Kontrolluppgifter och årsbesked/pensionsbesked (värdebesked)

- för 2023

När kommer kontrolluppgiften och årsbeskedet/pensionsbeskedet?

Har du fått pensionsutbetalning från oss under föregående år får du kontrolluppgift KU18/19 senast den 31 januari 2024.

Om du är enskild näringsidkare eller om du saknar pensionsrätt i din anställning - och har betalat in premier till pensionsförsäkring hos oss under föregående år - får du kontrolluppgift KU50 senast den 31 januari.

Om du har sparande i pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring hos oss får du ditt årsbesked/pensionsbesked (tidigare ”värdebesked”) i februari 2024.

Nedan finns frågor och svar om kontrolluppgifterna och årsbeskeden/pensionsbeskeden. Begrepp som förekommer i årsbeskeden/pensionsbeskeden förklaras under ”Begreppsförklaringar”.

Både KU18 och KU19 visar utbetalning från pensionsförsäkring och erlagd preliminär skatt under föregående år, men KU19 gäller för försäkrade som bor utomlands.

Näringsidkare, och personer som saknar pensionsrätt i sin anställning, kan göra avdrag för de premier som de betalar in till privat pensionsförsäkring. De får därför KU50, som visar hur mycket premier de har betalat in under föregående år.

Du får kontrolluppgiften senast den 31 januari. De flesta kontrolluppgifterna läggs på Mina sidor på folksam.se, under ”Dokument”.  Om du får posten från oss via Kivra eller i pappersform kommer kontrolluppgiften även på det sättet. Det finns dock undantag, se frågorna ”Kontrolluppgiften finns inte på Mina sidor – vad beror det på?” och ”Varför har jag fått kontrolluppgiften på papper trots att jag har Kivra?”.

Kontrolluppgifterna för vissa kooperativa tjänstepensionsförsäkringar kan ännu inte visas på Mina sidor. Kontrolluppgiften kommer därför på papper.

Du har fått kontrolluppgiften på papper eftersom det är framställt i ett system som ännu inte är anslutet till Kivra. Vi räknar med att alla våra system som framställer kontrolluppgifter så småningom kommer att vara anslutna till Kivra.

För att du ska kunna få notifiering när kontrolluppgiften finns på Mina sidor behöver du meddela oss din e-postadress. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor på folksam.se. Där lägger du in e-postadressen under Uppgifter/Kontaktuppgifter. Om du lägger in e-postadressen strax innan vi distribuerar kontrolluppgiften till dig kommer du förmodligen inte att hinna få notifiering denna gång, men nästa år ska det fungera.

I vissa system som framställer kontrolluppgifter saknas tyvärr funktion för försäkringsnummer, men vi hoppas kunna lösa det så småningom.

Om du har frågor om din kontrolluppgift, och inte hittar svaren här, är du välkommen att kontakta Kundservice på det telefonnummer som anges i kontrolluppgiften.

Generellt gäller begreppet ”årsbesked” för försäkringar i försäkringsföretag (Folksam Liv och Folksam Fondförsäkring) medan ”pensionsbesked” gäller för försäkringar i tjänstepensionsföretag (Folksam Tjänstepension AB). Det finns dock undantag: För tjänstepension KAP-KL/AKAP-KR i Folksam Tjänstepension AB gäller ”årsbesked”.

Vanligtvis kommer årsbeskedet/pensionsbeskedet senast i mitten av februari och du hittar det på Mina sidor på folksam.se. Om du får posten från oss via Kivra eller i pappersform kommer årsbeskedet/pensionsbeskedet även på det sättet. Se dock frågan "Varför har jag fått pensionsbeskedet på papper trots att jag har Kivra?”.

Du har fått pensionsbeskedet på papper eftersom det är framställt i ett system som ännu inte är anslutet till Kivra. Vi räknar med att alla våra system som framställer pensionsbesked så småningom kommer att vara anslutna till Kivra.

För att du ska kunna få notifiering när årsbeskedet/pensionsbeskedet finns på Mina sidor behöver du meddela oss din e-postadress. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor på folksam.se. Där lägger du in e-postadressen under Uppgifter/Kontaktuppgifter. Om du lägger in e-postadressen strax innan vi distribuerar årsbeskedet/pensionsbeskedet till dig kommer du förmodligen inte att hinna få notifiering denna gång, men nästa år ska det fungera.

Du får ett årsbesked/pensionsbesked per försäkring och försäkringsgivare. Om du t.ex. har sparande i Folksam Liv, Folksam Fondförsäkring och Folksam Tjänstepension AB får du ett årsbesked/pensionsbesked för varje försäkring, från respektive försäkringsgivare.

Årsbeskeden/pensionsbeskeden kan se olika ut eftersom de framställs i olika system.

Årsbeskedet/pensionsbeskedet visar hur värdet på din försäkring har utvecklats under föregående år.

Värdet i försäkringen kan såväl öka som minska. Det är många olika faktorer som påverkar värdeutvecklingen, t.ex. inbetalda premier, avgifter, avkastningsskatt, ränta, återbäring (traditionell försäkring), fondernas kursutveckling (fondförsäkring) m.m. Faktorerna redovisas i ditt årsbesked/pensionsbesked och förklaras nedan, under ”Begreppsförklaringar”.

Den bilaga som du hänvisar till hör ihop med årsbeskedet/pensionsbeskedet för äldre försäkringar med traditionell förvaltning. Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig livförsäkring respektive Folksam Tjänstepension AB, beroende på försäkring.

I bilagan redovisas de avgifter som gäller vid flytt respektive återköp. En pensionsförsäkring kan flyttas, men (i princip) inte återköpas. En kapitalförsäkring kan återköpas, men inte flyttas.

Att Folksam Tjänstepension AB, som är ett tjänstepensionsföretag, finns med i tabellen för återköpsavgift beror på att det även är försäkringsgivare för företagsägd kapitalförsäkring vid direktpension, som kan återköpas.

Av ditt årsbesked/pensionsbesked framgår vilken försäkring du omfattas av och vem som är försäkringsgivare. Tabellen för återköp visar att samma avgifter gäller hos båda försäkringsgivarna till och med försäkringsår 10.

För tiden därefter gäller fortsatt fast avgift för Folksam Tjänstepension AB medan en ny regel för återköpsavgift gäller för Folksam ömsesidig livförsäkring från och med år 11. 

Den 25 februari 2022 stängdes fonden Schroder ISF Emerging Europe för handel, och i juli delades den i två delar. Före del­ningen bestod fonden av innehav i Östeuropa och Ryssland. Efter delningen innehåller fonden endast innehav i Östeuropa utom Ryssland, och den är åter öppen för handel. De ryska innehaven placerades i den nya andelsklassen Schroder ISF Emerging Europe Y9, som är fortsatt stängd för handel.

Eftersom Schroder ISF Emerging Europe Y9 är stängd för handel visas inget värde för denna andelsklass i ditt årsbe­sked. Däremot visas värdet för fondandelarna i Schroder ISF Emerging Europe.

Information om delningen har tidigare gått ut till samtliga berörda kunder.

Innan du har börjat lyfta pensionen från Folksam får du årsbeskedet/pensionsbeskedet från valcentralen. När pensionen betalas ut får du det från Folksam.

Om valcentralen inte kan redovisa tredjepartsersättningen för din fondförsäkring på ditt årsbesked/pensionsbesked måste Folksam, som är försäkringsgivare, göra det. Du får därför ett ”extra” årsbesked från oss där ersättningen redovisas. Tredjepartsersättning är den ersättning som fondbolagen betalar till försäkringsbolagen och den måste enligt lag redovisas i årsbeskedet. Ersättningen finansieras inte med avgifter i försäkringen och utgör därför inte någon ytterligare kostnad för dig.

Av tekniska skäl har vi tyvärr inte fullt ut kunnat ändra ”värdebesked” till ”årsbesked” eller ”pensionsbesked” under Dokument. Vissa besked heter fortfarande ”värdebesked”, men vi hoppas kunna lösa det till nästa år. Däremot kommer inte namnet på de äldre värdebeskeden att ändras, de kommer även fortsättningsvis att heta ”värdebesked”.

Av tekniska skäl har vi tyvärr inte fullt ut kunnat ändra ”värdebesked” till ”årsbesked” eller ”pensionsbesked” under Dokument. Vissa besked heter fortfarande ”värdebesked”, sök därför på ”värdebesked”.

Du hittar dem under ”Dokument”.

När du har loggat in på Mina sidor, klicka på ikonen ”Mer” (tre vågräta streck) längst ner på sidan om du använder mobiltelefonen och högst upp på sidan om du använder datorn.

Om du har frågor om ditt årsbesked/pensionsbesked, och inte hittar svaren här, är du välkommen att kontakta Kundservice på det telefonnummer som anges i årsbeskedet/pensionsbeskedet.

Vill du veta vad begreppen i ditt årsbesked/pensionsbesked betyder?
Se förklaringarna nedan.

Begreppen redovisas i bokstavsordning. Om ett begrepp eller en förklaring gäller för en viss försäkring framgår det av parentesen vid begreppet.

Administrationskostnad
Avgift som täcker Folksams kostnader för att administrera försäkringen.

Arvsvinst

Kapital som tillfallit dig efter avlidna försäkrade med samma typ av försäkring. Gäller försäkring utan efterlevandeskydd/återbetalningsskydd samt försäk­ring med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat efterlevandeskydd/återbetalningsskydd.

Avkastning (Fondförsäkring samt fonddelen i Alternativ tjänstepension med valfri placering)
Avkastningen påverkas av fondandelarnas värdeutveckling.

Avkastning (Försäkring med/utan garanti samt garantidelen i Alternativ tjänstepension med valfri placering)
Avkastningen redovisas efter avdrag för kapitalförvaltningsavgiften, men före avdrag för av­kastningsskatt och andra kostnader. Se ”Kapitalförvaltningsavgift” och ”Avkastningsskatt”. Du hittar aktuell avkastning via länken nedan.
Aktuell avkastning

Avkastningsränta (Försäkring med/utan garanti samt garantidelen i Alternativ tjänstepension med valfri placering)
Försäkringskapitalets värde påver­kas av avkastningsräntan, som bestäms dagligen utifrån hur värdet på Folksams tillgångar förändrats. Räntan kan därför vara såväl positiv som negativ. Den redovisas efter avdrag för kapitalförvaltningsavgiften, men före avdrag för avkastningsskatt och andra kostnader. Se "Kapitalförvaltningsavgift” och ”Avkastningsskatt”.

Avkastningsskatt - Belastning för avkastningsskatt
En skatt som Folksam betalar på en schablonmässigt beräknad avkastning på sparandet. Skatten belastar försäkringskapitalet/pensionskapitalet.

Avtalat försäkringsbelopp - Tilläggsbelopp (traditionell försäkring)
Om beteckningen på din för­säkring innehåller bokstäverna LE beräknas försäkringsbeloppet på de premier som hittills har betalats in. Om beteckningen inte innehåller bokstäverna LE beräknas försäkringsbeloppet på de premier som enligt avtal kommer att betalas in. Om försäkringskapitalet utvecklas väl och beräknas räcka till mer än det avtalade försäkrings­beloppet fördelas överskottet på försäkringen i form av tilläggsbelopp (återbäring) vid utbetalningen. Tilläggsbeloppet räknas om varje år eller vid behov, så länge utbetalningen pågår, och kan såväl öka som minska. Du får dock aldrig mindre än det avtalade försäkringsbeloppet.

Efterlevandeskydd – Återbetalningsskydd (Efterlevandepension)
Ett tillägg i försäkringen som innebär att efterlevande kan få utbetalning från försäkringen vid den försäkrades död. Det är förmånstagarförordnandet som anger vem som ska få pengarna. Den försäkrade bör regelbundet se över behovet av efterlevandeskydd/återbetalningsskydd och utformningen av  förmånstagarförordnandet – det är särskilt viktigt vid ändrade familjeförhållanden. Om efterlevandeskydd/återbetalningsskydd finns blir ålderspensionen oftast lägre.

Fondavgifter
Avgifter som fondbolaget tar ut för att administrera och förvalta fonden. Avgifterna dras inte från försäkringskapitalet utan tas ut direkt från fonden innan andelskursen beräknas.

Fondförvaltning - Fondförsäkring
Vid sparande i försäkring med fondförvaltning (fondförsäkring) påverkas värdet av de valda fondernas utveckling. Den försäkrade står själv risken för fondandelarnas, och därmed också försäkringskapitalets, värdeutveckling.

Förmånstagarförordnande
Om försäkringen är kompletterad med efterlevandeskydd/återbetalningsskydd är det förmånstagarförordnandet som anger vem som ska få utbetalning från försäkringen vid den försäkrades död. Den försäkrade bör regelbundet se över utformningen av förmånstagarförordnandet – det är särskilt viktigt vid ändrade familjeförhållanden. Se ”Efterlevandeskydd - Återbetalningsskydd”.

Försäkringsavgift
En fast årlig avgift som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Försäkringskapital - Pensionskapital
Kapitalet i en traditionell försäkring byggs upp av inbetalda premier och påverkas av bland annat avkastning och avgifter. Kapitalet i en fondförsäkring består av fondandelarnas samman­lagda värde och är inte garanterat. Det påverkas av fond­andelarnas värdeutveckling och kan därför både öka och minska under försäkringstiden.

Försäkringskapital (garantidelen i Försäkring med/utan garanti och i Alternativ tjänstepension med valfri placering)
Ett garantivärde beräknas på de premier som hittills har betalats in och det utvecklas med garantirän­tan. Garantivärdet ligger till grund för det garanterade försäkringsbeloppet, som fast­ställs när det är dags för utbetalning. Om försäkringskapitalet utvecklas väl kan även tilläggsbelopp betalas ut.Se ”Garanterat försäkringsbelopp - Tilläggsbelopp (garantidelen i Försäkring med/utan garanti och i Alternativ tjänstepension med valfri placering)

Försäkringskapital (delen utan garanti i Försäkring med/utan garanti)
Inbetalda premier skapar ett försäkringskapital. Hela försäkringskapitalet består av villkorad återbäring och är därför inte garanterat. Det kan både öka och minska i värde. Den försäkrade står själv risken för försäkringskapitalets värdeutveckling. Försäkringsbeloppet beräknas på det totala försäkringskapitalet vid varje utbetalningstillfälle utifrån antaganden om bland annat framtida avkastning och resterande utbetalningstid. Försäkringsbeloppet är inte garanterat utan kan både öka och minska. Se även ”Villkorad återbäring”.

Försäkringskapital (Fondförsäkring samt fonddelen i Alternativ tjänstepension med valfri placering)
Försäkringskapitalet består av fond­andelarnas sammanlagda värde och är inte garanterat. Kapitalet påverkas av fondandelarnas värdeutveckling och kan därför både öka och minska i värde. Den försäkrade står själv risken för fondandelarnas, och därmed också försäkringskapitalets, värdeutveckling.

Försäkringsgivare
Det försäkringsföretag/tjänstepensionsföretag där försäkringen är tecknad. De försäkringar som dessa begreppsförklaringar gäller för är tecknade i Folksam ömsesidig livförsäkring, Folksam Tjänstepension AB eller Folksam Fondförsäkringsaktiebolag.

Försäkringstagare, försäkrad och medförsäkrad
Försäkringstagareär den fysiska eller juridiska person som har tecknat försäkringen hos försäkringsgivaren, eller som genom överlåtelse har övertagit äganderätten till försäk­ringen. Omfattas du av tjänstepensionsförsäkring är det din arbetsgivare som är försäk­ringstagare. Se ”Pensionsförsäkring - Tjänstepensionsförsäkring”.
Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller. Om du har tecknat försäkringen på ditt eget liv är du både försäkringstagare och försäkrad.
Medförsäkrad är fysisk person, utöver den försäkrade, på vars liv försäkringen gäller.

Garanterat försäkringsbelopp/pensionsbelopp - Tilläggsbelopp (traditionell försäkring)
Det garanterade försäkringsbeloppet/pensionsbeloppet utgör summan av de delförsäkringsbelopp som fastställts för inbetalda premier utifrån de vid varje inbetalning gällande antaganden om ränta, dödlighet, kostnader och skatt. Om utvecklingen av dödlighet, kostnader, skatt och kapitalavkastning totalt sett blir gynnsammare än vad som antogs när det garanterade försäkringsbeloppet/pensionsbeloppet beräknades uppstår ett överskott. Överskottet fördelas på försäkringen med hjälp av återbäringsräntan och betalas ut i form av tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas när utbetalningen startar och omprövas löpande under utbetalningstiden. Det kan såväl öka som minska.

Garanterat försäkringsbelopp - Tilläggsbelopp (garantidelen i Försäkring med/utan garanti och i Alternativ tjänstepension med valfri placering)
Inför utbetalningen fastställs ett garanterat försäkringsbelopp utifrån det garantivärde som har byggts upp av inbetalda premier. Det garanterade försäkringsbeloppet gäller under hela utbetalningstiden. Se ”Garantivärde”. Om det totala utbetalningsbeloppet är större än det garanterade försäkringsbeloppet utbetalas ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet räknas fram vid varje utbetalning och det kan både öka och minska (visas inte i årsbeskedet/pensionsbeskedet).

Garanterat pensionsbelopp – Tilläggsbelopp (traditionell försäkring med premiegaranti)
Summan av de förvän­tade utbetalningarna vid pensioneringstidpunkten ska minst uppgå till en viss nivå av de premier som har betalats in. Nivån påverkar storleken på det garanterade pensionsbeloppet, som är det lägsta belopp du kan få. Om pensionskapitalet utvecklas väl och beräknas räcka till mer än det garanterade pensionsbeloppet fördelas över­skottet på försäkringen i form av tilläggsbelopp (återbäring) vid utbetalningen. Tilläggsbeloppet är inte garanterat. Det räknas om löpande, så länge utbetalningen pågår, och kan såväl öka som minska. Du får dock aldrig mindre än det garanterade pensionsbeloppet.

Garantiränta (garantidelen i Försäkring med/utan garanti och i Alternativ tjänstepension med valfri placering)
Garantiräntan påverkar garantivärdet och kan ändras. Den redovisas före avdrag för avkastningsskatt och andra kostnader (brutto). Se ”Garantivärde” och ”Avkastningsskatt”.

Garantitillskott (traditionell försäkring med premiegaranti)
Det garanterade pensionsbeloppet har varit högre än pensionskapitalet. För att kunna uppnå den garanterade nivån har extra pengar skjutits till vid utbetalningen.

Garantivärde (garantidelen i Försäkring med/utan garanti och i Alternativ tjänstepension med valfri placering)
Garantivärdet beräknas på de premier som hittills har betalats in och det utvecklas med garantirän­tan. Garantivärdet ligger till grund för det garanterade försäkringsbeloppet, som fast­ställs när det är dags för utbetalning. Se ”Garanterat försäkringsbelopp - Tilläggsbelopp (garantidelen i Försäkring med/utan garanti och i Alternativ tjänstepension med valfri placering)”.

Inbetald premie under perioden
Inbetalning till försäkringen under perioden som årsbeskedet/pensionsbeskedet avser. Om premie har betalats in nära årsskiftet är det möjligt att vi inte hunnit redovisa den i årsbeskedet/pensionsbeskedet. Då kommer den med nästa år. 

Individuell tjänstepensionsförsäkring
Tjänstepensionsförsäkring som kan tecknas av företagare för denne själv och/eller för dennes anställda, om kollektivavtal saknas. Kan i vissa fall även tecknas av anställd som komplement till kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. Se ”Pensionsförsäkring - Tjänstepensionsförsäkring”. 

Inflyttat kapital från annan försäkring(pensionsförsäkring)
Kapital som har överförts från annan försäkring.

Kapitalavgift (traditionell försäkring)
En procentuell årlig avgift på försäkringskapitalet/pensionskapitalet som tas ut månadsvis från kapitalet.

Kapitalförsäkring
Privatpersoner och företag kan spara i kapitalförsäkring med traditionell förvaltning eller fondförvaltning. Pengarna sätts in i form av engångsbelopp eller löpande, t.ex. månadsvis. Sparandet är bundet under en viss tid, men det kan vara tillåtet att göra uttag i förtid - genom återköp. I försäkringen ingår återbetalningsskydd, som vid den försäkrades död betalas ut till insatt förmånstagare. Försäkringen schablonbeskattas löpande (avkastningsskatt). Utbetalningen är skattefri. Försäkringen kan pantsättas, belånas och överlåtas.

Kapitalförvaltningsavgift (traditionell försäkring samt Försäkring med/utan garanti och garantidelen i Alterna­tiv tjänstepension med valfri placering)
Kostnaden för kapitalförvaltning baseras på kapitalförvaltningsavgiften, som utgör en viss procent av försäkringskapitalet/pensionskapitalet och årligen fastställs av Folksam.

Kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring
Tjänstepensionsförsäkring som kan tecknasför anställda i företag med kollektivavtal. Se även ”Pensionsförsäkring - Tjänstepensionsförsäkring”.

Kooperativ tjänstepensionsförsäkring
En kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring som kan tecknas för anställda inom kooperationen och folkrörelser.
Se även ”Pensionsförsäkring - Tjänstepensionsförsäkring”.

Korrigeringar
Används om vi av någon anledning har rättat försäkringens värde.

Kostnad för efterlevandeskydd
Avgift som tagits ut för efterlevandeskyddet. Se ”Efterlevandeskydd”.

Kostnad för kapitalförvaltning
Kostnaden för Folksams förvaltning av försäkringskapitalet/pensionskapitalet.
Se "Kapitalförvaltningsavgift".

Kostnad för återbetalningsskydd
Avgift som ska täcka kostnaden för återbetalningsskydd.
Se ”Återbetalningsskydd”.

Kursförändring (fondförsäkring)
Kursförändringar (uppgångar/nedgångar) i fonderna som påverkat försäkringskapitalet under året.

Medel under omplacering (fondförsäkring)
Omplacering pågår under redovisningstillfället. Beloppet, som avser försäljning av fondandelar, kommer att investeras i nya fondandelar.

NAV-kurs (fondförsäkring)
NAV (Net Asset Value) betyder nettoandelsvärde – det aktu­ella marknadsvärdet för en fondandel. Se även ”Valutaväx­lingskostnad”.

Pensionsförsäkring - Tjänstepensionsförsäkring
En pensionsförsäkring/tjänstepensionsförsäkring kompletterar den allmänna pensionen. Försäkringen kan inte pantsättas eller belånas, inte heller ändras så att den förlorar sin karaktär av pensionsförsäkring. Möjligheten att överlåta försäkringen är också begränsad. Utbetalning görs löpande och beskattas som inkomst av tjänst. Vissa försäkringar har flytträtt. Det finns olika slags pensionsförsäkringar:

  • Privat pensionsförsäkring kan tecknas av näringsidkare och av personer som saknar pensionsrätt i sin anställning.
  • Kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring kan tecknasför anställda i företag med kollektivavtal.
  • Kooperativ tjänstepensionsförsäkring är en kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring som kan tecknas för anställda inom kooperationen och folkrörelser.
  • Individuell tjänstepensionsförsäkring kan tecknas för företagare och anställda i företag utan kollektivavtal samt i vissa fall även av anställda som komplement till kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring.

Pensionskapital - Försäkringskapital
Kapitalet i en traditionell försäkring byggs upp av inbetalda premier och påverkas av bland annat avkastning och avgifter. Kapitalet i en fondförsäkring består av fondandelarnas samman­lagda värde och är inte garanterat. Det påverkas av fond­andelarnas värdeutveckling och kan därför både öka och minska under försäkringstiden.

Pensionsplan
En pensionsplan sätter ramarna för hur en tjänstepensionsförsäkring kan utformas. Förutom ålderspension kan planen innehålla bl.a. efterlevandepension, premiebefrielseförsäkring och sjukförsäkring.

Premie från premiebefrielseförsäkring
Gäller om försäkringen är kompletterad med premiebefrielseförsäkring: Under tid du varit långvarigt arbetsoförmögen har premierna till din försäkring betalats in av premiebefrielseförsäkringen.

Premieavgift
En procentuell avgift som tas ut direkt på varje inbetald premie.

Premiebefrielseförsäkring
Tillägg i försäkringen som innebär att premien betalas av premiebefrielseförsäkringen vid långvarig arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfallsskada.

Premiebefrielsekostnad
Kostnaden för premiebefrielseförsäkring.

Privat pensionsförsäkring
Kan tecknas av näringsidkare och av personer som saknar pensionsrätt i sin anställning.
Se även ”Pensionsförsäkring - Tjänstepensionsförsäkring”.

Rabatt (fondförsäkring)
Avser bl.a. rabatt som fondbolag har gett på fondförvaltningsavgiften.

Ränta som tillförts kapitalet(traditionell försäkring)
Återbäringsränta har tillförts kapitalet och fördelats preliminärt utifrån de räntesatser som anges i årsbeskedet/pensionsbeskedet.

Tilläggsbelopp
Se "Avtalat försäkringsbelopp" eller "Garanterat försäkringsbelopp/pensionsbelopp".

Traditionell förvaltning - Traditionell försäkring
Traditionell förvaltning (traditionell försäkring) innebär att Folksam placerar och förvaltar den försäkrades försäkringskapital/pensionskapital. För att sprida riskerna och skapa en trygg tillväxt placeras kapitalet i olika tillgångsslag:
ränte­bärande papper, aktier, fastigheter och specialplaceringar. Förvaltningen följer de placeringsriktlinjer som fastställts av Folksams styrelser. Inför utbetalning är den försäkrade tillförsäkrad ett avtalat/garanterat försäkringsbelopp/pensionsbelopp. Om försäkringskapitalet utvecklas väl kan även tilläggsbelopp (återbäring) utbetalas.

Tredjepartsersättning (fondförsäkring)
Den ersättning som fondbolagen har betalat till Folksam. Ersättningen finansieras inte med avgifter i försäkringen och utgör därför inte någon ytterligare kostnad för kunden.

Utbetalning
(kapitalförsäkring)
Utbetalning från försäkringen under året. Beloppet är skattefritt.

Utbetalning(pensionsförsäkring)
Utbetalning från försäkringen under året. Beloppet visas före avdrag för inkomstskatt.

Uttag (kapitalförsäkring)
Försäkringskapital som under året tagits ut i förtid, före avtalad utbetalningstidpunkt.

Uttagsavgift(kapitalförsäkring)
Kostnaden för förtida uttag från försäkringen under året.

Valutaväxlingskostnad (fondförsäkring)
Kurser som är noterade i utländska valutor räknas om av Folksam med hjälp av faktiskt erhållen eller officiell väx­lingskurs. Folksam har rätt att tillgodogöra sig ersättning för sina kostnader vid växling och överföring av valuta. Valuta­växlingskostnaden är inräknad i NAV-kursen då den redo­visas. NAV (Net Asset Value) betyder nettoandelsvärde – det aktuella marknadsvärdet för en fondandel.

Villkorad återbäring(delen utan garanti i Försäkring med/utan garanti)
Värdet i del utan garanti består helt och hållet av villkorad återbäring, vilket innebär att värdet inte till någon del är garanterat av Folksam. Försäkringstagaren (i vissa fall förmånstagarna) står den finansiella risken för värdeförändringar i denna del. Det ingår inte något löfte om ränta eller avkastning. Värdeutvecklingen påverkar värdet på försäkringen och därmed också utbetalningarna. Försäkringskapitalet i del utan garanti kan inte tas i anspråk för täckande av Folksams eventuella förluster. Försäkringen har inte rätt till del av vinst som uppkommer i Folksams verksamhet.

Värdeförändring på grund av dödsfall
1. Om försäkringen tecknats med ett fast efterlevandeskydd, ökar värdet vid den försäkrades död.
2. Om försäkringen tecknats helt utan efterlevandeskydd/återbetalningsskydd, sjunker värdet till noll vid den försäk­rades död. Värdeförändringen blir till arvsvinst som förde­las på andra försäkringar.
3. Om försäkringen tecknats med livslång utbetalning av pension kombinerad med tidsbegränsat efterlevandeskydd/återbetalningsskydd, bortfaller en del av värdet vid den försäkrades död. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar.
4. Om försäkringen tecknats med en namngiven medför­säkrad bortfaller en del av värdet vid den medförsäkrades död. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar.
Se ”Arvsvinst”.

Ålderspension
Periodisk utbetalning efter uppnådd pensionsålder. Beskattas som inkomst av tjänst.

Återbetalningsskydd – Efterlevandeskydd(Efterlevandepension)
Ett tillägg i försäkringen som innebär att efterlevande kan få utbetalning från försäkringen vid den försäkrades död. Det är förmånstagarförordnandet som anger vem som ska få pengarna. Den försäkrade bör regelbundet se över behovet av återbetalningsskydd/efterlevandeskydd och utformningen av  förmånstagarförordnandet – det är särskilt viktigt vid ändrade familjeförhållanden. Om återbetalningsskydd/efterlevandeskydd finns blir ålderspensionen oftast lägre.

Återbäring - Återbäringsränta (traditionell försäkring)
Överskott i Folksams kapitalförvaltning genererar återbäring. Överskottet fördelas på försäkringarna med hjälp av återbäringsräntan, som fastställs månadsvis. Återbäringen är inte garanterad utan kan såväl öka som minska.
Se även ”Garanterat försäkringsbelopp/pensionsbelopp - Tilläggsbelopp (traditionell försäkring)”.

Återköp(kapitalförsäkring)
Försäkringskapital som under året tagits ut i förtid, före avtalad utbetalningstidpunkt.

Återköpsavgift (kapitalförsäkring)
Kostnaden för förtida uttag från försäkringen under året.

Spara långsiktigt för en trygg framtid

Du kan välja att sköta ditt sparande själv eller så gör vi det åt dig.

Vilket sparande passar just dig?

Högst betyg för vår Villaförsäkring Stor

Dessutom är den märkt med Bra Miljöval.

Villaförsäkring Stor