Återköp

Här har vi samlat information för återköp av alla produkter.

Blankett för återköp

Blankett för återköp (pantsatt försäkring)

Blankett för uttag

Ändring av återköpsavgifter

Från och med den 1 januari 2024 ändras återköpsavgiften så att två avgiftsfria uttag per år kan göras, efter rekommenderad innehavstid, från våra kapitalförsäkringar som har Folksam Liv som försäkringsgivare (privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning och företagsägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning som tecknats som ett rent företagssparande).

Läs mer under respektive flik längre ner på den här sidan.

Ändrad nivå för marknadsvärdesjustering

Information om villkorsändring för försäkring med traditionell förvaltning och försäkringsnummer som börjar med IN:
Från och med den 1 april 2024 ändras försäkringsvillkoren så att nivån, för när marknadsvärdesjustering kan tillämpas, ändras från den fasta nivån 108 procent till den vid var tid gällande nivå som beslutas av Folksam Tjänstepension AB respektive Folksam ömsesidig livförsäkring.

Vi ändrar nivån för att vid varje givet tillfälle skapa en större rättvisa mellan avlämnade försäkring och det kvarvarande försäkringstagarkollektivet. Mer information finns under respektive avsnitt på den här sidan. De uppdaterade villkoren kommer att finnas tillgängliga här på vår webbplats.

Försäkringsvillkor livförsäkring

Följande är de regler som gäller vid återköp av återköpsbara kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning.
 • Återköp är möjligt efter ett försäkringsår från tecknandet av försäkringen.
 • Max ett delåterköp per kalendermånad är tillåtet.
 • Det värde som återköps är försäkringskapitalet. För vissa produkter som är tecknade innan 1 januari 2021, kan det vara garantivärdet efter återköpsavgift som återköps om försäkringskapitalet är lägre än garantivärdet.
 • Vid delåterköp måste det kvarvarande garantivärdet minst vara 15 % av ett prisbasbelopp. För försäkringar med villkor 8000, 8002 och 9157 gäller minst 30% av ett prisbasbelopp.
 • Eventuellt riskskydd, sätts ner i proportion till återstående garantivärde.
 • Det återköpsbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det återköpsbara försäkringskapitalet. Om del av försäkringskapitalet återköps eller om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp ska Folksam säkerställa att återköpet inte missgynnar kvarvarande försäkringstagare/ersättningsberättigade inom försäkringskollektivet.

  Det återköpsbara värdet kan komma att reduceras genom marknadsvärdesjustering, om konsolideringsgraden för Folksam vid tidpunkten för återköpet understiger en viss nivå. Det kan också reduceras genom solvensjustering, om solvenssituationen är sådan att åtagandena gentemot kvarvarande försäkringstagare/ersättningsberättigade inom försäkringskollektivet riskeras.

Återköpsavgifter löpande premiebetalning
Avtal tecknade innan 1999-07-01 är avgiftsfria

Återköpsavgift
Återköpsavgiften består av en administrativ avgift samt i vissa fall av en avgift som ska täcka kvarvarande anskaffningskostnader. Kvarvarande anskaffningskostnader kan vara lön till Folksams försäkringsrådgivare eller ersättning till förmedlare för rådgivning, och är kostnader som vid tidpunkten för återköpet ännu inte hunnits täckas genom försäkringsavgift. Folksam har rätt att ändra avgiften och sättet att ta ut den. Se nedan.

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.
Försäkringsår Startdatum 1999-07-01 tom 2011-10-31
Avgift
Startdatum from 2011-11-01
Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet Återköp är inte tillåtet
År 2 5 % av återköpt belopp + 250 kr 5 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 5 % av återköpt belopp + 250 kr 5 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 5 % av återköpt belopp + 250 kr 5 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 5 % av återköpt belopp + 250 kr 5 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6 4 % av återköpt belopp + 250 kr 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 7 2 % av återköpt belopp + 250 kr 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 8 1 % av återköpt belopp + 250 kr 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 9 1 % av återköpt belopp + 250 kr 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 10 250 kr 250 kr
År 11- 0 kr* 0 kr*
Avgiftstak 10.000 kr Inget tak
*Från och med år 11 kan två avgiftsfria återköp göras per år. Ytterligare återköp kan göras mot en administrativ avgift på 250 kronor.
Försäkring i Folksam Tjänstepension AB kommer fortsatt att ha en administrativ avgift efter år 10.

Återköpsavgift engångsbetald försäkring

Avtal tecknade innan 1999-07-01 är avgiftsfria.

Återköpsavgift

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.
Försäkringsår Startdatum 1999-07-01 tom 2011-10-31
Avgift
Startdatum from 2011-11-01
Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet Återköp är inte tillåtet
År 2 5 % av återköpt belopp + 250 kr 5 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 4 % av återköpt belopp + 250 kr 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 3 % av återköpt belopp + 250 kr 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 2 % av återköpt belopp + 250 kr 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6-10 250 kr 250 kr
År 11- 0 kr* 0 kr*
Avgiftstak 10.000 kr Inget tak
*Från och med år 11 kan två avgiftsfria återköp göras per år. Ytterligare återköp kan göras mot en administrativ avgift på 250 kronor.
Försäkring i Folksam Tjänstepension AB kommer fortsatt att ha en administrativ avgift efter år 11.

Återköpsavgift för avtal tecknade fr o m 2015-02-01 med villkor 8000

Kapitalförsäkring med försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.

Försäkringsår Avgift (i procent av återköpt värde) vid Privatägd kapitalförsäkring Avgift vid webbtecknad
År 1 Återköp är inte tillåtet Återköp är inte tillåtet
År 2 3 % av återköpt belopp + 250 kr 200 kr + 250 kr
År 3 3 % av återköpt belopp + 250 kr 200 kr + 250 kr
År 4 3 % av återköpt belopp + 250 kr 200 kr + 250 kr
År 5 2 % av återköpt belopp + 250 kr 200 kr + 250 kr
År 6 2 % av återköpt belopp + 250 kr 250 kr
År 7 2 % av återköpt belopp + 250 kr 250 kr
År 8 1 % av återköpt belopp + 250 kr 250 kr
År 9 1 % av återköpt belopp + 250 kr 250 kr
År 10 250 kr 250 kr
År 11 - 0 kr* 0 kr*
*Från och med år 11 kan två avgiftsfria återköp göras per år. Ytterligare återköp kan göras mot en administrativ avgift på 250 kronor.

Återköpsavgift för avtal tecknade från och med 2016-05-01 med villkor 9157

Företagsägd kapitalförsäkring med försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.

Försäkringsår Avgift (i procent av återköpt värde) - vid direktpension Avgift (i procent av återköpt värde) - vid företagssparande
År 1 Återköp är inte tillåtet Återköp är inte tillåtet
År 2 3 % av återköpt belopp + 250 kr 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 3 % av återköpt belopp + 250 kr 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 3 % av återköpt belopp + 250 kr 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 2 % av återköpt belopp + 250 kr 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6 2 % av återköpt belopp + 250 kr 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 7 2 % av återköpt belopp + 250 kr 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 8 1 % av återköpt belopp + 250 kr 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 9 1 % av återköpt belopp + 250 kr 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 10 250 kr 250 kr
År 11 - 250 kr 0 kr*
*Från och med år 11 kan två avgiftsfria återköp göras per år. Ytterligare återköp kan göras mot en administrativ avgift på 250 kronor.
Folksam Fondförsäkring AB har 30 dagar på sig att genomföra återköpet från det att fullständiga handlingar inkommit till Folksam. Utbetalningens storlek bestäms av värdet på utbetalningsdagen och påverkas av utvecklingen i valda fonder även under handläggningstiden.
 • Vid partiellt återköp har bolaget rätt att nedsätta riskåtagandet procentuellt lika mycket som värdet av fondandelarna minskar genom återköpet.
 • Återköp kan inte göras ur en specifik fond. Inlösen sker proportionellt fördelat från försäkringens fondinnehav.
 • Vid delåterköp av försäkring med villkor 8004 kan högst 90 % av försäkringens värde återköpas, men det ska finnas minst 30 % av ett prisbasbelopp kvar efter återköpet före avdrag av avkastningsskatt.
 • Ett återköp per kalendermånad är tillåtet.
 • Vid förkommet försäkringsbrev kan utbetalningsbeloppet maximalt ske med upp till 8 prisbasbelopp. Folksam Fondförsäkring AB kommer att annonsera och makulera försäkringsbrevet vilket tar minst 6 månader, därefter kommer ett nytt försäkringsbrev att framställas och skickas till er vid delåterköp. Vid begäran om helt återköp kommer resterande fondvärde att ligga kvar på försäkringen och efter att försäkringsbrevet har makulerats kommer resterande fondvärde att utbetalas.

Återköpsavgift

Återköpsavgiften består av en administrativ avgift. Folksam har rätt att ändra avgiften och sättet att ta ut den. Om fondförsäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp tas ingen återköpsavgift ut.

Nedan återköpsavgift gäller för privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning och företagsägd kapitalförsäkring med fondförvaltning oavsett villkor.
Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2- 250 kr
 • Efter ett år från tecknandet är det möjligt att återköpa försäkringen.
 • Ett återköp per kalendermånad är tillåtet.
 • Vid helt återköp är det försäkringskapitalet som återköps, dock minst det garanterade värdet i del med garanti.
 • Vid delåterköp i del med garanti kan endast del av det garanterade värdet återköpas, inte överskottet.
 • Det återköpsbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet, för del med garanti dock lägst det garanterade värdet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det återköpsbara försäkringskapitalet. Om del av försäkringskapitalet återköps eller om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp ska Folksam, för del med garanti, säkerställa att återköpet varken missgynnar den lämnande försäkringstagaren/ersättningsberättigad eller det kvarvarande försäkringstagarkollektivet.

  Det återköpsbara värdet kan därför komma att reduceras vid återköp. Det återköpbara värdet i del med garanti kan även reduceras om Folksams konsolideringsgrad vid tidpunkten för återköp understiger en viss nivå eller om solvenssituation är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras.

Återköpsavgift

Återköpsavgiften består av en administrativ avgift samt i vissa fall av en avgift som ska täcka kvarvarande anskaffningskostnader. Kvarvarande anskaffningskostnader kan vara lön till Folksams försäkringsrådgivare eller ersättning till förmedlare för rådgivning, och är kostnader som vid tidpunkten för återköpet ännu inte hunnits täckas genom försäkringsavgift.

Folksam har rätt att ändra avgiften och sättet att ta ut den. Se nedan.

Avgift i procent av återköp

Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2-3 4 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6-10 250 kr
År 11- 0 kr*
*Från och med år 11 kan två avgiftsfria återköp göras per år. Ytterligare återköp kan göras mot en administrativ avgift på 250 kronor.
För att återköp av privat pensionsförsäkring (gäller ej kollektivtalad eller individuell tjänstepension) ska tillåtas måste försäkringen vara återköpsbar enligt Folksams regler.

Om Folksam godkänner återköp måste även inkomstskattelagens regler om återköp uppfyllas. Om återköp är tillåtet enligt Folksams regler men inte enligt inkomstskattelagens regler kan särskild återköpsdispens sökas hos Skatteverket. Vid eventuella frågor kontakta Folksam.

Utbetalning från försäkringen belastas med avdrag för preliminär inkomstskatt.

Återköpsavgift för pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Återköpsavgiften består av en administrativ avgift samt i vissa fall av en avgift som ska täcka kvarvarande anskaffningskostnader. Kvarvarande anskaffningskostnader kan vara lön till Folksams försäkringsrådgivare eller ersättning till förmedlare för rådgivning, och är kostnader som vid tidpunkten för återköpet ännu inte hunnits täckas genom försäkringsavgift.

Folksam har rätt att ändra avgiften och sättet att ta ut den. Se nedan.
Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2-5 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6-10 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 11 – 250 kr

Återköpsavgift för pensionsförsäkring med fondförvaltning

Återköpsavgiften består av en administrativ avgift. Folksam har rätt att ändra avgiften och sättet att ta ut den. Om fondförsäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp tas ingen återköpsavgift ut. Se nedan.
Försäkringsår Avgift
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2- 250 kr
Följande är de regler som gäller vid återköp av Privatpension Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning.

Eventuellt riskskydd, sätts ner i proportion till återstående garantivärde.

Det återköpsbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det återköpsbara försäkringskapitalet. Om del av försäkringskapitalet återköps eller om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp ska Folksam säkerställa att återköpet varken missgynnar den lämnande försäkringstagaren/ersättningsberättigad eller det kvarvarande försäkringstagarkollektivet.

Det återköpsbara värdet kan därför komma att reduceras vid återköp. Värdet kan också reduceras om konsolideringsgraden för Folksam vid tidpunkten för återköp understiger en viss nivå eller om solvenssituation är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras.

Återköpsavgift

Återköpsavgiften består av en administrativ avgift samt i vissa fall av en avgift som ska täcka kvarvarande anskaffningskostnader. Folksam har rätt att ändra avgiften och sättet att ta ut den.
Försäkringsår Avgift
Privatpension
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 3 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 4 3 % av återköpt belopp + 250 kr
År 5 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 6 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 7 2 % av återköpt belopp + 250 kr
År 8 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 9 1 % av återköpt belopp + 250 kr
År 10-15 250 kr
År 16 0 kr*
*Från och med år 16 kan två avgiftsfria återköp göras per år. Ytterligare återköp kan göras mot en administrativ avgift på 250 kronor.
Försäkringsår Avgift
Medlemsspar Trygg
År 1 Återköp är inte tillåtet
År 2 200 kr + 250 kr
År 3 200 kr + 250 kr
År 4 200 kr + 250 kr
År 5 200 kr + 250 kr
År 6-15 250 kr
År 16- 0 kr*
*Från och med år 16 kan två avgiftsfria återköp göras per år. Ytterligare återköp kan göras mot en administrativ avgift på 250 kronor.
Efter ett år från tecknandet är det möjligt att göra uttag (återköp) från försäkringen.

Återköpsavgiften består av en administrativ avgift på 250 kronor. Vid återköp via Mina sidor är de fyra första uttagen under året avgiftsfria, se nedan. Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp tas ingen återköpsavgift ut.

Avgift vid uttag via Mina sidor på folksam.se

- tas ut genom inlösen av fondandelar

De fyra första uttagen 0 kr
Från och med femte uttaget 250 kr per uttag

Avgift vid uttag via handläggare (blankett eller telefon)

- tas ut genom inlösen av fondandelar

De fyra första uttagen 250 kr per uttag
Från och med femte uttaget 250 kr per uttag