Så här fungerar din traditionella försäkring

Traditionell försäkring är en trygg och enkel sparform för långsiktigt sparande till pension. Den passar dig som inte själv vill bestämma var pengarna ska placeras. Istället är det vi på Folksam som sköter förvaltningen åt dig.

Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har möjlighet till mer eftersom våra kunder får dela på allt överskott.

Traditionell försäkring har dessutom en trygg garanti i botten som byggs upp av varje inbetalning (premie). För varje premie räknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut garantibeloppet använder vi antaganden om bland annat garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet.

Den 1 november 2022 startade Folksam det nya tjänstepensionsbolaget Folksam Tjänstepension AB och överlät tjänstepensionsbeståndet från Folksam Liv till Folksam Tjänstepension AB. Kvar i Folksam Liv finns beståndet som omfattar övrig livförsäkringsverksamhet. 

Det innebär att bolagen kan ha olika återbäring, totalavkastning och kollektiv konsolideringsgrad.

Förklaringar

 • I Folksam Tjänstepension förvaltar vi din pension från jobbet, den avtalas i kollektivavtal eller mellan arbetsgivare och anställd. 

  I Folksam Liv förvaltar vi övriga försäkringar så som till exempel ditt eget sparande eller ditt företags sparande. Vi erbjuder även andra typer av försäkringar så som till exempel sjukförsäkring eller livförsäkring som faller ut om du avlider.

  Kollektiv konsolidering visar relationen mellan värdet på tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital.
    
  Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Fördelar med att ha oss som kapitalförvaltare

 • Våra kapitalförvaltare investerar kapitalet ansvarsfullt i väl sammansatta portföljer som består av räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och alternativa placeringar.

 • Eftersom Folksam Liv är kundägt och Folksam Tjänstepension AB drivs enligt ömsesidiga principer går allt överskott tillbaka till våra kunder.

 • Överskottet fördelas löpande till kundernas försäkringar genom bland annat återbäringsräntan. Fördelad återbäring är dock inte garanterad.
 • Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ska fördelas rättvist över tid. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande över tiden. Läs mer om vår policy för överskottshantering.
 • I samband med utbetalning, vanligtvis vid pensionering, får du den garanterade förmånen och det eventuella överskottet.
 • Återbäringsräntan kan variera över tid men vi har haft en god historisk utveckling för våra kunder. Under avkastningsfliken nedan hittar du aktuell och historisk avkastning samt info om solvens och placeringstillgångar.
När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam i siffror

Återbäringsränta och totalavkastning inom Folksam Tjänstepension och Folksam Liv

Nedan visas aktuell återbäringsränta och garantiränta samt historiska uppgifter avseende återbäringsränta och avkastning för traditionella försäkringsprodukter med utjämnad återbäringsränta inom Folksam Tjänstepension AB och Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv). Senast uppdaterad 2024-07-01.

Folksam Tjänstepension

Folksam Liv

Återbäringsränta
6,0 %
8,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2019-2023)
5,5 %
5,0 %
Totalavkastning 2023
7,4 % *
8,2 %
Genomsnittlig totalavkastning 
(2019-2023)
- %
5,5 %
Garantiränta
1,0 %
1,0 %

* Det förvaltade kapitalet, portföljens fördelning och totalavkastning exkluderar premiegarantiproduktens aktieportfölj. Företaget Folksam Tjänstepension AB avkastade under 2023 8,1%.

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Få koll på din totala pension

På minpension.se får du en helhetsbild av din totala pension, även den allmänna från staten.

Koll på pensionen med minpension.se