LO

Organisationsförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

LO och Folksam har tagit fram en Organisationsförsäkring (företagsförsäkring) som skyddar vid de flesta skadesituationer.

LO organisationsförsäkring gäller för LO och samtliga LO-anslutna fackförbund med arbetslöshetskassor och underorganisationer, LO-distrikt, sektioner, avdelningar, klubbar, samorganisationer, pensionärsavdelningar, egna sjuk- och läkarvårdsfonder samt nordiska och internationella fackliga organisationer som förvaltas av förbunden.
Här kan du läsa mer om vad som ingår i vår försäkring.

Egendomsförsäkringen ger ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser samt för inbrott-, vatten- och brandskador. Självrisken är 25 procent av prisbasbeloppet vid varje skada.

Försäkringen gäller med fullvärde, men med följande beloppsbegränsningar:

  • Ritningar, arkivalier samt datainformation 573 000 kronor (10 prisbasbelopp)
  • Pengar och värdehandlingar
  • Arbetstagares egendom 17 190 kronor (0,3 prisbasbelopp)
  • Hyrd lokal 114 600 kronor (2 prisbasbelopp )
  • Konst 114 600 kronor (2 prisbasbelopp)
  • Radio- och TV-stationsutrustning 229 200 kronor (4 prisbasbelopp)
  • Dator (som kräver maskinhall med speciell utrustning) med värde över 3 miljoner kronor

Extrakostnadsförsäkringen ersätter extrakostnader i samband med ersättningsbar egendomsskada.
Självrisk: karenstid 24 timmar.
Försäkringsbelopp: högst 573 000 kronor (10 prisbasbelopp).

Förmögenhetsbrottsförsäkringen ersätter om förbundet drabbas av förskingring eller bedrägeri.

Försäkringsbeloppet är 1 146 000 kronor (20 prisbasbelopp) per förbund/underorganisation och år.

Försäkringsbeloppet gäller för var och en enligt ovan - LO och LO-anslutna fackförbund med arbetslöshetskassor och underorganisationer.

Försäkringsbeloppet är gemensamt för samtliga arbetstagare hos respektive försäkrad och ersättningen är vid varje skada begränsad till 573 000 kronor (10 prisbasbelopp).

Vid skador som omfattas av försäkringen och överstiger självrisken åtar sig Folksam att betala hälften av nödvändiga och skäliga extraordinära utredningskostnader för att fastställa skadans omfattning, dock max 286 500 kronor (5 prisbasbelopp).

Självrisk: 57 300 kronor (1 prisbasbelopp).

Ersätter förbundets advokat-och rättegångskostnader vid tvist. Vissa tvister är undantagna, se villkoren.

Självrisk: 20 procent av prisbasbeloppet plus 20 procent av kostnaden som överstiger 20 procent av prisbasbeloppet. Försäkringsbelopp: högst 286 500 kronor (5 prisbasbelopp).

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskada som drabbar tredje man, som förbunden kan göras ansvarigt för enligt skadeståndslagen.

Försäkringsbeloppet är högst 10 miljoner kronor. Självrisk: 20% av prisbasbeloppet (11 460 kronor).

Ansvarsförsäkring – ren förmögenhetsskada lämnar ersättning till tredje person om en anställd eller förtroendevald, under uppdrag för organisationen, på grund av fel eller försummelse orsakar en ekonomisk skada mot tredje person.

Försäkringsbeloppet är 1 146 000 kronor (20 prisbasbelopp) per förbund/underorganisation och år.

Försäkringsbeloppet är gemensamt för samtliga arbetstagare hos respektive försäkrad och ersättningen är vid varje skada begränsad till 573 000 kronor (10 prisbasbelopp).

Självrisk: 57 300 kronor (1 prisbasbelopp) vid varje skada.

Försäkringen gäller för skada som inträffar under resa i tjänsten och omfattar skada på eller förlust av personlig, och av företaget ägd, egendom. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt akut sjuk-och olycksfallsförsäkring ingår också.

Ger psykologhjälp vid traumatiska händelser.

Försäkringen gäller för medlemmar i samband med utförande av uppdrag för organisationens räkning. Försäkringen gäller även för samtliga deltagare (inklusive medföljande barn under 21 år) vid verksamhet anordnad av organisationen. Försäkringen gäller under den tid aktiviteten pågår samt under resa till och från arrangemanget.

Försäkringen gäller enligt villkor och har följande belopp för dessa moment:
medicinsk invaliditet med högst 573 000 kronor (10 prisbasbelopp)
ekonomisk invaliditet med högst 573 000 (10 prisbasbelopp)
ersättningen vid dödsfall är 28 650 (ett halvt prisbasbelopp)

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor Organisationsförsäkring C378

Villkor Tjänstereseförsäkring K308

Villkor Deltagarolycksfall L304

Här följer några av de grundläggande krav som ställs på inbrottsskydd och förvaring för att försäkringen ska gälla.

Du bör även ta del av ditt försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Ytterligare information kan du få genom foldern ”Kontrollera ditt inbrottsskydd”.

Kontrollera ditt inbrottsskydd

Dörr, port och lucka i lokalens omslutningsytor ska vara försedda med godkända låsenheter. För gångdörrar används vanligen så kallat instickslås av tillhållar- eller dubbelcylindertyp. Utgående dörr ska ha bakkantsäkring som skyddar mot inbrott via gångjärnssidan.

Är dörr, port eller lucka av trä ska den vara förstärkt med godkänt dörrförstärkningsbehör i lägst låsklass 4.

OBS! Kontrollera alltid den lokala räddningstjänstens krav på utrymningsvägar.

Öppningsbara fönster ska vara stängda och reglade inifrån. Är de belägna lägre än 4 meter från markplan eller lätt åtkomliga på annat sätt ska de vara låsta med godkänt fönsterlås och godkänt inkrypningsskydd.

Det är viktigt att nycklar eller koder till lokaler eller värdeskåp förvaras på betryggande sätt. Om du misstänker att obehöriga har tillgång till nyckel eller kod måste enligt försäkringsvillkoret lås eller kod bytas ut.

Förvara utrustningens tillverkningsnummer på säkert ställe. Fastlåsning av datorer med av Svenska Stöldskyddsföreningen förordad låsanordning ger ökad säkerhet och gör det svårare för tjuven.

Persondatorer och servrar kan även förvaras i speciella inbrottsskyddade, förankrade och ventilerade skåp. Bärbara datorer skyddas bäst genom förvaring i låsta säkerhets- eller värdeskåp. Tänk på att ovannämnda skåptyper inte skyddar mot brand.

Alla dataprogram ska finnas i minst tre exemplar (inkluderat programmeringsunderlaget). En säkerhetskopia ska alltid förvaras i brandklassificerat datamediaskåp.

Organisationens pengar och värdehandlingar ska beroende på värdet förvaras i klassade värdeskåp. Ju högre värden som förvaras, desto större krav ställs på skåpets inbrottsskydd. En skylt på skåpets insida visar värdeskåpets klass eller skyddsvärdepoäng, och med ledning av detta fastställs försäkringsbeloppet för skåpet.

Här hittar du kontaktuppgifterna du behöver om du vill anmäla en skada.

Skadeanmälan för företag