppgift om den inbetalda premien till Skatteverket. Är du näringsidkare kan du göra avdrag för premien.

Värdebeskedet kommer i februari

Alla som sparar i försäkring hos oss får det årliga värdebeskedet (årsbeskedet) under februari. Värdebeskedet visar hur värdet i försäkringen har utvecklats under föregående år.

Viktig information till dig som får värdebeskedet på papper! Från och med 2022 kommer ditt värdebesked att finnas enbart på Mina sidor.

Vi är måna om att inte slösa på jordens resurser i onödan och avser därför att sluta skicka värdebeskeden i pappersform. Vi hoppas att även du tycker det här är ett steg i rätt riktning för en hållbar värld.

Sedan tidigare kan du se ditt värdebesked på Mina sidor här på folksam.se, men du har även fått det hem till postlådan. Från och med 2022 kommer värdebeskedet att finnas enbart på Mina sidor. Du loggar in med e-legitimation (Bank-id). Om du inte redan har e-legitimation kan du enkelt skaffa dig det via din bank.

Vi behöver din e-postadress

För att vi ska kunna meddela dig när nytt värdebesked finns på Mina sidor behöver vi din e-postadress. Du kan registrera adressen på Mina sidor, under ”Uppgifter”.

Behöver du värdebeskedet i pappersform?

Om du behöver värdebeskedet på papper även fortsättningsvis, kontakta oss på telefon 0771-530 056>

Förändringen gäller inte alla

Du som i egenskap av god man eller förmyndare får värdebeskedet i försäkringstagarens eller den försäkrades ställe kommer även fortsättningsvis att få det på papper. Detsamma gäller företag som är försäkringstagare till företagsägd kapitalförsäkring.

Informationsbladet ”Vad visar ditt värdebesked?” medföljer värdebeskedet för flera av våra försäkringar, dock inte för Privatägd kapitalförsäkring och försäkring inom FolksamPlan. Om du/ni har någon av dessa försäkringar hänvisar vi till förklaringarna under "Det här påverkar värdet i försäkringen" nedan. För utförligare information om din försäkring, se försäkringsvillkoren.

Värdet i försäkringen kan såväl öka som minska. Det är många olika faktorer som påverkar värdeutvecklingen. Nedan förklarar vi några av dem.

Vid sparande i försäkring med fondförvaltning (fondförsäkring) påverkas värdet av de valda fondernas utveckling.

Vid sparande i försäkring med traditionell förvaltning (traditionell försäkring) påverkas värdet av återbäringsräntan och garantiräntan.

Inbetalning till försäkringen under året. Om premie har inbetalats nära årsskiftet är det möjligt att vi inte hunnit redovisa den i värdebeskedet.

Kapital som har överförts från annan försäkring.

Kapital som har överförts till annan försäkring. Vid utflytt upphör försäkringen och därmed också eventuellt återbetalningsskydd och eventuell premiebefrielseförsäkring.

Gäller om premiebefrielseförsäkring är kopplad till sparandeförsäkringen. Vid nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller olycksfallsskada är det premiebefrielseförsäkringen som betalar premien till sparandet - under vissa förutsättningar.

Gäller traditionellt förvaltad försäkring med avtalat försäkringsbelopp. Innebär att återbäringsränta har tillförts kapitalet. Räntan är fördelad preliminärt enligt angivna procentsatser i värdebeskedet.

Den ersättning som fondbolagen har betalat till Folksam. Ersättningen finansieras inte med avgifter i försäkringen och utgör därför inte någon ytterligare kostnad för kunden.

Kapitalförsäkringen har återbetalningsskydd som ökar värdet på försäkringen vid den försäkrades död.

Saknar pensionsförsäkringen återbetalningsskydd vid den försäkrades död, omvandlas värdet till arvsvinst, som fördelas på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.

Är försäkringen tecknad med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat återbetalningsskydd, omvandlas en del av värdet till arvsvinst vid den försäkrades död. Arvsvinsten fördelas sedan på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.

Gäller försäkring utan återbetalningsskydd samt försäkring med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat återbetalningsskydd. Vid den försäkrades död fördelas pengarna som finns kvar i försäkringen på andra försäkringar av samma typ, inom samma försäkringskollektiv. Det fördelade beloppet kallas arvsvinst.

För Företags- samt Privatägd kapitalförsäkring där återbetalningsskydd ingår i försäkringen, tar vi ut kostnaden för skyddet från sparandet.

Fast årlig avgift som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Procentuell avgift som tas ut direkt på varje inbetald premie.

Procentuell årlig avgift på kapitalet som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Avkastningsskatt är en skatt som Folksam betalar på en schablonmässigt beräknad avkastning på ditt sparande. Skatten belastar din försäkring.

Utbetalningar från försäkringen under året.

Återköp innebär att hela eller delar av försäkringskapitalet tas ut i förtid, innan den avtalade utbetalningstidpunkten infaller. Vi redovisar det belopp som återköpts under året samt till vilken kostnad.

Gäller endast försäkring med fondförvaltning. En gång om året kan utdelning i fonderna ske. Utdelningen återinvesteras alltid i nya andelar, som läggs till försäkringen. Utdelning på andelarna i en försäkring beskattas inte.

Ekonomisk fakta om Folksam - nyckeltal